Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2021, 4962Besluiten van algemene strekking

Goedkeuringsbesluit tarieven 2021 Rendac Son B.V.

kenmerk: DGA PAV / 21009954

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Procesverloop

Rendac Son B.V. heeft bij brief van 18 december 2020 een aanvraag ingediend tot het verlenen van goedkeuring aan het tariefvoorstel kadavers voor 2021.

Overwegingen

De regels over de tarieven voor het aanbieden en ophalen van kadavers zijn opgenomen in de artikelen 3.3 en 3.4 van het Besluit dierlijke producten. De tarieven worden op grond van artikel 3.3, eerste lid, vastgesteld door de ondernemer. Rendac Son B.V. is daartoe aangewezen in artikel 3.21, tweede lid, van de Regeling dierlijke producten. De tarieven moeten worden goedgekeurd ingevolge artikel 3.4, tweede lid, van het Besluit dierlijke producten.

Artikel 3.3, tweede lid, van het Besluit dierlijke producten geeft het volgende criterium aan voor de goedkeuring van het tariefvoorstel van Rendac Son B.V.:

De totale opbrengst van de tarieven die de ondernemer vaststelt mag niet meer bedragen dan de kosten die de ondernemer maakt bij de uitvoering van die werkzaamheden, verminderd met de opbrengst van die producten of daarvan afgeleide producten.

Op basis van de aanvraag constateer ik dat de tarieven zoals voorgesteld door Rendac Son B.V. voldoen aan dit criterium.

Gelet op artikel 3.3, tweede lid, en artikel 3.4, tweede lid, van het Besluit dierlijke producten;

Besluit:

Artikel 1

De tarieven van Rendac Son B.V. in het tariefvoorstel kadavers voor 2021, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Artikel 2

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en geldt tot en met 31 december 2021.

  • 2. Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 15 januari 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle.