Beleidsnotitie ‘Ruimte voor nieuwe vormen van begraven in de gemeente Montferland’

Logo Montferland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december 2021 de beleidsnotitie ‘Ruimte voor nieuwe vormen van begraven’ heeft vastgesteld.

De beleidsnotitie geeft weer onder welke voorwaarden er medewerking kan worden verleend aan een verzoek tot ‘begraven op eigen erf’ dan wel aan een verzoek tot het oprichten van een ‘natuurbegraafplaats’.

Aan een ‘begraafplaats op eigen erf’ kan enkel onder bijzondere omstandigheden medewerking worden verleend. Hiervoor zijn in de beleidsnotitie toetsingscriteria opgenomen.

Voor de beoordeling van een verzoek tot de oprichting van een natuurbegraafplaats zijn in de beleidsnotitie basisprincipes geformuleerd. De oprichting van een natuurbegraafplaats moet in eerste instantie substantieel bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur in daartoe door de provincie aangeduide ‘verkenningsgebieden natuurbegraven’ als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) of binnen de Groene Ontwikkelingszone (GO).

De begraaffunctie is ondergeschikt aan de natuur. Dit komt mede tot uiting komt in het toegestane aantal graven per hectare en de spreiding van graven in tijd en ruimte. Gronden die worden omgevormd naar natuur bieden daarbij ruimere mogelijkheden dan gronden die reeds als zodanig zijn bestemd. Van belang is dat met dit beleid tevens tegemoet kan worden gekomen aan de toegenomen maatschappelijke behoefte aan begraven in de vrije natuur.

De beleidsnotitie ‘Ruimte voor nieuwe vormen van begraven’ is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerpnotitie die eerder ter inzage heeft gelegen:

 • 1.

  er heeft enige correctie en actualisatie plaatsgevonden daar waar in de ontwerpnotitie niet de meest actuele situatie voor wat betreft de provinciale ‘verkenningsgebieden natuurbegraven’ (en de daarop betrekking hebbende actuele provinciale regels) als vertrekpunt is gebruikt;

 • 2.

  er is een mogelijkheid opgenomen om onder voorwaarden af te wijken van de in beginsel maximaal toegestane grafdichtheid in bestaande natuur dan wel in nieuwe natuur. Het in de ontwerpnotitie nog opgenomen maximum aantal graven op een natuurbegraafplaats en het maximum toegestane aantal begrafenissen per jaar is geschrapt;

 • 3.

  er is specifieker geformuleerd dat een natuurbegraafplaats geen afbreuk mag doen aan de specifieke landschappelijke (recreatieve belevings-)waarde die een bepaald gebied kenmerkt. Het natuurlijke karakter van de omgeving en de landschappelijke karakteristiek (of de beleving daarvan) wordt zo min mogelijk beïnvloed;

 • 4.

  nieuwe bebouwing op een natuurbegraafplaats is onder voorwaarden (uitsluitend buiten het GNN) toegestaan;

 • 5.

  de paragraaf waarin de basisprincipes zijn geformuleerd is op zodanige wijze aangescherpt dat sprake is van een duidelijk kader voor de beoordeling van een initiatief;

 • 6.

  solitaire urnbegraving is als mogelijkheid opgenomen, mits de urnen 100% biologisch afbreekbaar zijn.

De vastgestelde beleidsnotitie ligt vanaf 30 december 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (locatie Bergvredestraat 10 Didam) en is tevens via www.montferland.info te raadplegen.

 

Didam 28 december 2021

Burgemeester en wethouders van Montferland

Naar boven