Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2021, 562Ruimtelijke plannenVastgesteld ‘Facetbestemmingsplan ondergeschikte horeca bij detailhandel’

Logo Valkenburg aan de Geul

 

Op 14 december 2020 heeft de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul het ‘Facetbestemmingsplan ondergeschikte horeca bij detailhandel’ gewijzigd vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul en is bedoeld om onder bepaalde, in het plan nader omschreven, voorwaarden ondergeschikte horeca bij detailhandel rechtstreeks mogelijk te maken.

Wijziging

Het bestemmingsplan is op het volgende onderdeel gewijzigd vastgesteld:

 • aan artikel 4 is een lid ‘h’ toegevoegd dat het exploiteren van een terras bij ondergeschikte horeca niet toestaat.

Inzage

Het facetbestemmingsplan is gedurende de ter inzage termijn, die loopt van 14 januari tot en met 24 februari 2021, op de volgende wijze in te zien:

 • digitaal via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl;

 • analoog (de papieren versie) in het gemeentehuis, uitsluitend op afspraak via het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente, te bereiken via tel.14 043.

Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie is de digitale versie van het plan doorslaggevend.

Beroep

Gedurende de ter inzage termijn kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag, door:

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend;

 • 2.

  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet tijdig een zienswijze heeft ingediend;

 • 3.

  eenieder, tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vergt kan de belanghebbende die beroep heeft ingesteld een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen indienen. Als een dergelijk verzoek wordt ingediend binnen de beroepstermijn van zes weken, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, EA te Den Haag.

Valkenburg, januari 2021