Goedkeuring tarieven elektronisch register antibiotica pluimvee

Procesverloop

De Stichting AVINED heeft bij brief van 4 oktober 2021 een aanvraag ingediend tot het verlenen van goedkeuring voor de tarieven voor het aangewezen elektronische register antibiotica pluimvee 2022. Deze aanvraag bevatte een onderbouwing voor de totstandkoming van de voorgestelde tarieven.

Overwegingen

De regels over de tarieven voor aangewezen elektronische portalen voor antibiotica zijn opgenomen in artikel 1.13 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren. Goedkeuring van tarieven wordt onthouden indien de tarieven hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden waarvoor een register is aangewezen, niet meer bedraagt dan de kosten die de beheerder maakt bij uitvoering.

Op basis van uw aanvraag en per mail verstrekte aanvullende informatie constateer ik dat de tarieven zoals voorgesteld door Stichting AVINED voldoen aan deze criteria.

Gelet op artikel 1.27 van het Besluit houders van dieren en artikel 1.13 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren;

Besluit

Artikel 1

De tarieven voor het elektronische register antibiotica pluimvee van de Stichting AVINED voor het jaar 2022, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treeft in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit vermelde datum.

BIJLAGE

Bedrijfssoort

Tarieven 2022 in euro

 

KIP

(I&R)

Antibiotica (CRA)

Salmonella

(KIPnet)

Totaal

Broederij

€ 306,00

   

€ 306,00

Handelaar slachtpluimvee

€ 45,00

   

€ 45,00

Handelaar eendagskuikens en broedeieren

€ 45,00

   

€ 45,00

Handelaar opfokkoppels

€ 45,00

   

€ 45,00

Patio broederij

€ 45,00

   

€ 45,00

Opfokbedrijf grootouderdieren Leg

€ 277,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 432,00

Opfokbedrijf grootouderdieren Vlees

€ 277,00

€ 160,00

€ 95,00

€ 532,00

Opfokbedrijf grootouderdieren Onbekend, leegstand of gestopt

€ 277,00

 

€ 95,00

€ 372,00

Opfokbedrijf leghennen Biologisch

€ 277,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 432,00

Opfokbedrijf leghennen Regulier

€ 277,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 432,00

Opfokbedrijf ouderdieren Eend

€ 277,00

   

€ 277,00

Opfokbedrijf ouderdieren Leg

€ 277,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 432,00

Opfokbedrijf ouderdieren Vlees

€ 277,00

€ 160,00

€ 95,00

€ 532,00

Slachterijen pluimvee

€ 277,00

   

€ 277,00

Uitsnijderijen pluimveevlees

€ 45,00

   

€ 45,00

Eiproductenfabrikant

€ 45,00

   

€ 45,00

Verzamelaar

€ 45,00

   

€ 45,00

Grossier

€ 45,00

   

€ 45,00

Eiproductenhandelaar

€ 45,00

   

€ 45,00

Fabrikant technisch eiproduct

€ 45,00

   

€ 45,00

Technisch eiproduct handelaar

€ 45,00

   

€ 45,00

Eikokerij

€ 45,00

   

€ 45,00

Eierververij

€ 45,00

   

€ 45,00

Pakstation

€ 45,00

   

€ 45,00

Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren Leg

€ 123,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 278,00

Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren Vlees

€ 123,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 278,00

Vleeskuikenbedrijf > 50.000 kuikens opzet per jaar

€ 311,00

€ 200,00

€ 95,00

€ 606,00

Vleeskuikenbedrijf < = 50.000 kuikens opzet per jaar

€ 156,00

€ 100,00

€ 45,00

€ 301,00

Vleeskalkoenbedrijf

€ 277,00

€ 200,00

€ 95,00

€ 572,00

Vleeseendenbedrijf

€ 277,00

   

€ 277,00

Legpluimveebedrijf

€ 123,00

€ 55,00

€ 95,00

€ 273,00

Pluimveebedrijf kleinschalig

€ 43,00

   

€ 43,00

Pluimveebedrijf (vaccin)

€ 123,00

€ 55,00

 

€ 178,00

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren Vlees langzaam groeiend

€ 123,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 278,00

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren Eend

€ 123,00

   

€ 123,00

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren Leg

€ 123,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 278,00

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren Vlees regulier

€ 123,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 278,00

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren Leg / Vlees

€ 123,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 278,00

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren Onbekend, leegstand of gestopt

€ 123,00

€ 60,00

€ 95,00

€ 278,00

Parelhoenbedrijf

€ 45,00

   

€ 45,00

Loopvogelbedrijf

€ 45,00

   

€ 45,00

Fazantenbedrijf

€ 45,00

   

€ 45,00

Patrijzenbedrijf

€ 45,00

   

€ 45,00

Exportstation broedeieren

€ 45,00

   

€ 45,00

Ganzenbedrijf

€ 45,00

   

€ 45,00

Kwartelbedrijf

€ 45,00

   

€ 45,00

Siervogels

€ 45,00

   

€ 45,00

Duivenbedrijf

€ 45,00

   

€ 45,00

Naar boven