Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2021, nr. 2021-0000656643, tot wijziging van Regeling specifieke uitkering tweede tranche voor huisvesting aandachtsgroepen in verband met het verhogen van het uitkeringsplafond

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3, eerste lid, van de Regeling specifieke uitkering tweede tranche voor huisvesting aandachtsgroepen wordt ‘€ 31.000.000’ vervangen door ‘€ 35.432.319’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 september 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

Met deze regeling verhoogt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het uitkeringsplafond van de Regeling specifieke uitkering tweede tranche voor huisvesting aandachtsgroepen. Daartoe is besloten gezien de grote behoefte aan huisvesting van aandachtsgroepen en het aantal van de ingediende aanvragen in de tweede tranche. Door het plafond te verhogen wordt voorkomen dat goede projecten vertraging oplopen doordat zij worden afgewezen om budgettaire redenen. De inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling geschiedt met terugwerkende kracht tot het moment dat de oorspronkelijke regeling in werking is getreden, zodat duidelijk is dat deze geldt voor alle aanvragen die zijn ingediend op basis van deze regeling.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven