Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zandstraat 16a, (Bottelroos, inclusief Zandstraat 3a), gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Zandstraat 16 a’ heeft betrekking op de locaties Zandstraat 16a en Zandstraat 3a in Moergestel. Het doel van het plan is om de bestemming van het agrarisch bedrijf op nr. 16a te wijzigen in een recreatieve bestemming waarmee tevens extra bouwmogelijkheden voor deze functie worden gecreëerd. Tevens voorziet het plan op de locatie van huisnr. 3a in de legalisatie van bestaande bebouwing en het opwaarderen van de natuurwaarden door het leggen van een nieuwe natuurbestemming en het verschuiven van een verblijfsrecreatieve bestemming uit Natura 2000-gebied.

 

Eén gebouw is gelegen in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) van de provinciale Interim Omgevingsverordening (IOV). Het NNB maakt had hier feitelijk niet mogen liggen aangezien hier sprake is van bestaande rechten. Op 18 januari 2021 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie hiervoor dan ook, in lijn met artikel 5.3 lid 1 onder d van de IOV, een correctie van de kaart van de IOV vastgesteld. Na deze correctie kan het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan worden gepubliceerd.

 

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zandstraat 16 a [NL.IMRO.0824.Zandstraat16a-VA01] vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 5 februari 2021 tot en met 18 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

     

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven