Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 december 2021, nr. WJZ/21301029, houdende regels inzake aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band (Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 11, 12 en 18, vijfde en elfde lid, van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

commerciële radio-omroep:

radio-omroep als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 die wordt verzorgd door een commerciële media-instelling als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van die wet;

FM-vergunning:

vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band die op grond van het Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2021 verlengbaar is;

minister:

Minister van Economische Zaken en Klimaat;

kavel:

frequentie of samenstel van frequenties voor het gebruik waarvan een vergunning kan worden verleend;

radioprogramma:

radioprogramma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008;

vergunning voor digitale radio-omroep:

vergunning voor het gebruik van 1/9e deel van de capaciteit van het frequentieblok, bedoeld in nationale voetnoot HOL007A van het Nationaal Frequentieplan 2014, die gekoppeld is aan de te verlengen vergunning;

verlenging:

verlenging van de looptijd van een FM-vergunning tot 1 september 2025.

Artikel 2

 • 1. Een aanvraag om verlenging wordt ingediend bij de minister.

 • 2. De aanvraag wordt in de periode van 18 januari 2022 tot 15 februari 2022 per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging, ontvangen op het volgende adres of met de volgende adressering: Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

 • 3. De persoonlijke overhandiging, bedoeld in het tweede lid, vindt in de genoemde periode uitsluitend plaats op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst en ondertekening.

 • 4. De aanvrager dient slechts één aanvraag in, ook indien hij houder is van meer dan één FM-vergunning en aanspraak wenst te maken op verlenging van meer dan één van deze FM-vergunningen.

 • 5. De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het in bijlage 1 opgenomen model en gaat vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden.

Artikel 3

 • 1. De aanvrager van een verlenging doet gelijktijdig met de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, een aanvraag om een vergunning voor digitale radio-omroep.

 • 2. Artikel 2, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

 • 1. Indien de aanvrager een aanvraag heeft ingediend voor een FM-vergunning voor kavel A1, A3, A6 of A7, als bedoeld in artikel 1 van het Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2021, met de bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep, verstrekt de aanvrager een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van:

  • a. € 3.731.666,– voor kavel A1;

  • b. € 3.790.666,– voor kavel A3;

  • c. € 3.704.000,– voor kavel A6, of

  • d. € 2.309.666,– voor kavel A7.

 • 2. Bij de verstrekking van een waarborgsom wordt deze uiterlijk 15 februari 2022 om 16.00 uur ontvangen op het bankrekeningnummer 705001199, IBAN: NL41INGB0705001199, BIC: INGBNL2A, ten name van Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom, Afdeling Bedrijfsvoering – Finance, onder vermelding van de desbetreffende kavel of kavels in de FM-band en van ‘verlenging vergunning voor landelijke FM-radio-omroep’.

 • 3. Bij de verstrekking van een bankgarantie wordt gebruik gemaakt van de modelbankgarantie, opgenomen in bijlage 2. Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

De minister wijst de aanvraag om verlenging in ieder geval af indien:

 • a. niet is voldaan aan artikel 2, tweede of derde lid, of

 • b. de aanvraag om een vergunning voor digitale radio-omroep, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt afgewezen.

Artikel 6

 • 1. Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan de in artikelen 2, vierde en vijfde lid, 3 of 4 gestelde eisen, deelt de minister dit de aanvrager mee en stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 2. De aanvrager heeft gedurende tien werkdagen, te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 3. De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, genoemd in artikel 2, tweede lid. Artikel 2, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Indien het verzuim niet binnen de termijn, bedoeld in het tweede lid, en niet op de wijze, bedoeld in het derde lid, is hersteld of de aanvrager na herstel niet heeft voldaan aan de in de artikelen 2, vierde en vijfde lid, 3 of 4 gestelde eisen, kan de minister besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7

Artikel 3.19, tweede lid, van de wet, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om verlenging.

Artikel 8

Een aanvraag om verlenging wordt toegewezen, voor zover de aanvraag niet:

 • a. is geweigerd op grond van artikel 5 of 7, of

 • b. buiten behandeling is gesteld op grond van artikel 6, vierde lid.

Artikel 9

De aanvraag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt afgewezen indien de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet wordt toegewezen.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2021

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok

BIJLAGE 1. MODEL VOOR EEN AANVRAAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, VIJFDE LID

Aan:

Agentschap Telecom,

t.a.v. Projectteam verlengingen LCO

Emmasingel 1

9726 AH Groningen.

A.1.

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van mijn FM-vergunning(en), voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025 en, om verlening van een daaraan ingevolge voetnoot HOL007 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025. Ik kruis mijn vergunning(en) aan in onderstaande tabel.

Kruis de relevante combinatie aan van vergunningen waarop de aanvraag om verlenging betrekking heeft.

FM-VERGUNNINGEN

□ vergunning voor kavel A01 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C

□ vergunning voor kavel A02 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C

□ vergunning voor kavel A03 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C

□ vergunning voor kavel A04 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C

□ vergunning voor kavel A05 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C

□ vergunning voor kavel A06 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C

□ vergunning voor kavel A07 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C

□ vergunning voor kavel A08 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C

□ vergunning voor kavel A09 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C

A.2 Verbondenheidstoets

Kruis hieronder de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets aan waarvan u bij het invullen van dit onderdeel van de aanvraag bent uitgegaan.

