Tarievenbesluit Ctgb 2022

Inhoudsopgave

Algemeen

 

Hoofdstuk 1

Begripsbepalingen

Hoofdstuk 2

Overige bepalingen

Hoofdstuk 3

Toelichting bij Tarievenbesluit

Hoofdstuk 4

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie

Algemeen

1. Gewasbescherming en Biociden onder NL-overgangsrecht

 

2. Biocidenverordening (BPR)

Hoofdstuk 5

Belangrijkste wijzigingen

Hoofdstuk 6

Tarieven Servicedesk

Hoofdstuk 7

Tarieven aanvraag Gewasbescherming

Algemeen

1. Aanvraag werkzame stof

2. Aanvraag gewasbeschermingsmiddelen

a. Aanvraag Nederland als zonale rapporteur

b. Aanvraag Nederland als concerned member state

c. Aanvraag wederzijdse erkenning

d. Aanvraag maximale residu limiet (MRL)

e. Aanvraag nationale uitbreiding kleine toepassingen

f. Aanvraag nationale wijziging

3. Overige aanvraag Gewasbescherming

 

a. Overige aanvraag zonder beoordeling

b. Overige aanvraag met beoordeling

 

4. Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

Hoofdstuk 8

Tarieven aanvraag Biocide

 

1. Aanvraag onder BPR

 

Algemeen

a. Aanvraag werkzame stof

b. Aanvraag met Nederland als de beoordelende autoriteit (eCA)

c. Aanvraag met Nederland als betrokken lidstaat

d. Overige of administratieve aanvraag

 

2. Aanvraag onder overgangsrecht

 

Algemeen

a. Aanvraag volledige of beperkte beoordeling

b. Aanvraag verlenging van een toelating

c. Overige aanvraag

 

3. Jaarlijkse vergoeding biocide

Algemeen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 • Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn 91/414/EEG en de implementatie daarvan in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals die gold vóór 14 juni 2011;

 • Gelet op artikel 80 van Verordening (EU) 528/2012, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat ter uitvoering van de Verordening (EU) 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de Verordening zal verrichten;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EU) 528/2012 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98 of op basis van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals deze gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 november 2013 tot wijzing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van de Biocidenverordening;

besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, vast te stellen als beschreven in dit besluit:

Hoofdstuk 1 – Begripsbepalingen

 • a. Gewasbeschermingsmiddelenverordening: Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad

 • b. Gewasbeschermingsrichtlijn: Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

 • c. Biocidenverordening: Verordening (EU) 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012

 • d. Biocidenrichtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

 • e. de wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb)

 • f. de regeling: Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • g. Werkzame stof:

  • i. gewasbeschermingsmiddelen

   • 1. een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsmiddelenverordening, of

   • 2. een werkzame stof die

    • a. niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en

    • b. die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en

    • c. daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

  • ii. biociden

   • 1. werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biocidenverordening

 • h. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld volgens artikel 33 van de Gewasbeschermingsmiddelenverordening.

 • i. Europese aanvragen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsmiddelenverordening.

Hoofdstuk 2 – Overige bepalingen

1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Met betrekking tot Wob-verzoeken past het Ctgb het bepaalde in het Besluit openbaarheid van bestuur overeenkomstig toe. Op het moment dat Wet openbaarheid overheid (Woo) in werking zal treden zal dit juridisch kader van toepassing zijn. Naar verwachting zal de Woo medio 2022 in werking treden.

2. Overgangsregime

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten

Het ‘Tarievenbesluit Ctgb 2021’ wordt ingetrokken.

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022, voor zover nodig met terugwerkende kracht, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

5. Tussentijdse aanpassing Tarievenbesluit

Het Tarievenbesluit kan, indien daar aanleiding toe is, tussentijds worden aangepast.

6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Tarievenbesluit Ctgb 2022’.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden d.d. 22 september 2021.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze,

de Voorzitter,

ir. J.F. de Leeuw

Hoofdstuk 3 – Toelichting bij Tarievenbesluit

Algemeen

De wet bepaalt dat de kosten die het Ctgb maakt bij de uitvoering van de opgedragen taken, moeten worden gedekt uit de door het College vast te stellen en in rekening te brengen tarieven. De tarieven hebben een rechtstreeks verband met de kosten die het Ctgb bij de uitvoering maakt en behoeven de goedkeuring van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Opbouw van tarieven

De tarieven zijn kostendekkend. Aanvragers betalen een tarief dat is samengesteld uit de verschillende fases en expertises die van toepassing zijn op hun beoordeling van de aanvraag. Voorbeelden van fases zijn: intake/validatie, beoordeling en aanvullende vragen. Met expertises wordt onder andere bedoeld: projectbegeleiding, humane toxicologie, residuen, ecotoxicologie, gedrag en lotgevallen in het milieu, chemie en werkzaamheid, etc.

Door de diversiteit in omvang en complexiteit van een aanvraagdossier kunnen de kosten sterk uiteenlopen, deze zijn afhankelijk van de benodigde werkzaamheden. Ook het type aanvraag is bepalend voor de kosten.

De tarieven worden met dit besluit vastgelegd en hebben betrekking op:

 • Aanvragen tot goedkeuring, wijziging of verlenging van een werkzame stof gewasbescherming of biocide.

 • Aanvragen tot toelating (bijvoorbeeld aanvragen voor nieuwe middelen, wijzigingen of verlengingen van bestaande toelatingen) van een biocide of gewasbeschermingsmiddel.

 • Jaarlijkse vergoedingen, die toelatinghouders aan het Ctgb verschuldigd zijn op grond van artikel 10, eerste lid van de Wgb.

 • Openbaarmakingsverzoeken door middel van verwijzing naar het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.

 • Servicedesk-verzoeken.

 • Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van de Gewasbeschermingsmiddelenverordening (EU) 1107/2009 en artikel 38 Wgb.

 • Vrijstelling zoals bedoeld in art 55 conform de Biocidenverordening (EU) 528/2012 en artikel 46 Wgb.

 • Overige werkzaamheden.

Vaste tarieven en tarieven op basis van nacalculatie

Vanwege de grote verschillen tussen de typen aanvragen hanteert het Ctgb twee typen tarieven:

 • 1. Aanvragen op basis van nacalculatie.

  Hierbij wordt vooraf een voorschot gevraagd. De eindafrekening vindt plaats aan het eind van het aanvraagproces op basis van werkelijke kosten.

  Momenten van facturatie: bij het indienen van de aanvraag, bij het afronden van de intake en bij de eindafrekening.

  Uitzondering:

  Indien het voorschot ontoereikend blijkt dan wordt er tussentijds aanvullend gefactureerd. Aanvragen die ingetrokken worden voordat het dossier daadwerkelijk wordt ingediend. In dat geval worden de reeds betaalde aanvraagkosten niet terugbetaald.

 • 2. Aanvragen op basis van een vast tarief.

  Deze tarieven worden vooraf in rekening gebracht en hierbij vindt geen eindafrekening plaats. Indien het College besluit tot het opvragen van aanvullende gegevens dan worden daarvoor ook de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.

  Momenten van facturatie: bij het indienen en/of starten van de aanvraag, bij het afronden van de intake en voor het beoordelen van aanvullende informatie na een eerste beoordeling.

  Uitzondering:

  Bij (biocide)aanvragen die het Ctgb als CMS (betrokken lidstaat) uitvoert, kan het voorkomen dat tussen het indienen van de aanvraag en het kunnen starten met de evaluatie enkele jaren zit. Dit is de tijd die de evaluerende lidstaat nodig heeft om de (initiële) beoordeling af te ronden. Het tarief dat het Ctgb als CMS in rekening brengt voor deze aanvragen zal gebaseerd worden op de kosten zoals die in het tarievenbesluit worden aangegeven in het jaar waarin de evaluatie gestart kan worden. Dit geldt voor het gehele bedrag, dus aanvraagkosten én evaluatiekosten. Eerder betaalde aanvraagkosten worden daarbij verrekend.

Voor werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten betreffen de interne kosten gemaakt door het Ctgb (het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal door het Ctgb bestede uren) van intake tot en met eindbesluit en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW). Meer informatie over de werkwijze en samenwerkingspartners staat op de website www.ctgb.nl.

