Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van de aanvraag van TenneT tot goedkeuring van een voorstel voor de definitie en het gebruik van een tijdelijk specifiek product voor aFRR balanceringscapaciteit, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/21/05253

  • 1. Op 18 juni 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van TenneT TSO B.V. een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel voor de definitie en het gebruik van een tijdelijk specifiek product voor frequentieherstelreserves met automatische activering (hierna: aFRR balanceringscapaciteit).

  • 2. Op grond van artikel 5, eerste lid, artikel 5, vierde lid, onder d, en artikel 26, eerste lid, van Verordening 2017/2195 (EB Verordening) en artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt beslist de ACM over de goedkeuring.

  • 3. Het voorstel en de daarop betrekking hebbende stukken hebben ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om hun zienswijzen naar voren te brengen. De ACM heeft hierop geen schriftelijke zienswijzen ontvangen.

  • 4. De ACM heeft het voorstel goedgekeurd op 15 december 2021. Het besluit treedt in werking op 16 december 2021. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl) nadat de vertrouwelijkheidsprocedure is afgerond. Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar instellen bij:

    Autoriteit Consument en Markt

    Postbus 16326

    2500 BH Den Haag

Naar boven