Toelichting:

Voor de verlenging van de vergunningen in 2017 heeft het Commissariaat voor de Media een verbondenheidstoets uitgevoerd voor alle toenmalige houders van FM-vergunningen. Als na deze datum voor de vergunninghouder geen verbondenheidstoets is uitgevoerd kunt u deze optie aankruisen. Heeft de vergunninghouder deelgenomen aan een van de veilingprocedures, dan kunt u de laatste deelname aankruisen.

Laatste verbondenheidstoets:

 • Verlenging 2017

 • Veiling DAB+ laag 7 (2021)

 • Laatste verbondenheidstoets niet bekend*

 • Anders**:_______________________________________

* Indien uw laatste verbondenheidstoets niet bekend is, dient u onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2 alsnog in te vullen. Waar bij onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2 staat dat wijzigingen moeten worden beschreven, dient u een volledige beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen aan te leveren. Waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot, alle beschrijvingen en documenten genoemd onder onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2.

** Bijvoorbeeld in het kader van een handhavingsverzoek of een bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat van de Media.

In de navolgende vragen wordt uitgegaan van de door de aanvrager aangekruiste optie.

Wilt u aangeven van welke FM-vergunning(en) voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersonen reeds houder is? Vul hieronder de naam van de vergunninghouder(s) en de bijbehorende kavelnummer(s) in.

Naam (verbonden) vergunninghouder

FM-Kavel(s)

   
   
   
   
   

Toelichting:

Van een met de vergunninghouder als één aan te merken rechtspersoon is sprake wanneer artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep van toepassing is. Hierbij kan artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek relevant zijn.

Artikel 3 Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep

Twee of meer rechtspersonen worden als één rechtspersoon aangemerkt als een rechtspersoon direct of indirect zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft in één of meer rechtspersonen dat deze in belangrijke mate het beleid van die rechtspersoon of rechtspersonen kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van dat beleid; of een natuurlijk persoon of groep van natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft in twee of meer rechtspersonen dat deze in belangrijke mate het beleid van die rechtspersonen kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van dat beleid.

Artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Een dochtermaatschappij is een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen of een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de rechtspersoon of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor schulden.

Artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige verbonden instellingen.

Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen, dient u ‘ja’ aan te kruisen.

Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven.

De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep.

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met betrekking tot:

 • a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen?

  • JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

   EN

   Ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee.

  • NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon?

  • JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon is gewijzigd.

   EN

   Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is dan een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de aandeelhoudersstructuur mee.

   Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina’s te worden overgelegd, ook de lege pagina’s.

  • NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend?

  • JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is gewijzigd.

   EN

   Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de wijzigingen, mee.

  • NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • d. De wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad van commissarissen?

  • JA, de wijze van besluitvorming binnen het bestuur en/of de raad van commissarissen en/of de vergadering van aandeelhouders is gewijzigd.

   EN

   Ik stuur kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee.

  • NEE, ik verklaar dat de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • e. De samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager en/of (andere) personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen (procuratie)?

  • JA, de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen en/of (andere) personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen zijn gewijzigd.

   EN

   Ik stuur KvK-uittreksels, een kopie of kopieën van verleende geldige volmachten en kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee.

  • NEE, ik verklaar dat de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager en/of (andere) personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • f. Het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn?

  LET OP:

  Indien uw laatste verbondenheidstoets heeft plaatsgevonden bij de verlenging 2017 dan heeft u dit niet eerder aangegeven en moet u hieronder JA aankruisen en dient u een volledige beschrijving te geven van deze aspecten.

  • JA, het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of rechtspersonen die met de aanvrager als één rechtspersoon zijn aan te merken, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, zijn gewijzigd.

   EN

   Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het doel en de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager en/of rechtspersonen die met de aanvrager als één rechtspersoon aan te merken zijn, mee.

  • Nee, Ik verklaar dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon of rechtspersonen, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, niet zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • g. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een rechtspersoon die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of via een dochter- of moedervennootschap radioprogramma’s via de ether verzorgen of van plan zijn dat te doen?

  • JA, bestaande en/of voorgenomen overeenkomsten zijn gewijzigd.

   EN

   Ik stuur een kopie van de bestaande en voorgenomen overeenkomsten of, indien deze informatie niet is vastgelegd, een volledige beschrijving van alle aspecten hiervan toe.

  • NEE, ik verklaar dat bestaande en voorgenomen overeenkomsten NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

 • h. De beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon?

  • JA, de beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon zijn gewijzigd.

   EN

   Ik stuur kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon mee.

  • NEE, ik verklaar dat de beschermingsconstructies van de aanvrager en van de moedermaatschappij van de aanvrager NIET zijn gewijzigd.

 • i. Andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die de rechtspersoon van de aanvrager, of een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon wordt aangemerkt, raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt in de zin van artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep?

  • JA, andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd.

   EN

   Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van die banden toe.

  • NEE, ik verklaar dat GEEN andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets.

A.2.2. Extra bij te voegen documenten

LET OP:

Als u onder A.2.1. bij één of meer onderdelen ‘JA’ heeft aangekruist, dient u in verband met de toetsing op verbondenheid, altijd de volgende extra documenten bij te voegen:

 • a. een integrale nieuwe beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen die de vergunninghouder raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of sprake is van verbondenheid. De beschrijving bevat in elk geval de toelichting op bijbehorende documenten, als bedoeld in A.2.1. onderdeel a tot en met i en bevat tevens een organogram waarin ook alle aandeelhouders boven de vergunninghouder zichtbaar zijn gemaakt tot aan de uiteindelijke belanghebbenden met een aanduiding wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn, één en ander voorzien van alle relevante KvK-uittreksels.

  Toelichting:

  De uiteindelijke belanghebbende van een rechtspersoon (of andere organisatie) is een natuurlijk persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming.

A.2.3. Ondertekening

Naam van de vergunninghouder:

..................

Naam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en ondertekent:

................................................., .................................................

Handtekening:

..................

Bij deze aanvraag wordt door bijvoeging van een recent uittreksel (niet ouder dan een maand) uit het handelsregister en een kopie van de geldende statuten aangetoond dat de indiener van de aanvraag, overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit dat register en die statuten, bevoegd is deze aanvraag namens de aanvrager in te dienen.

Om aan te tonen dat de aanvraag bevoegd is ondertekend namens de aanvrager, kan het zijn dat u (recente) uittreksels van verschillende (tussenliggende) rechtspersonen uit het handelsregister en (geldende) kopieën van statuten van verschillende rechtspersonen dient te overleggen.

NB:

 • ingevolge artikel 2, tweede lid, en artikel 3, eerste lid, dienen de aanvragen uiterlijk * [PM] tussen 10 uur en 12 uur of tussen 14 uur en 16 uur te zijn ontvangen op de voorgeschreven wijze;

 • ingevolge artikel 2, vierde lid, dient de aanvrager slechts één aanvraag in, ook indien hij houder is van meer dan één FM-vergunning en aanspraak wenst te maken op verlenging van meer dan één van deze vergunningen.

BIJLAGE 2 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4, DERDE LID

– Model bankgarantie –

 • I. De ondergetekende

  .............................................................................................{

  (naam van een bank die is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte),* gevestigd

  te

  ..............................................................................................

  mede kantoorhoudende te

  ..............................................................................................,

  hierna te noemen: ‘de Bank’;

 • II. In aanmerking nemende:

  • a. dat artikel 3.13, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bepaalt dat voor het gebruik van andere frequentieruimte dan die welke in het frequentieplan is aangewezen als frequentie-ruimte waarvan het gebruik zonder vergunning is toegestaan, dan wel die op grond van de artikelen 3.5 tot en met 3.5b van de Telecommunicatiewet is toegewezen, een vergunning is vereist van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: ‘de Minister’);

  • b. dat de Minister in het Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2021 heeft bekendgemaakt dat de vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band verlengbaar zijn;

  • c. dat .................................................................................{

   (naam aanvrager),

   rechtspersoon naar .....................................................{

   (het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of van een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte)* recht, waarvan de zetel is gevestigd te

   .......................................................................................{,

   kantoorhoudende te

   ........................................................................................,

   hierna te noemen: ‘de Aanvrager’, een aanvraag om verlenging en verlening) heeft ingediend teneinde een of meer vergunningen als opgenomen in het onder B bedoelde verlengbaarheidsbesluit te laten verlengen;

  • d. dat de Minister met betrekking tot onder meer de verlenging van deze vergunningen regels heeft gesteld. Deze regels zijn vastgelegd in Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (hierna: de Regeling);

  • e. dat indien een aanvraag wordt ingediend voor de vergunning voor kavel A1, A3, A6 of A7 met de bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep, de aanvrager een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van respectievelijk € 3.731.666,–, € 3.790.666,–, € 3.704.000,– dan wel € 2.309.666,– verstrekt op grond van artikel 4 van de Regeling. Deze zekerheid heeft een looptijd tot, in geval van afwijzing van de aanvraag, het tijdstip van die afwijzing, tot, in geval van niet in behandeling nemen van de aanvraag, het tijdstip van het besluit om de aanvraag niet te behandelen, of tot, in geval van toewijzing van de aanvraag, het tijdstip waarop het bedrag voor zekerheidstelling volledig is betaald.

  • f. dat de Aanvrager op grond hiervan is gehouden een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen ter zekerheid van al hetgeen de aanvrager ter zekerheid verschuldigd is, hierna te noemen: ‘de Vordering’, aan de Staat der Nederlanden, rechtspersoon naar Nederlands recht, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: ‘de Staat’;

  • g. dat de Aanvrager de Bank heeft verzocht een onherroepelijke en onafhankelijke bankgarantie te stellen ten behoeve van de Staat, welke op eerste verzoek van de Staat betaalbaar is;

 • III. Verbindt zich tot het navolgende:

  • 1. De Bank stelt zich bij wijze van zelfstandige verbintenis tot een bedrag van

   € ................................................................................ {**

   (zegge: ....................................................................... {euro**),

   onherroepelijk garant jegens de Staat voor de betaling van al hetgeen de Staat blijkens een schriftelijke verklaring van de Staat ter zake van de Vordering van de Aanvrager te vorderen heeft, aldus dat de Bank zich verbindt het gevorderde bedrag als eigen verplichting aan de Staat te voldoen.

  • 2. De Bank verbindt zich om als eigen schuld op eerste verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de Staat zonder overlegging van enig ander document of opgaaf van redenen te verlangen, aan de Staat te voldoen het bedrag dat de Staat verklaart ter zake van de Vordering van de Aanvrager te vorderen te hebben, met dien verstande dat de Bank nimmer gehouden is aan de Staat meer te voldoen dan het hiervoor vermelde maximumbedrag.

  • 3. Deelberoepen onder deze bankgarantie zijn mogelijk. Het maximumbedrag van deze bankgarantie wordt met een bedrag gelijk met dat van elk deelberoep verlaagd.

  • 4. Deze bankgarantie vervalt na ontvangst door de Bank van een per aangetekende brief gezonden schriftelijke verklaring van de Staat dat de bankgarantie vervalt en in ieder geval één jaar na datum van ondertekening van deze garantie, tenzij de Bank ten minste één maand voor de einddatum van de garantie per aangetekende brief een schriftelijke verklaring van of namens de Minister heeft ontvangen dat deze bankgarantie niet vervalt, in welk geval de garantie telkens voor een nieuwe termijn van een jaar geldig is.

  • 5. Deze bankgarantie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen ter zake van deze bankgarantie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Gravenhage.

  • 6. Na verval van deze bankgarantie kan de Staat geen enkele aanspraak meer maken jegens de Bank uit hoofde van deze bankgarantie tenzij de Bank voorafgaande aan het moment waarop deze bankgarantie zou vervallen een mededeling ontving als bedoeld onder 2 waaraan de Bank nog niet voldeed. Op verzoek van de Bank zal de Staat deze bankgarantie nadat deze is vervallen retourneren aan de Bank.

Plaats:

........................................................................................................

Datum:

........................................................................................................

Naam bank, naam namens bank ondertekenende persoon en handtekening:

........................................................................................................

* hetgeen in het bovenstaande cursief is gedrukt moet door de Bank worden ingevuld.

** het bedrag invullen overeenkomstig de gevraagde zekerheidstelling voor de aangevraagde vergunning, zie onder II e.

TOELICHTING

Algemeen

1. Aanleiding

In 2009 is met het oog op het doelmatig gebruik van het schaarse spectrum besloten om vanuit de overheid een transitie in gang te zetten naar digitalisering van de radio. Daarom is, eerst in 2011 en later nogmaals in 2017, de looptijd van de vergunningen voor analoge commerciële radio verlengd, waarbij de voorwaarde is gesteld dat partijen investeren in digitale etherradio. Door middel van de zogenaamde koppeling kregen partijen ook de beschikking over een vergunning voor digitale radio (DAB+). Met de verlengde vergunningen werden vergunninghouders onder meer verplicht het programma dat men analoog verspreidt óók digitaal aan te bieden (de zogenoemde simulcast-verplichting).

Digitale radio (DAB+) ontwikkelt zich inmiddels goed in Nederland, maar ook daarbuiten. In Nederland zijn zes landelijk dekkende frequentielagen zo goed als geheel beschikbaar voor landelijke, niet-landelijke/regionale en lokale radiopartijen (zowel commercieel als publiek). Het aantal digitale radio-ontvangers stijgt gestaag en de Europese verplichting om per december 2020 alle radio’s in nieuw verkochte auto’s te voorzien van digitale etherontvangst zal de ontwikkeling van digitale radio DAB+ in Europa verder versterken.

In 2020 is de wereld echter opgeschrikt door de uitbraak van de wereldwijde Covid-19-pandemie. Ook de (commerciële) radiosector heeft hiervan de gevolgen ondervonden. Commerciële radiostations zijn voor hun businessmodel sterk afhankelijk van advertentie-inkomsten.

De duur van de tweede lockdown en de economische impact ervan in combinatie met de specifieke behoefte vanuit de commerciële radiosector om additionele financiering aan te trekken om de gevolgen van de coronacrisis te mitigeren, maken dat het verlengen van de commerciële vergunningen een maatregel is om de continuïteit van deze sector te waarborgen. Een belangrijke overweging is daarbij dat het inzetten van het economisch herstel gebaat is met het voorkomen van onnodige faillissementen van bedrijven. Voor een nadere toelichting en onderbouwing van dit besluit tot verlengbaarheid, wordt verwezen naar dit zogenoemde verlengbaarheidsbesluit.1

Ingevolge artikel 18, vijfde lid, van het Frequentiebesluit 2013 wordt een aanvraag om verlenging ingediend binnen een bij ministeriële regeling te bepalen periode. Voorts kunnen op grond van het elfde lid van die bepaling nadere regels worden gesteld omtrent de verlenging van vergunningen. De voorliggende regeling dient ter uitvoering van deze bepalingen. Zoals in het verlengbaarheidsbesluit is vermeld, zal een eenvoudige aanvraagprocedure gehanteerd worden, die vergelijkbaar is met de procedure die gold bij de verlenging van de betrokken vergunningen in 2017.

Tegelijk met de aanvraag om verlenging van de analoge vergunning wordt verlening van de daaraan gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep aangevraagd. De in deze regeling opgenomen aanvraagprocedure ziet derhalve evenzeer op de aanvraag van die vergunningen. De ten aanzien van die aanvraag gestelde regels zijn gebaseerd op de artikelen 11 en 12 van het Frequentiebesluit 2013.

2. Aanvraagprocedure

Houders van een landelijke commerciële FM-vergunning kunnen, voor zover hun vergunning ingevolge het betrokken verlengbaarheidsbesluit verlengbaar is, gedurende enkele weken een aanvraag om verlenging van hun analoge vergunning met een gelijktijdige aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep indienen. De aanvrager kan in essentie volstaan met indiening van de aanvraag met gebruikmaking van het aanvraagformulier en, indien van toepassing, het verstrekken van (gedeeltelijke) zekerheid voor betaling van het verschuldigde bedrag op grond van artikel 3.15 Telecommunicatiewet.

Zoals gezegd dient de vergunninghouder op grond van deze regeling gelijktijdig met de verlengingsaanvraag ook een aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep in te dienen. Deze vergunning wordt uitsluitend verleend indien ook de verlengingsaanvraag wordt toegewezen. De digitale vergunning is met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid.

Het vereiste om zekerheid te stellen voor het geval de aanvraag een vergunning betreft waarvoor een bedrag is vastgesteld, dient ertoe om te voorkomen dat aanvragen worden gedaan door partijen die naderhand niet in staat zijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Door verstrekking van een bankgarantie of een waarborgsom toont de aanvrager in feite aan voldoende financiële armslag te hebben. Indien de vergunningen worden verlengd onderscheidenlijk verleend, wordt de zekerheid aangewend voor de gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag is genoemd in de Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2021.

3. Consultatie

Een ontwerp van deze regeling is van 27 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ter inzage gelegd zodat eenieder zijn of haar zienswijze hierop kon geven. Hieronder wordt op de gegeven zienswijzen ingegaan voor zover zij betrekking hebben op de onderhavige regeling en de daarbij behorende bijlagen. Dit betekent dat niet nader zal worden ingegaan op zienswijzen die betrekking hebben op andere onderwerpen.

Een respondent geeft aan van mening te zijn mening is dat de mogelijkheid geboden zou moeten worden om de verschuldigde bedragen te voldoen in drie gelijke termijnen die jaarlijks vervallen op 1 september. De respondent is van mening dat de mogelijkheid hiertoe uitdrukkelijk benoemd zou moeten worden in de onderhavige regeling in het bijzonder ook over de wisselwerking tussen een eventuele betaling in termijnen en het aanhouden en vrijvallen van de bankgarantie dan wel waarborgsom.

Hoewel in artikel 3 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2021 is bepaald dat het verschuldigde bedrag in beginsel in zijn geheel dient te worden betaald op een bij beschikking te bepalen datum, kan een vergunninghouder op grond van artikel 4.94 van de Algemene wet bestuursrecht verzoeken om betaling in termijnen. In beginsel zal dan worden besloten tot betaling in 3 termijnen, waarbij betaling van de eerste termijn bij de verlenging zal plaatsvinden. Mocht hiertoe worden besloten dan is de vergunninghouder de wettelijke rente verschuldigd. De keuze in de onderhavige regeling om de hoogte van de waarborgsom of bankgarantie te stellen op één derde van het totaalbedrag sluit hierbij aan. Overigens is in het aangehaalde artikel ook bepaald dat de waarborgsom wordt aangewend voor de betaling van het verschuldigde bedrag. Bij een betalingsregeling waarbij tot betaling in drie termijnen is besloten, zal de waarborgsom dan worden aangewend voor betaling van de eerste termijn. Ook de bankgarantie zal daarvoor worden aangewend, als tijdige betaling uitblijft.

4. Regeldruk

De houder van een commerciële FM-vergunning die besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot het verlengen van zijn FM-vergunning en de daarbij behorende vergunning voor digitale radio omroep, zal daartoe een aanvraag moeten indienen en daarbij de nodige gegevens moeten overleggen. Het verstrekken van deze gegevens brengt administratieve lasten met zich mee voor de vergunninghouder/aanvrager. Een algemeen geldend uitgangspunt voor regelgeving is dat de hieruit voortvloeiende administratieve lasten voor het bedrijfsleven zo beperkt mogelijk moeten worden gehouden. Tegen deze achtergrond is de in deze regeling vastgelegde procedure zodanig vorm gegeven dat de administratieve lasten voor aanvragers tot een minimum beperkt blijven, onder andere door in de bijlagen van deze regeling een modelvergunningaanvraag en een modelbankgarantie op te nemen. Wel moet deze aanvraag worden vergezeld van onder meer bescheiden waarmee wordt aangetoond dat de indiener van de aanvraag bevoegd is die aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen. Daarnaast moet een verbondenheidstoets worden uitgevoerd. Aangezien in het merendeel van de gevallen recent een oordeel is gevormd over de verbondenheid, zoals in 2021 bij de Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7, bij de verlenging in 2017 of op een ander moment, zal dat oordeel als uitgangspunt genomen worden. Partijen dienen daarom enkel aan te geven of er sinds de laatste verbondenheidstoets wijzingen hebben plaatsgevonden, die een rol kunnen spelen bij die toets. Het gaat hierbij vooral om wijzigingen in de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen. Enkel bij wijzigingen in die verhoudingen wordt aan partijen gevraagd aanvullende gegevens en/of bescheiden te overleggen. Partijen worden zo ontlast in het aanleveren van (de hoeveelheid) gegevens en bescheiden. In een enkel geval dient een aanvrager enkele aanvullende gegevens en bescheiden te overleggen ook als geen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Door de hoeveelheid gegevens en bescheiden die worden opgevraagd te beperken, zijn de administratieve lasten van deze aanvraagprocedure sterk gereduceerd.

Kwantificering administratieve lasten

Voor de kwantificering van de administratieve lasten wordt uitgegaan dat acht vergunninghouders een aanvraag indienen voor verlenging en verlening van vergunningen. Per vergunninghouder dient één aanvraag te worden ingediend.

Het totaal aantal te verlengen en te verlenen vergunningen bedraagt maximaal 18.

De totale administratieve lasten voor de verlenging en verlening van vergunningen zijn naar verwachting gemiddeld circa € 4.316,40,– in totaal hetgeen € 539,55 per aanvrager betekent. Deze kosten zijn in principe eenmalig voor de looptijd van de vergunningen. Deze vergunningen worden voor drie jaar verlengd respectievelijk verleend, waarna er in principe een procedure volgt om deze frequentieruimte te verdelen. De eenmalige lasten mogen in dit geval aan de periode van drie jaar worden toegerekend hetgeen neerkomt op een bedrag per jaar van circa € 179,– per combinatie van analoge en digitale vergunning.

Voor het vaststellen van de administratieve lasten gaat het om de volgende activiteiten:

 • 1. Lezen aanvraagregeling en invullen aanvraag.

 • 2. Aanleveren gegevens en/of bescheiden ten behoeve van de verbondenheidstoets.

 • 3. Regelen van een bankgarantie of storten van een waarborgsom.

 • 4. Verzending aanvraag per post.

Het lezen en het indienen van de aanvraag door een leidinggevende met een uurtarief van € 77,– zal maximaal vijf uur in beslag nemen. Voor het verzamelen, kopiëren en aanleveren van gegevens en/of bescheiden ten behoeve van de verbondenheidstoets wordt twee uur gerekend aangezien een aantal aanvragers recentelijk getoetst zijn op verbondenheid en partijen kunnen volstaan met het overleggen van een minimum aan gegevens. Daarbij wordt uitgegaan van besteding van één uur door een leidinggevende met bovengenoemd uurtarief en besteding van één uur door een administratief medewerker met een uurtarief van € 39,–.

Ook moet rekening worden gehouden met kopieerkosten van circa € 10,–. Voor het aantekenen en verzenden van de aanvraag wordt rekening gehouden met een kostenpost van circa € 19,50,–. Het aangetekend versturen van de aanvraag zelf kost € 9,05.

In totaal levert dit per aanvrager gemiddeld het volgende beeld op:

Activiteit

Wie

Tijd of aantal

Totaal

Lezen regeling en invullen aanvraag

Leidinggevende

5 uur

5 x € 77,– = € 385,–

Aanleveren gegevens ten behoeve van de verbondenheidstoets

Leidinggevende

1 uur

1 x € 77,– = € 77,–

Verzamelde stukken kopiëren

Administratief medewerker

1 uur

1 x € 39,– = € 39,–

Kosten kopieën

(10 cent per kopie)

 

100 kopieën

0,1 x 100 = € 10,–

Aantekenen en verzenden aanvraag

Administratief medewerker

Half uur

0,5 x € 39,– = € 19,50

Kosten aangetekende verzending

   

1 x € 9,05,– = € 9,05

Totale kosten zonder bankgarantie1

   

€ 539,55

X Noot
1

Bij het aanvragen van een bankgarantie zal de regeldruk voor partijen die een verlengingsprijs moeten betalen toenemen. Dit ligt in het feit dat deze aangevraagd dient te worden en gezien het feit dat gedurende de looptijd van de bankgarantie een maandelijks bedrag zal moeten worden voldaan. Daarbij wordt uitgegaan van 3 maanden tussen de aanvraag en de aanwending van de bankgarantie voor gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag.

Uitgaande van een gemiddelde zekerheidsstelling van € 3.400.000,– en kosten van 1% per jaar komen de kosten van een bankgarantie gemiddeld uit op ongeveer € 8.400,– gedurende de looptijd van de garantie voor drie maanden.

5. Toetsen

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (UTH)

Deze regeling en de toelichting zijn voorgelegd aan Agentschap Telecom. Agentschap Telecom acht de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 uitvoerbaar en handhaafbaar.

Adviescollege toetsing regeldruk

Deze regeling en de toelichting zijn voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft besloten om af te zien van formele advisering wegens de geringe regeldruk die de regeling met zich meebrengt.

6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hiermee wordt afgeweken inzake het beleid van vaste verandermomenten voor regelgeving.

De huidige commerciële FM-vergunningen lopen af op 31 augustus 2022. Het is van groot belang voor de huidige vergunninghouders dat zij ruim voor deze datum duidelijkheid hebben over de verlenging onderscheidenlijk verlening van deze vergunningen. Deze duidelijkheid is nodig om bijvoorbeeld tijdig contracten ten behoeve van reclameopbrengsten te kunnen afsluiten of voortzetten. Voorts zal zekerheid over verlenging en verlening van belang zijn voor continuering van de gezamenlijke uitzendingen op het DAB+-netwerk en de daarvoor benodigde samenwerkingsovereenkomst. Met het oog hierop is afgeweken van het beleid ten aanzien van de vaste verandermomenten; de uitzonderingsgrond ‘Hoge c.q. buitensporige private of publieke voor- en nadelen van vertragingen of vervroeging van invoering’ is hier van toepassing.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Dit artikel duidt de gebruikte definities en begrippen. Eén van de begrippen die nader wordt gedefinieerd, is het begrip vergunningen. Door in dit artikel te verwijzen naar het Verlengbaarheidsbesluit en de daarin gehanteerde definitie voor FM-vergunningen, is duidelijk welke vergunningen bedoeld worden in deze Regeling. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de verlenging betrekking heeft op de in die besluiten genoemde vergunningen, inclusief (in elk geval) de daarbij aangekondigde wijzigingen.

Daarnaast is in deze bepaling een omschrijving gegeven van de vergunning voor digitale radio-omroep. Het betreft het gebruik van een negende deel van een zogenaamde multiplex, gelet op het feit dat de multiplex bestemd is voor de houders van de landelijke commerciële FM-vergunningen. Er kan zich de situatie voordoen dat minder dan negen van deze vergunningen voor digitale radio-omroep in gebruik zijn. In dat geval kunnen de vergunninghouders ieder naar rato een deel van de resterende capaciteit gebruiken. Dit zal, net als thans het geval is, worden vastgelegd in de te verlenen vergunning voor digitale radio-omroep.

Artikel 2

De houders van de FM-vergunningen waar deze regeling betrekking op heeft, kunnen vanaf 18 januari 2022 een aanvraag indienen die betrekking heeft op verlenging van hun vergunning. Daarbij dienen zij gebruik te maken van het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen formulier.

Voor persoonlijke overhandiging geldt dat de aanvraag in die periode elke werkdag kan worden ingediend, enkel tussen 10.00 uur en 12.00 uur en 14.00 uur en 16.00 uur bij de receptie van Agentschap Telecom, Emmasingel 1, Groningen. Bij persoonlijke overhandiging zal een bewijs worden afgegeven van ontvangst van de aanvraag. Voor alle duidelijkheid wordt nog opgemerkt dat tot 16.00 uur betekent dat de aanvraag vóór 16.00 uur dient te worden ontvangen.

De aanvrager dient slechts één aanvraag in, ook indien hij houder is van meer dan één FM-vergunning. Dit betekent bijvoorbeeld dat de aanvrager die de huidige houder is van twee vergunningen, waarbij de vergunninghouder dus dezelfde rechtspersoon is, maar één aanvraag indient. Bij verschillende vergunninghouders (rechtspersonen) binnen één concern die een verlenging van hun vergunningen willen aanvragen, geldt dat er per vergunninghouder één aanvraag moet worden ingediend.

Ten behoeve van de verbondenheidstoets en de daarvoor over te leggen gegevens, wordt opgemerkt dat bij het indienen van de aanvraag kan worden uitgegaan van de verbondenheidstoets die het meest recent heeft plaatsgevonden. Hebben er sindsdien wijzigingen plaatsgevonden die van invloed zouden kunnen zijn op het oordeel of sprake is van verbondenheid, dan dient die wijziging te worden beschreven en dienen de (recentere) gegevens en documenten te worden overgelegd. In het geval de laatste verbondenheidstoets bij de verlenging in 2017 heeft plaatsgevonden, wordt eveneens een nadere beschrijving gevraagd van het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders. Dit gaat om aandeelhouders van de aanvrager, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn. Maar geldt eveneens voor aandeelhouders van de met aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn. Het kan zijn dat de aanvrager met verschillende rechtspersonen als één rechtspersoon wordt aangemerkt. In al die gevallen dient een nadere beschrijving aangeleverd te worden conform het aanvraagformulier. Ook hier geldt dit alleen voor zover die aandeelhouders zelf rechtspersonen zijn

Artikel 3

Ingevolge het digitaliseringsbeleid wordt bij de verlenging van de FM-vergunningen ook een vergunning voor digitale radio-omroep verleend. In het Nationaal Frequentieplan 2014 (verder: NFP) is bepaald dat de frequentieruimte waarop de FM-vergunningen betrekking hebben, bestemd is voor gebruik door partijen die ook gebruik maken van frequentieruimte die is bestemd voor digitale radio-omroep. In die zin zijn de onderscheidenlijke frequentiebanden ‘gekoppeld’.

De aanvraag om verlenging van de FM-vergunning dient daarom vergezeld te gaan van een aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep. In het geval een aanvraag om verlenging betrekking heeft op twee FM-vergunningen, dan moeten blijkens het eerste lid tegelijkertijd twee vergunningen voor digitale radio-omroep worden aangevraagd.

De aanvraag voor digitale radio-omroep moet binnen dezelfde termijn als die gesteld is voor de aanvraag om verlenging van de FM-vergunning worden ingediend. De aanvraagprocedure voor een vergunning voor digitale radio-omroep is dus gekoppeld met die voor de verlenging van de FM-vergunningen en kent dezelfde vereisten. Om die reden zijn de desbetreffende bepalingen in het tweede lid van overeenkomstige toepassing verklaard. Ook daarom dient de aanvrager gebruik te maken van het in bijlage 1 opgenomen formulier.

Artikel 4

Uit de Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2021 volgt in hoeverre de houder of verkrijger van een vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep een bedrag is verschuldigd. Het betreft de vergunningen voor de kavels A1, A3, A6 en A7 en de daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep.

De aanvrager stelt zekerheid ter grootte van een derde van het verschuldigde bedrag voor het totaal aan te verlengen kavels. Dit kan middels het storten van een waarborgsom of het verstrekken van een bankgarantie. Bij storting van een waarborgsom dient deze tijdig te zijn ontvangen. In geval de zekerheid wordt gesteld middels een bankgarantie dient dit overeenkomstig het in bijlage 2 opgenomen model te worden verstrekt. Zowel de waarborgsom als de bankgarantie kan worden aangewend voor betaling van een gedeelte van het verschuldigde bedrag conform de Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2021.

Artikel 5

Indien de aanvraag tot verlenging niet in de in artikel 2, tweede lid, bepaalde periode is ontvangen, op een andere wijze is ontvangen (bijvoorbeeld per fax of e-mail) of op een ander adres, wordt de aanvraag geweigerd. De aanvraag tot verlenging wordt eveneens geweigerd indien bij die aanvraag niet tegelijkertijd een aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep is gevoegd, of deze wordt geweigerd. Voor het ontbreken van een dergelijke aanvraag wordt geen verzuimherstel geboden.

Het verkrijgen van de vergunning voor digitale radio-omroep is randvoorwaardelijk voor verlenging van de FM-vergunning. In artikel 3.18 van de Telecommunicatiewet zijn de weigeringsgronden voor verlening van een vergunning opgenomen. De vergunningen voor digitale radio-omroep worden niet verlengd, maar (opnieuw) verdeeld. Hierdoor is artikel 3.18 van de Telecommunicatiewet onverkort van toepassing is. Uit het Nationaal Frequentieplan 2014 volgt dat van verlenging van de FM-vergunningen uitsluitend sprake kan zijn voor zover daaraan een vergunning voor digitale radio-omroep wordt gekoppeld. Het tweede lid van artikel 5 borgt dit uitgangspunt door expliciet te maken dat de aanvraag om verlenging wordt geweigerd, ingeval de vergunning voor digitale radio-omroep op grond van artikel 3.18 van de Telecommunicatiewet wordt geweigerd.

In dit kader is voorts van belang dat uit artikel 9 volgt dat de aanvraag tot verlening van een vergunning voor digitale radio wordt geweigerd als de aanvraag tot verlenging van de FM-vergunning niet wordt toegewezen (als deze is geweigerd of buiten behandeling is gelaten). Het niet tijdig indienen van de aanvraag tot verlenging leidt in die zin automatisch tot afwijzing van de aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep.

Artikel 6

Zoals vermeld in de toelichting bij artikel 2 wordt de aanvraag om verlenging (en daarmee ingevolge artikel 9 ook de aanvraag tot verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep) geweigerd indien niet aan de vereisten voor tijdstip en wijze van indiening van een aanvraag is voldaan. Indien bij deze aanvraag tot verlenging of bij de aanvraag tot verlening van de vergunning voor digitale radio-omroep niet is voldaan aan de andere vereisten – betreffende het volstaan met één aanvraag om verlenging, het gebruik van het aanvraagmodel en het stellen van zekerheid – wordt gelegenheid geboden om het geconstateerde verzuim te herstellen. In geval het geconstateerde verzuim niet is hersteld, kan dat aanleiding zijn de aanvraag buiten behandeling te stellen, op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het verzuim kan gedurende een periode van tien werkdagen te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de mededeling worden hersteld. De gegevens of bescheiden die dienen ter herstel van het verzuim, worden per post ontvangen of persoonlijk overhandigd. Persoonlijke overhandiging dient plaats te vinden op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 uur ten kantore van Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat dit artikel ziet op beide aanvragen (zowel verlenging van de analoge vergunning als verlening van de digitale vergunning).

Artikel 7

Met artikel 7 worden de in artikel 3.19, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, opgenomen intrekkingsgronden van toepassing verklaard op de beoordeling van de aanvraag om verlenging. Dat betekent dat in geval er omstandigheden zijn die grond zouden bieden voor intrekking van een vergunning, dit eveneens gronden zijn voor het weigeren van de verlenging. Anders zou een vergunninghouder voor verlenging van zijn vergunning in aanmerking komen, hoewel er vervolgens (meteen) redenen zijn voor intrekking van zijn vergunning.

Ten aanzien van de toepassing van de wettelijke intrekkingsgronden kan men denken aan de situatie dat de houder van een vergunning niet meer voldoet aan de gestelde eisen om in aanmerking te komen voor de vergunning; bijvoorbeeld indien hij failliet is verklaard. In dergelijke situaties zou het niet wenselijk zijn de vergunning te verlengen, maar dient de verlenging te worden geweigerd, al dan niet voorafgegaan door een intrekking van de bestaande vergunning. Of de weigering wordt voorafgegaan door de intrekking van de huidige vergunning zal mede afhangen van de mate waarin de procedure voor verlenging parallel loopt aan een voornemen tot intrekking en de overige omstandigheden van het geval.

Artikel 8

Deze bepaling markeert dat de aanvraag om verlenging wordt toegewezen indien er geen grond is om de aanvraag buiten behandeling te laten of te weigeren.

Voor alle duidelijkheid wordt nog opgemerkt dat de beoordelingsruimte bij de totstandkoming van een besluit tot intrekking van een lopende vergunning beperkter is dan in geval van een besluit om een vergunning niet (nogmaals) te verlengen. Een intrekking heeft tot gevolg dat een vergunninghouder niet meer van zijn recht gebruik kan maken gedurende de initieel vergunde vergunningsduur. Bij een verlenging wordt de oorspronkelijke vergunningsduur verlengd, in afwijking van de hoofdregel dat een vergunning die geveild of via een vergelijkende toets is verdeeld in beginsel niet wordt verlengd. De mogelijkheid om binnen bepaalde voorwaarden een vergunning te verlengen valt dan ook niet gelijk te stellen aan de intrekking van een lopend recht. Dit maakt de beoordeling die bij een verlenging gemaakt kan worden dan ook ruimer dan de beoordeling die gemaakt dient te worden bij de intrekking van een lopende vergunning. Dit betekent evenwel niet dat deze gronden lichtvaardig zullen worden toegepast. Uiteraard zullen alle omstandigheden per geval worden afgewogen en zal de betrokken grond slechts worden toegepast in geval over de toepassing daarvan geen twijfel kan bestaan en een weigering proportioneel is. In dit kader wordt voorts opgemerkt dat een weigering van een aanvraag uiteraard een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit is, zodat rechtsbescherming geborgd is.

Artikel 9

De aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep wordt (uitsluitend) toegewezen als ook de bijbehorende aanvraag om verlenging van de analoge vergunning wordt toegewezen. Vindt geen verlenging van de bijbehorende analoge vergunning plaats, dan wordt de aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep afgewezen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok


X Noot
1

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 26 augustus 2021 nr. DGBI/212 14 203, inzake de verlengbaarheid van vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band

Naar boven