Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 9 december 2021, 300009/01.253.427 tot het wijzigen van voorschriften in de vergunning tot het organiseren van de staatsloterij

Besluit

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit, gelet op artikel 10, derde lid, van de Wet op de kansspelen, het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 15 juni 1992 inzake de verlening van de vergunning tot het organiseren van de staatsloterij (‘Beschikking Staatsloterij’), laatstelijk gewijzigd op 13 oktober 2018, als volgt te wijzigen:

I. De voorschriften A tot en met G worden vervangen door:

Algemeen

 • 1. De vergunninghouder moet de staatsloterij op doelmatige en doeltreffende wijze exploiteren.

 • 2. De vergunninghouder waarborgt de veiligheid en betrouwbaarheid van de staatsloterij.

 • 3. De vergunninghouder onderwerpt de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebruikt worden bij de prijsbepaling aan een voorafgaande goedkeuring en jaarlijkse controle door een door de Minister conform artikel 4, derde lid, van het Kansspelenbesluit aangewezen onafhankelijke deskundige of keuringsinstelling.

 • 4. De vergunninghouder heeft voor de staatsloterij een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie.

 • 5. De vergunninghouder maakt uitsluitend noodzakelijke kosten. Dit betekent dat de vergunninghouder alleen kosten mag maken die rechtstreeks verband houden met het organiseren van de staatsloterij en die tot de normale bedrijfskosten gerekend kunnen worden.

 • 6. De vergunninghouder waarborgt dat zijn betrouwbaarheid, die van de personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen, en die van zijn uiteindelijke belanghebbende(n), buiten twijfel staat. Hij heeft een beleid om de betrouwbaarheid te waarborgen van de leidinggevenden, van personen op sleutelposities, en van personen die met spelers in aanraking komen.

 • 7. De vergunninghouder beschikt over procedures en maatregelen om belangenverstrengeling tegen te gaan.

 • 8. De vergunninghouder waarborgt dat het uitbesteden van zijn werkzaamheden (of een deel daarvan) geen belemmering vormt voor:

  • a. het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningvoorschriften; en

  • b. het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop.

 • 9. De vergunninghouder beschikt over procedures en maatregelen voor het behandelen en vastleggen van incidenten.

Kenmerken van de staatsloterij

 • 10. De vergunninghouder organiseert maximaal 69 trekkingen per kalenderjaar.

 • 11. De maximale verkoopprijs van een geheel lot van de staatsloterij is 30 euro.

 • 12. De vergunninghouder mag deelloten uitgeven, die aanspraak geven op een evenredig deel van de prijs die op een heel lot is gevallen.

Afdracht

 • 13. De vergunninghouder draagt, gerekend over een kalenderjaar, de opbrengst (aantal verkochte deelnamebewijzen x verkoopprijs deelnamebewijzen) van de staatsloterij – na aftrek van de prijzen en noodzakelijke kosten – af aan de Staat, met een minimum van 15% van de opbrengst (hierna: afdracht).

 • 14. De vergunninghouder keert de afdracht zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk drie maanden na afloop van elk kalenderjaar uit aan de begunstigde.

Consumentenbescherming

 • 15. De vergunninghouder waarborgt dat minderjarigen niet deelnemen aan de loterij(en).

 • 16. De vergunninghouder moet te allen tijde alle prijzen en premies, die hij de deelnemers voorafgaand aan elke trekking aan de desbetreffende loterij in het vooruitzicht stelt, in de trekking toekennen aan verkochte dan wel aan alle te koop aangeboden deelnamebewijzen. De vergunninghouder mag hieraan geen voorwaarden of drempelwaarden verbinden.

 • 17. De vergunninghouder mag prijzen en premies trekken uit verkochte en niet-verkochte deelnamebewijzen (universumtrekking).

 • 18. De vergunninghouder maakt de uitslag van de trekking(en) zo spoedig mogelijk en op een duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend.

 • 19. De vergunninghouder keert de prijzen zo spoedig mogelijk uit. Het uitkeren van prijzen aan minderjarigen is niet toegestaan.

 • 20. De vergunninghouder vermeldt, voor zover praktisch mogelijk, op alle publicaties en deelnamebewijzen van de staatsloterij de naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de vergunninghouder, de domeinnaam van de website(s) van de staatsloterij, en dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend. De vergunninghouder vermeldt op de fysieke deelnamebewijzen ook de prijs van het deelnamebewijs.

Transparantie

 • 21. De vergunninghouder publiceert in ieder geval de volgende informatie op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze op de website(s) van de staatsloterij:

  • a. Dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend.

  • b. De meest recente versie van het deelnemersreglement en de meest recente versie van de trekkingsprocedure.

  • c. Een duidelijke speluitleg waarin in ieder geval staat beschreven hoe bepaald wordt welke deelnames winnend zijn.

