Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten Porthos (fase 2), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Voor meer informatie kunt u zich aanmelden voor een online Informatiebijeenkomst

Van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 liggen een tweetal ontwerpbesluiten gecoördineerd ter inzage voor Porthos (Port of Rotterdam CO2, Transport Hub and Offshore Storage). Het betreft de 2e fase van het project.

In deze periode kunt u hierop reageren.

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Energie Beheer Nederland en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding, opslag en compressie. Deze CO2-leiding loopt door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee.

Waarom is dit project nodig?

De overgang van de huidige fossiele economie naar een duurzame economie inclusief een andere grondstoffenbasis neemt geruime tijd in beslag. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn maatregelen nodig die CO2-uitstoot op korte en middellange termijn beperken. CO2-afvang en -opslag is een technologie die hiervoor ingezet kan worden. Door CO2 bij de industrie af te vangen en ondergronds op te slaan, wordt voorkomen dat de CO2 in de atmosfeer terechtkomt. Het Rotterdamse havengebied (inclusief Moerdijk) heeft in het kader van het klimaatbeleid een opgave om te verduurzamen en te komen tot een CO2-arme haven, terwijl zij tegelijkertijd internationaal competitief moet blijven. Bedrijven in het havengebied hebben tijd nodig om nieuwe CO2-arme technieken te ontwikkelen en testen en om de installaties aan te passen. In de tussentijd is het afvangen van CO2, gezamenlijk transporteren via de Porthos infrastructuur en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee noodzakelijk voor de Rotterdamse industrie en voor Nederland om de klimaatafspraken voor 2030 te realiseren. Het kabinet beschouwt CO2-opslag als een belangrijk onderdeel in de mix van maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen in industriële sectoren waarvoor geen kosteneffectief alternatief is. Het project Porthos past daarmee binnen de afspraken in het regeerakkoord (2017) en het Klimaatakkoord (2019).

Welke procedure wordt gevolgd?

Afgelopen jaar is de eerste fase voor de besluitvorming over Porthos doorlopen. In september 2021 zijn de definitieve besluiten genomen over het inpassingsplan, omgevingsvergunningen en mijnbouwvergunningen voor de offshore pijpleiding, platform en een wijziging van de vergunning voor opslagveld P18-4. Deze besluiten hebben van vrijdag 1 oktober 2021 tot en met vrijdag 12 november 2021 ter inzage gelegen. Tegen deze besluiten is 1 beroep ingesteld bij de Raad van State.

Vanaf 17 december 2021 liggen de ontwerpbesluiten voor fase 2 van de besluitvorming over Porthos ter inzage. Dit betreft de volgende ontwerpbesluiten:

  • 1. vergunning voor het permanent opslaan van CO2 in het voorkomen P18-2

  • 2. wijziging van en herbeoordeling van de vergunning voor het permanent opslaan van CO2 in het voorkomen P18-4

Online informatiebijeenkomst

Heeft u vragen over de ontwerpbesluiten? Op 12 januari vindt van 19:00 tot 20:30 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze online informatiebijeenkomst geven medewerkers van het Ministerie van EZK en Porthos een algemene toelichting over het project en kunt u via de chat vragen stellen.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier op www.rvo.nl/porthos. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van tevoren doorgeeft.

Wilt u reageren?

U kunt van 17 december 2021 tot en met 27 januari 2022 reageren op de ontwerpbesluiten.

Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken bekijken op www.rvo.nl/porthos.

Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden inzien op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Voor het inzien van de papieren stukken kunt u telefonisch een afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer 070 379 89 79 of door een e-mail te sturen naar bureauenergieprojecten@minezk.nl

U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

  • Digitaal: via de website www.rvo.nl/porthos

  • Post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Porthos fase 2, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is de verdere procedure?

De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve besluiten.

De definitieve besluiten komen ter inzage te liggen. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Wanneer u niet reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze tegen uw belangen ingaan.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de besluitvorming van het project vindt u op www.rvo.nl/porthos. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten 070 379 89 79.

Informatie over het project zelf, kunt u vinden op website van Porthos: https://www.porthosCO2.nl/

Naar boven