Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 december 2021, nr. IENW/BSK-2021/337821, houdende de aanwijzing van entiteiten voor de onbemande luchtvaart ter uitvoering van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (PbEU 2019, L 152)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 13, vierde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en artikel 3, zevende lid, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001;

BESLUIT:

Artikel 1

Als aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart, worden de volgende instellingen aangemerkt:

 • a. Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, KvK nummer 41150373;

 • b. EuroUSC-Benelux B.V., KvK nummer 61906085;

 • c. Drone Flight Academy B.V., KvK nummer 65131231;

 • d. Omni-Drones B.V., KvK nummer 58417435;

 • e. Drone Class, KvK nummer 75389886;

 • f. Stichting Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam, KvK nummer 41216421;

 • g. Drone Education Centre B.V., KvK nummer 62297058;

 • h. Stichting Aeres Groep, KvK nummer 41246832.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en geldt tot 1 januari 2023.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a. naam en adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

 • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

 • e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend, dat wil zeggen per gewone post en niet per e-mail.

Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens een rechtspersoon, dient u documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsregister en/of een kopie van de statuten van de rechtspersoon) waaruit blijkt dat u bevoegd bent namens de rechtspersoon op te treden.

TOELICHTING

Inleiding

In de uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/9471 worden, afhankelijk van het type onbemande luchtvaartuig en de voorgenomen operatie, opleidings- en examineringseisen aan de piloot gesteld voor het uitvoeren van vluchten in de zogenaamde open categorie en in de specifieke categorie. Dit kan in de open categorie variëren van een online-training en een online-theorie-examen voor vluchten in subcategorieën A1 en A3 tot een praktische zelf-opleiding en een aanvullend theorie-examen voor vluchten in subcategorie A2.

De uitvoeringsverordening staat toe dat het afnemen van examens wordt belegd bij aangewezen entiteiten. In het onderhavige aanwijzingsbesluit worden opleidingsinstellingen als zodanig aangewezen.

Aanwijzing entiteiten

Om tot aanwijzing van deze entiteiten over te kunnen gaan, moet een instelling voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in Bijlage VI (Essentiele eisen voor gekwalificeerde instanties) bij verordening 2018/1139 (Basisverordening luchtvaart)2. De in dit besluit opgenomen instellingen zijn eerder aangewezen als entiteit, als bedoeld in uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 en voldoen nog steeds aan de gestelde eisen. Daarom is besloten de in dit besluit opgenomen instellingen opnieuw aan te wijzen als entiteit voor de onbemande luchtvaart.

Termijn aanwijzing

Op grond van artikel 3, zevende lid, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 geldt de aanwijzing voor een termijn van twaalf maanden. Na deze termijn kan de aanwijzing worden verlengd, mits de opleidingsinstellingen blijven voldoen aan de criteria opgenomen in Bijlage VI van de Basisverordening voor de luchtvaart.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser


X Noot
1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (PbEU 2019, L 152).

X Noot
2

Verordening (EU) nr. 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad (PbEU 2018, L 212).

Naar boven