  • d. Het prijzenschema per trekking, de plaats en het tijdstip van de trekking, en het tijdstip en de wijze waarop de uitslag van de trekking bekend gemaakt wordt. De vergunninghouder maakt dit per trekking bekend voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen.

  • e. Per trekking en voorafgaand aan de verkoop van deelnamebewijzen maakt de vergunninghouder bekend of hij gebruik maakt van een universumtrekking, welke prijzen mogelijk niet vallen en wat er gebeurt met de prijzen die worden toegekend aan een niet-verkocht deelnamebewijs.

  • f. De verkoopprijs of -prijzen van loten en deelloten. De vergunninghouder maakt dit per trekking bekend voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen.

  • g. De wijze waarop een consument een prijs kan opeisen.

  • h. De jaarrekening en het jaarverslag. De vergunninghouder publiceert deze documenten vóór 1 juli van elk jaar.

 • 22. De vergunninghouder verricht alle trekkingen in het openbaar en in aanwezigheid van een notaris, die het verloop van elke trekking bewaakt. Als de notaris enige onregelmatigheid constateert en de trekking ongeldig verklaart, organiseert de vergunninghouder de trekking zo spoedig mogelijk opnieuw.

Meldplicht

 • 23. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit binnen één maand na inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit, alle merk-, domein- en applicatienamen (voor de consument) die hij gebruikt bij het aanbieden van de staatsloterij.

 • 24. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit elke wijziging van eerder bij de Kansspelautoriteit gemelde merk-, domein- en applicatienamen, en alle nieuw in gebruik te nemen merk-, domein- en applicatienamen, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval voordat de wijziging van kracht is.

 • 25. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit alle onvoorziene en niet-structurele gedragingen en gebeurtenissen (incidenten) die een ernstig gevaar kunnen vormen voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen of het vertrouwen in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen kunnen schaden, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 72 uur nadat de vergunninghouder kennis heeft genomen van het incident. De vergunninghouder legt het incident vast en neemt direct maatregelen om het incident te beëindigen, de schade te beperken of te herstellen en om herhaling te voorkomen.

Rapportage

 • 26. De vergunninghouder voert periodiek een audit uit van de betrouwbaarheid van de organisatie van de staatsloterij. De vergunninghouder voert de audit uit aan de hand van het op de website van de Kansspelautoriteit gepubliceerde ‘IT-audit programma loterijen’. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 mei 2023, en vervolgens vóór 1 mei van elk daaropvolgend jaar van elk jaar, de rapportage van de audit over het voorafgaande kalenderjaar.

 • 27. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar voor de staatsloterij een rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar. De vergunninghouder gebruikt het daarvoor bestemde formulier van de Kansspelautoriteit. De vergunninghouder is verplicht elke rekening en verantwoording vergezeld te laten gaan van een onderzoeksverslag en een verklaring van de getrouwheid, opgesteld door een accountant, zijnde een auditor als bedoeld in de Richtlijn 2006/43/EG, die staat ingeschreven in een openbaar register zoals bedoeld in artikel 15 van die richtlijn. De vergunninghouder publiceert uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar de rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar op de website(s) van de staatsloterij.

 • 28. De vergunninghouder verstrekt uiterlijk vóór 1 april van elk jaar een overzicht van de maatregelen en voorzieningen die hij in het voorgaande kalenderjaar heeft getroffen om verslaving aan de staatsloterij zoveel mogelijk te voorkomen. De vergunninghouder voegt daarbij een rapportage over eventuele wijzigingen in het overzicht ten opzichte van het verstrekte overzicht van het jaar daarvoor, en, indien van toepassing, over het aantal interventies en maatregelen dat hij in het voorgaande kalenderjaar heeft ondernomen.

II. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, namens deze, R.E. Heijungs Hoofd afdeling Toezicht en Consument

Bezwaar maken

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken & Ontwikkeling

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • een kopie van de beslissing;

 • de gronden van uw bezwaar;

 • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid’ downloaden.

Let wel: het instellen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.

Kunt u de beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan kunt u bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

TOELICHTING WIJZIGINGSBESLUIT VERGUNNING STAATSLOTERIJ

Eind 2021 lopen verschillende meerjarige vergunningen voor loterijen en sportweddenschappen af. De Kansspelautoriteit heeft dit moment aangegrepen om de modelvergunning voor niet-incidentele artikel 3 loterijen en de vergunningen voor lotto, instantloterij en sportweddenschappen te moderniseren.1 De vergunning voor het organiseren van de staatsloterij als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet op de kansspelen heeft een looptijd van onbepaalde duur. Om te voorkomen dat er als gevolg van het verlenen van nieuwe vergunningen meerdere vergunningenregimes naast elkaar bestaan, heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besloten de aan de Staatsloterij B.V. verleende vergunning ambtshalve te wijzigen. De vergunning is aangepast, waarbij de voorschriften A tot en met G zijn vervangen door nieuwe of nieuw geformuleerde voorschriften. De nieuwe voorschriften zijn voor zover mogelijk gelijkluidend aan de voorschriften in de vergunningen voor lotto, instantloterij en sportweddenschappen.

Naast redactionele verbeteringen, verduidelijking en herschikking van vergunningvoorschriften, betreft het enkele inhoudelijke wijzigingen.

Transparantie

Voorschrift 16

Vanuit het oogpunt van consumentenbescherming is dit voorschrift aan de vergunning toegevoegd. Het voorschrift houdt in dat de vergunninghouder geen voorwaarden of drempelwaarden mag verbinden aan het toekennen van prijzen en premies die hij de deelnemers voorafgaand aan elke trekking aan de desbetreffende loterij in het vooruitzicht stelt.

Voorbeeld: de vergunninghouder mag bij een tegenvallende verkoopopbrengst geen (hoofd)prijzen uit de prijzenpot halen die hij de deelnemers voorafgaand aan de trekking van de staatsloterij in het vooruitzicht heeft gesteld.

Voorschrift 17 en voorschrift 21, sub e

De vergunninghouder mag gebruik maken van een ‘universumtrekking’. De vergunninghouder moet per trekking en voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen bekendmaken of hij gebruik maakt van een universumtrekking en welke prijzen worden getrokken uit een universum dat bestaat uit zowel verkochte als niet-verkochte deelnamebewijzen.

Voorbeeld: indien de (hoofd)prijs kan vallen op een niet-verkocht deelnamebewijs, dient de vergunninghouder dit per trekking en voorafgaand aan de verkoop op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze op de website(s) van de staatsloterij bekend te maken.

Voorschrift 20

Deze wijziging zorgt ervoor dat de vergunninghouder aan de consument alle benodigde informatie verstrekt over de mogelijkheden om het met hem in contact te treden. De vergunninghouder moet in ieder geval, en voor zover praktisch mogelijk, de door hem gehanteerde contactmogelijkheden vermelden die de consument kan gebruiken om met de vergunninghouder in contact te treden.

Voorschrift 21

Deze wijziging zorgt ervoor dat de vergunninghouder op de website(s) van de staatsloterij op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informatie verschaft over essentiële kenmerken van de staatsloterij. Dit is vanuit een oogpunt van zowel toezicht als transparantie voor de consument wenselijk.

Meldplicht

Voorschrift 23 en 24

Deze nieuwe voorschriften dienen onder meer het toezicht op de naleving en de informatieverstrekking aan consumenten. De toezichthouder moet weten welke merknamen en websites de vergunninghouder gebruikt. Dit staat los van het feit of een merknaam al dan niet geregistreerd is in het merkenregister en gedurende welke periode een website of merknaam wordt gebruikt. De Kansspelautoriteit maakt de overeenkomstig deze voorschriften gemelde informatie over de gebruikte hoofddomeinen ook openbaar. Daarmee is voor een ieder direct duidelijk waar het onder deze vergunning vallende kansspelaanbod wordt aangeboden.

Rapportage

Voorschrift 26

De Kansspelautoriteit heeft een IT-auditprogramma voor loterijen opgesteld. Het IT-auditprogramma loterijen is bestemd voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde processen, welke onderdeel uitmaken van het kansspel van de vergunninghouder voor de staatsloterij. Aan de hand van de in het document genoemde uitgangspunten, en een ‘framework', kan de vergunninghouder verantwoorden wat de reikwijdte is van het onderzoek en welke aspecten van de geautomatiseerde processen van het kansspel in zijn beoordeling zijn betrokken. De Kansspelautoriteit schrijft het gebruik van dit IT-auditprogramma voor om de vergunninghouder duidelijkheid en zekerheid te verschaffen over de vereiste beoordeling van de betrouwbaarheid, en om effectiever toezicht te kunnen houden.

Voorschrift 27

Dit voorschrift is een invulling van artikel 10, tweede lid, sub h, van de Wet op de kansspelen. Het voorschrift omvat ook de nieuwe vergunningplicht om uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar de rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar op de website(s) van de staatsloterij te publiceren. De Kansspelautoriteit heeft hiervoor gekozen zodat zij effectiever toezicht kan uitvoeren. Het gebruik van het formulier is tevens in het belang van transparantie voor consumenten.

Voorschrift 28

Op grond van artikel 4a, eerste lid, van de Wet op de kansspelen is de vergunninghouder gehouden om maatregelen en voorzieningen te treffen om verslaving aan de staatsloterij zoveel mogelijk te voorkomen. Dit voorschrift betreft het invoeren van een jaarlijkse rapportageplicht over de maatregelen en voorzieningen die de vergunninghouder in het voorafgaande kalenderjaar heeft getroffen om verslaving aan de staatsloterij zoveel mogelijk te voorkomen. De insteek is effectiever toezicht vanuit het oogpunt van verslavingspreventie.


X Noot
1

Datum van inwerkingtreding van deze vergunningen is bepaald op 1 januari 2022.

Naar boven