Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertStaatscourant 2021, 5258VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Achtmaalseweg 181a te Achtmaal

Logo Zundert

KENMERK: Z21-000428

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Is het gewenst om ter hoogte van Achtmaalseweg 181a te Achtmaal een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen, zodat de eigenaar van het voertuig op korte afstand van zijn woning kan parkeren.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• op 17 december 2020 een verzoek is ontvangen voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Achtmaalseweg 181a te Achtmaal;

• op 21 januari 2021 aanvullende gegevens zijn ingediend waaruit blijkt dat de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, zoals verwoord in het vigerend gemeentelijk beleid;

• de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Zundert;

• door de aanwijzing één parkeerplaats wordt onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. In dit geval weegt het belang van de bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaats zwaarder dan het belang van de vrijheid van het verkeer;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland - West-Brabant. De politie heeft op 25 januari 2021 positief advies gegeven;

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang van de bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaats zwaarder weegt dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

1. Een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op de Achtmaalseweg ter hoogte van huisnummer 181a te Achtmaal, door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord OB309, waardoor het alleen mogelijk is om hier te parkeren door de eigenaar van het voertuig met het genoemde kenteken;

2. Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZD21003345.

 

Zundert, 2 februari 2021

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. J.W.F. Compagne

Gemeentesecretaris

 

BIJLAGE

Situatie met kenmerk ZD21003345.

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Achtmaalseweg 181a te Achtmaal door plaatsing van bord E6 met onderbord OB309, waardoor het alleen mogelijk is om hier te parkeren door de eigenaar van het voertuig met het genoemde kenteken. 

Bron afbeelding: Geo Obliek, Slagboom en Peeters luchtfotografie.

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.