Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 december 2021, nr. BI / 21242371, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (implementatie EU Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1426 van de Commissie van 7 oktober 2020 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5 875-5 935 MHz-frequentieband voor veiligheidsgerelateerde toepassingen van intelligente vervoerssystemen (ITS) en tot intrekking van Beschikking 2008/671/EG en implementatie van EU UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1067 VAN DE COMMISSIE van 17 juni 2021 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de frequentieband 5 945-6 425 MHz voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van radio local area networks (WAS/RLAN’s)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat;

Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij het besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 november 2014, DGETM-TM / 14179469, houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 2014 (Nationaal Frequentieplan 20141) wordt als volgt gewijzigd:

De Frequentietabel wordt als volgt gewijzigd:

De regels, luidende:

5850

MHz

     
   

FS

Vaste verbindingen 5.150

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FSS_ES

Vaste satellietverbindingen (aarde naar ruimte) 5.150

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.150

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

5925

MHz

     
   

FS

Vaste verbindingen, STM-1 netwerken 5.458

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FSS_ES

Vaste satellietverbindingen (aarde naar ruimte) 5.457A 5.458

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

6440

MHz

     

Worden vervangen door:

5850

MHz

     
   

FS

Vaste verbindingen 5.150

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FSS_ES

Vaste satellietverbindingen (aarde naar ruimte) 5.150

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur. 5.150

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

5925

MHz

     
   

FS

Vaste verbindingen, STM-1 netwerken 5.458

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FSS_ES

Vaste satellietverbindingen (aarde naar ruimte) 5.457A 5.458

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, ITS voor stedelijke spoorwegen 5.458

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

5935

MHz

     
   

FS

Vaste verbindingen, STM-1 netwerken 5.458

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FSS_ES

Vaste satellietverbindingen (aarde naar ruimte) 5.457A 5.458

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur, breedbanddata transmissieapparatuur 5.458

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

6440

MHz

     

ARTIKEL II

In Annex 4 wordt, op alfabetische volgorde, het volgende tekstgedeelte ingevoegd:

ITS voor stedelijke spoorwegen – ‘intelligente vervoerssystemen voor stedelijke spoorwegen’ of ‘ITS voor stedelijke spoorwegen’: intelligente vervoerssystemen die worden toegepast op stedelijke of voorstedelijke spoorlijnen en die door ten minste één besturings- en beheerssysteem worden geleid, en gescheiden zijn van weg- en voetgangersverkeer.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

TOELICHTING

I Algemeen

Nationaal Frequentieplan

Bij besluit van 3 november 2014 is op grond van artikel 3.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet het Nationaal Frequentieplan 2014, hierna ‘NFP’, vastgesteld. In het NFP licht de rijksoverheid de systematiek van de ordening van het frequentiespectrum toe, en beschrijft zij de doelstellingen van het frequentiebeleid en frequentiebeheer; het vermijden van schadelijke interferentie (storing) is hierbij het hoofddoel.

Het belangrijkste onderdeel van het NFP is de frequentietabel waarin per frequentieband wordt aangegeven voor welk type gebruik deze band bestemd is en volgens welk verdeelmechanisme deze band beschikbaar wordt gesteld voor frequentiegebruikers. In feite is het NFP een bestemmingsplan voor het radiospectrum. Op basis van dit plan wordt de vergunningverlening, het gebruik en het beheer van het spectrum uitgevoerd.

Aanleiding en inhoud van het besluit

Aanleiding voor de wijziging van het NFP is de implementatie van bestemmingswijziging van de frequentieruimte 5945-6425 MHz ten behoeve van de toepassing draadloze toegangssystemen met inbegrip van radio local area networks (WAS/RLAN’s). Deze wijziging volgt uit het uitvoeringsbsluit (EU) 2021/1067 van de Europese Commissie van 17 juni 2021.2

Gezien de toenemende hoeveelheid en diversiteit van de apparatuur voor draadloze toegangssystemen, waaronder wide area en local area networks (‘WAS en RLAN’s’) en de stijgende verbindingssnelheid en omvang van het dataverkeer, moet nieuwe spectrumcapaciteit voor de levering van draadloze breedband via WAS/RLAN’s worden geharmoniseerd, naast het spectrum dat al op niet-exclusieve basis in de frequentiebanden 2,4 GHz (2400 -2483,5MHz) en 5 GHz (5150-5350MHz en 5470-5725 MHz) beschikbaar is. Extra spectrum voor WAS/RLAN’s moet brede kanalen ondersteunen met een hoge overdrachtssnelheid van data die nodig zijn voor talrijke draadloze toepassingen, zoals ten behoeve van videoconferenties, het downloaden van media, telegeneeskunde, online leren, augmented reality en virtual reality.

Overeenkomstig het radioreglement van de Internationale Telecommunicatie-unie (hierna: ITU) (3) is de frequentieband 5945-6425 MHz in alle drie de regio’s van de ITU gelijktijdig primair aan de Mobiele Service (MS), de Fixed Service (FS) en de Fixed Satellietservice (‘FSS’) toegekend. De frequentieband 5945-6425 MHz wordt daardoor ook gebruikt door satellietgrondstations aan boord van schepen, FSS-grondstations, FS-systemen (punt naar punt), passieve sensoren (satelliet), korteafstandsapparatuur (radiodeterminatie) en ultrabreedbandtoepassingen.

Naast voornoemde radiodiensten wordt met deze wijziging ook het gebruik van frequentieruimte door intelligente vervoerssystemen voor stedelijke spoorwegen (‘ITS’), met inbegrip van communications-based train control (‘CBTC’), toegestaan in het banddeel 5925-5935 MHz.

Voorschriften en beperkingen

Om storing te voorkomen en doelmatig gebruik van het frequentiespectrum te bevorderen worden aan het gebruik van frequenties voorschriften en beperkingen verbonden. Voor vergunningsvrije toepassingen worden deze voorschriften en beperkingen in de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015 bepaald.

II Artikelen

Artikel I

In het banddeel 5850 tot 5925 MHz is de term ‘Korteafstandapparatuur zonder vergunning, onder voorwaarden.’ toegevoegd. Hiermee is beoogd te verwijzen naar de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015 alwaar de technische edoch technologie neutrale voorwaarden en beperkingen zijn opgenomen.

Van 5925 tot 5935 MHz is naast de toevoeging ‘korteafstandsapparatuur’ ook de tertiaire bestemming Mobiele communicatie toegevoegd voor toepassing van korteafstandapparatuur en in medegebruik ITS voor stedelijke spoorwegen met de verwijzing naar voetnoot 5.458. Voor de toepassing van ITS geldt vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Vergunningverlening is nodig vanwege de benodigde coördinatie met de zogenoemde road ITS, ITS toegepast voor het wegverkeer, in de band onder 5.925 MHz. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat ITS-toepassingen, die niet onder de definitie voor stedelijke spoorwegen vallen, ook gebruik gaan maken van deze frequentieruimte. Voor de korteafstandapparatuur geldt zonder vergunning, onder voorwaarden. De voorwaarden zijn weer opgenomen in de Regeling gebruik zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015.

Artikel III

Artikel III regelt de inwerkingtreding van dit besluit. De wijzigingen van artikel I, treden in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Gelet op artikel 3.3, derde lid, onder b, van de wet, is op dit besluit de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (de openbare voorbereidingsprocedure) niet van toepassing.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok

Naar boven