Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 23 november 2021, 300008/01.251.949, tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 27a, eerste lid, van de Wet op de kansspelen, aan Lotto B.V., ingeschreven in het handelsregister van Nederland onder KvK-nummer 41151075

Besluit

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft besloten aan Lotto B.V. een vergunning te verlenen tot het organiseren van een lotto als bedoeld in artikel 27a, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026.

Voorschriften

Aan deze vergunning zijn op grond van artikel 27c, eerste lid, van de Wet op de kansspelen de volgende vergunningvoorschriften verbonden:

Algemeen

 • 1. De vergunninghouder moet de lotto op doelmatige en doeltreffende wijze exploiteren.

 • 2. De vergunninghouder waarborgt de veiligheid en betrouwbaarheid van de lotto.

 • 3. De vergunninghouder onderwerpt de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebruikt worden bij de prijsbepaling aan een voorafgaande goedkeuring en jaarlijkse controle door een door de Minister conform artikel 4, derde lid, van het Kansspelenbesluit aangewezen onafhankelijke deskundige of keuringsinstelling.

 • 4. De vergunninghouder heeft voor de lotto een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie.

 • 5. De vergunninghouder maakt uitsluitend noodzakelijke kosten. Dit betekent dat de vergunninghouder alleen kosten mag maken die rechtstreeks verband houden met het organiseren van de lotto en die tot de normale bedrijfskosten gerekend kunnen worden.

 • 6. De vergunninghouder waarborgt dat zijn betrouwbaarheid, die van de personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen, en die van zijn uiteindelijke belanghebbende(n), buiten twijfel staat. Hij heeft een beleid om de betrouwbaarheid te waarborgen van de leidinggevenden, van personen op sleutelposities, en van personen die met spelers in aanraking komen.

 • 7. De vergunninghouder beschikt over procedures en maatregelen om belangenverstrengeling tegen te gaan.

 • 8. De vergunninghouder waarborgt dat het uitbesteden van zijn werkzaamheden (of een deel daarvan) geen belemmering vormt voor:

  • a. het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningvoorschriften; en

  • b. het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop.

 • 9. De vergunninghouder beschikt over procedures en maatregelen voor het behandelen en vastleggen van incidenten.

Kenmerken van de lotto

 • 10. De vergunninghouder organiseert per kalenderjaar maximaal 600 lotto’s met elk één trekking.

 • 11. De maximale verkoopprijs van een lot van de lotto is 30 euro.

 • 12. De vergunninghouder mag per kalenderjaar maximaal 12 loterijen organiseren in de zin van artikel 27a, derde lid, van de Wet op de kansspelen, met elk één trekking. De maximale verkoopprijs van een deelnamebewijs voor de loterijen is 2 euro.

 • 13. Bij verkoop langs elektronische weg accepteert de vergunninghouder geen hogere totale inzet van een speler dan 100 euro per dag.

Afdracht

 • 14. De vergunninghouder draagt, gerekend over een kalenderjaar, de opbrengst (aantal verkochte deelnamebewijzen x verkoopprijs deelnamebewijzen) van de lotto en loterijen – na aftrek van prijzen en noodzakelijke kosten – af aan de Vereniging Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (afdracht), met een minimum van 18%.

 • 15. De vergunninghouder draagt per kalenderjaar 72.46% van de afdracht af aan NOC*NSF. De vergunninghouder draagt per kalenderjaar 27.54% af aan Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland.

 • 16. De vergunninghouder keert de afdracht zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk drie maanden na afloop van elk kalenderjaar uit aan de begunstigden.

 • 17. De vergunninghouder keert de afdracht vrij van last uit aan de begunstigden. Dit houdt in ieder geval in dat de vergunninghouder geen tegenprestatie mag verbinden aan de afdracht en niet van begunstigden mag eisen dat zij zich exclusief aan de vergunninghouder verbinden.

Consumentenbescherming

 • 18. De vergunninghouder maakt de uitslag van de trekking(en) zo spoedig mogelijk en op een duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend.

 • 19. De vergunninghouder keert de prijzen zo spoedig mogelijk uit. Het uitkeren van prijzen aan minderjarigen is niet toegestaan.

 • 20. De vergunninghouder vermeldt, voor zover praktisch mogelijk, op alle publicaties en deelnamebewijzen van de spellen van de lotto de naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de vergunninghouder, de domeinnaam van de website(s) van het desbetreffende spel van de lotto, en dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend. De vergunninghouder vermeldt op de fysieke deelnamebewijzen ook de prijs van het deelnamebewijs.

Transparantie

 • 21. De vergunninghouder publiceert in ieder geval de volgende informatie op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze op de website(s) van de lotto:

  • a. Dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend.

  • b. De meest recente versie van het deelnemersreglement en de meest recente versie van de trekkingsprocedure.

  • c. Een duidelijke speluitleg waarin in ieder geval staat beschreven hoe bepaald wordt welke deelnames winnend zijn.

  • d. Het prijzenschema per trekking, de plaats en het tijdstip van de trekking, en het tijdstip en de wijze waarop de uitslag van de trekking bekend gemaakt wordt. De vergunninghouder maakt dit per trekking bekend voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen.

  • e. De verkoopprijs of -prijzen van loten en deelnamebewijzen. De vergunninghouder maakt dit per trekking bekend voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen.

  • f. De wijze waarop een consument een prijs kan opeisen.

  • g. Informatie over de afdracht met tenminste de volgende elementen:

   • i. een lijst met begunstigden waaraan de vergunninghouder de afdracht van het voorafgaande kalenderjaar heeft uitgekeerd; en

   • ii. de wijze waarop de vergunninghouder de afdracht verdeelt over de begunstigden.

  • h. De jaarrekening en het jaarverslag. De vergunninghouder publiceert deze documenten vóór 1 juli van elk jaar.

 • 22. De vergunninghouder verricht alle trekkingen in het openbaar en in aanwezigheid van een notaris, die het verloop van elke trekking bewaakt. Als de notaris enige onregelmatigheid constateert en de trekking ongeldig verklaart, organiseert de vergunninghouder de trekking zo spoedig mogelijk opnieuw. Dit is niet van toepassing op de trekkingen van de Eurojackpot, die plaatsvinden in Finland onder toezicht van de Kansspeladministratieafdeling van de (Finse) Nationale Politieraad (Poliisihallituksen arpajaishallinto).

Meldplicht

 • 23. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit binnen één maand na ingangsdatum van deze vergunning, alle merk-, domein- en applicatienamen (voor de consument) die hij gebruikt bij het aanbieden van de lotto.

 • 24. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit elke wijziging van eerder bij de Kansspelautoriteit gemelde merk-, domein- en applicatienamen, en alle nieuw in gebruik te nemen merk-, domein- en applicatienamen, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval voordat de wijziging van kracht is.

 • 25. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit alle onvoorziene en niet-structurele gedragingen en gebeurtenissen (incidenten) die een ernstig gevaar kunnen vormen voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen of het vertrouwen in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen kunnen schaden, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 72 uur nadat de vergunninghouder kennis heeft genomen van het incident. De vergunninghouder legt het incident vast en neemt direct maatregelen om het incident te beëindigen, de schade te beperken of te herstellen en om herhaling te voorkomen.

Rapportage

 • 26. De vergunninghouder voert periodiek een audit uit van de betrouwbaarheid van de organisatie van de lotto. De vergunninghouder voert de audit uit aan de hand van het op de website van de Kansspelautoriteit gepubliceerde ‘IT-audit programma loterijen’. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 mei 2023, en vervolgens vóór 1 mei van elk daaropvolgend jaar, de rapportage van de audit over het voorafgaande kalenderjaar.

 • 27. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar voor de lotto en loterijen een rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar. De vergunninghouder gebruikt het daarvoor bestemde formulier van de Kansspelautoriteit. De vergunninghouder is verplicht elke rekening en verantwoording vergezeld te laten gaan van een onderzoeksverslag en een verklaring van de getrouwheid, opgesteld door een accountant, zijnde een auditor als bedoeld in de Richtlijn 2006/43/EG, die staat ingeschreven in een openbaar register zoals bedoeld in artikel 15 van die richtlijn. De vergunninghouder publiceert uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar de rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar op de website(s) van de lotto.

 • 28. De vergunninghouder verstrekt uiterlijk vóór 1 april van elk jaar een overzicht van de maatregelen en voorzieningen die hij in het voorgaande kalenderjaar heeft getroffen om verslaving aan de lotto zoveel mogelijk te voorkomen. De vergunninghouder voegt daarbij een rapportage over eventuele wijzigingen in het overzicht ten opzichte van het verstrekte overzicht van het jaar daarvoor, en, indien van toepassing, over het aantal interventies en maatregelen dat hij in het voorgaande kalenderjaar heeft ondernomen.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, namens deze, R.E. Heijungs Hoofd afdeling Toezicht en Consument

Bezwaar maken

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken & Ontwikkeling

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • een kopie van de beslissing;

 • de gronden van uw bezwaar;

 • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid’ downloaden.

Let wel: het instellen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.

Kunt u de beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan kunt u bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Naar boven