Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Molenbaan, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk’ voorziet in de uitbreiding van de bestaande 7 ruimte voor ruimte woningbouwkavels naar 19 ruimte voor ruimte woningbouwkavels aan de Molenbaan te Oisterwijk.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk (NL.IMRO.0824.BPRvRMolenbaan-ON01) en beeldkwaliteitsplan, liggen met ingang van vrijdag 8 januari 2021 tot en met 18 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er een vraag over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze bestemmingsplanprocedure is een hogere waarde vereist vanwege de geluidbelasting door wegverkeer op woningen.

Via een ontwerpbeschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om de toegestane geluidbelasting van maximaal 55 dB respectievelijk 56 dB op een beoordelingshoogte van 1,5m +mv respectievelijk 4,5 m +mv ter plaatse van gevels van woningen die binnen de bouwvlakken met de gele contouren, zoals in het ontwerpbesluit aangegeven, worden gerealiseerd vast te stellen.

Op grond van het bepaalde artikel 110a, lid 3 Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking tot het vaststellen van hogere waarde Wet geluidhinder en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een bestemmingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Tegelijk met het plan ligt ook de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst over grondexploitatie ter inzage.

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst is alleen in te zien bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

Belanghebbenden kunnen een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder richten aan het College van Oisterwijk. Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Naar boven