Tijdige betaling

Er is tijdig betaald als de betaling voor het einde van de in de factuur genoemde termijn door het Ctgb is ontvangen.

Jaarlijkse vergoeding

Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht. De peildatum hiervoor is 1 februari en dat is tevens de datum waarop de registratie voor het volgend jaar een feit is als de registratie niet voortijdig schriftelijk is ingetrokken. Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn de jaarlijkse vergoeding betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

Kaderformulering

Bij de aanvraag voor een toelating onder overgangsrecht van een biocide kan de aanvrager het Ctgb vragen om vast te stellen dat de betreffende biocide als kaderformulering kan worden aangemerkt. De vaststelling van een kaderformulering biedt de aanvrager de mogelijkheid om tegen lagere tarieven sterk vergelijkbare toelatingen te verkrijgen.

Front- en Backoffice (SD)

De frontoffice betreft de eerste-lijnondersteuning door de Servicedesk, de backoffice betreft de tweede-lijnondersteuning door verschillende expertises.

Register for Biocidal Products (R4BP) (bron: https://echa.europa.eu)

Dit is het centrale punt waar alle biocidenaanvragen worden gedaan. Het heeft functies die het bedrijfsleven en de instanties in staat stellen de wettelijke voorschriften na te komen en onderling informatie uit te wisselen.

Hoofdstuk 4 – Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie

Algemeen

Betaling in termijnen

Het is mogelijk om te betalen in termijnen. Zie voor meer informatie de Ctgb website www.ctgb.nl of neem contact op met de afdeling Financiën & Control (finance@ctgb.nl).

Incassomogelijkheden

Het is mogelijk om facturen automatisch te laten incasseren. Zie voor meer informatie de Ctgb website www.ctgb.nl of neem contact op met de afdeling Financiën & Control (finance@ctgb.nl).

1. Gewasbescherming en Biociden onder NL overgangsrecht

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie

 • De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.

 • Voor de verschuldigde aanvraag- of beoordelingskosten wordt door het Ctgb een factuur verzonden met een betalingstermijn van 30 dagen. Niet of niet tijdige betaling kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van de aanvraag op grond van artikel 2.3 Bestuursreglement 2018.

 • Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk totaal verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan het betaalde voorschot volgt er een aanvullende factuur met een betalingstermijn van 30 dagen.

 • In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87lid 1 Awb geldt voor andere tarieven of kosten dan bedoeld onder b) dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer dient te voldoen.

2. Biocidenverordening (BPR)

Het Ctgb dient ten aanzien van biociden prioritairs de bepalingen ten aanzien van tarieven uit de Biocidenverordening te volgen. Deze worden hieronder toegelicht.

Verordening (EU) 528/2012

Per 1 september 2013 is Verordening (EU) 528/2012 in werking getreden. Deze Verordening is van toepassing op alle (aanvragen inzake) biociden en werkzame stoffen in biociden die niet op grond van regels van overgangsrecht onder de werking van de nationale wet of Richtlijn 98/8/EG vallen. De Verordening geeft regels voor de vergoeding die de lidstaten mogen berekenen voor de diensten die zij verrichten met betrekking tot de procedures van de verordening.

Grondslagen en uitgangspunten

De Biocidenverordening verplicht de lidstaten om in de tariefstelling rekening te houden met:

 • de gedeeltelijke terugbetaling van de vergoeding indien een aanvrager de verlangde informatie niet binnen de vastgestelde termijn indient (artikel 80 lid 3 onder b);

 • waar passend, inachtneming van de specifieke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen, met inbegrip van de mogelijkheid om betalingen in verschillende termijnen en fasen te splitsen (artikel 80 lid 3 onder c);

 • bij de structuur en het bedrag van de vergoedingen wordt rekening gehouden met de omstandigheid of de informatie gezamenlijk dan wel afzonderlijk wordt ingediend (artikel 80 lid 3 onder d);

 • in naar behoren gemotiveerde gevallen kan, mits het agentschap of de bevoegde autoriteit daarmee akkoord gaat, de vergoeding geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden (artikel 80 lid 3 onder e);

 • de Verordening introduceert nieuwe aanvraagtypen en nieuwe soorten toelatingen, nieuwe verplichtingen ten aanzien van tariefstelling, facturering en betaling, en de mogelijkheid van een aangepast tarief;

 • beoordelende lidstaten moeten kostendekkend werken;

 • daar waar de Biocidenverordening geen uitkomst biedt, is hoofdstuk 4 van dit Tarievenbesluit van toepassing.

Communicatie

Vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend, geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling via het Register for Biocidal Products (R4BP).

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie

 • Na ontvangst van de aanvraag berekent het Ctgb de voor de aanvraagprocedure verschuldigde vergoeding aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen. De factuur wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag geplaatst in R4BP.

 • De Biocidenverordening bepaalt dat de kosten van een aanvraagprocedure binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur moeten zijn betaald. Een hersteltermijn kan niet worden gegeven.

 • Bij niet-tijdige betaling wordt de aanvraag verworpen.

 • Indien het gefactureerde bedrag een voorschot betreft, worden na afloop van de procedure door middel van nacalculatie de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.

Verlaagd tarief bij geclusterde aanvragen

Indien meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend waarbij op één of meer expertises kan worden volstaan met een clusterbeoordeling voor meerdere aanvragen, brengt het Ctgb op verzoek van de aanvrager(s) voor die expertises van die aanvragen een verlaagd tarief in rekening (conform artikel 80 lid 3 onder d).

Indien er meerdere aanvragers zijn, is jegens het Ctgb iedere aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Het Ctgb heeft geen bemoeienis met de onderlinge verrekening tussen aanvragers.

Hoofdstuk 5 – Belangrijkste wijzigingen

Algemeen

Uurtarief 2021

Het uurtarief voor 2022 is geïndexeerd met 2% en komt uit op € 146,–

Servicedesk

RFM / PSM

De Servicedesktarieven zijn gewijzigd. Vragen die rechtstreeks door de frontoffice kunnen worden beantwoord, worden niet in rekening gebracht. Bij vragen waarbij inzet van een backoffice nodig is, worden de kosten altijd in rekening gebracht.

Gewasbescherming

Algemeen

De vaste tarieven voor aanvragen gewasbeschermingsmiddelen zijn aangepast als gevolg van de hierboven aangegeven stijging van het uurtarief.

TGEURPCD

Het voorschot voor aanvragen van dit type is verhoogd op basis van de gemiddelde kosten van aanvragen van dit type in het verleden.

NLTG, NLRG

De indicatie voor beoordelingskosten van deze typen is verhoogd op basis van de gemiddelde beoordelingskosten in het verleden.

NLWTG

Het voorschot voor de aanvraagkosten en de indicatie voor beoordelingskosten van dit aanvraagtype is verhoogd op basis van de gemiddelde beoordelingskosten in het verleden.

MRL

Het voorschot voor de aanvraagkosten en de indicatie van de beoordelingskosten zijn verhoogd op basis van de gemiddelde kosten van aanvragen van dit type in het verleden.

Jaarlijkse vergoeding (gewasbeschermingsmiddelen)

Het tarief voor gewasbeschermingsmiddelen is geïndexeerd met 2%

Biociden

Algemeen

De vaste tarieven voor aanvragen biociden zijn overall aangepast als gevolg van de hierboven aangegeven stijging van het uurtarief.

B-UTN, B-UTH B-UTFN, B-UTFH

Het voorschot voor de aanvraagkosten en de indicatie voor beoordelingskosten van dit aanvraagtype is verhoogd op basis van de gemiddelde beoordelingskosten in het verleden.

B-TN, B-TH, B-TFN, B-TFH

Het voorschot voor de aanvraagkosten en de indicatie voor beoordelingskosten van dit aanvraagtype is verhoogd op basis van de gemiddelde beoordelingskosten in het verleden.

B-ST, B-STF,

 

B-STR en B-STFR

Voor dit aanvraagtype wordt een vast tarief in rekening gebracht op basis van de gemiddelde kosten in het verleden. Mogelijke additionele kosten zijn hiermee niet meer van toepassing.

WBK

Het tarief is verhoogd op basis van de gemiddelde kosten van aanvragen van dit type in het verleden.

PB

Het tarief is verhoogd op basis van de gemiddelde kosten van aanvragen van dit type in het verleden.

ART46

ART46 betreft aanvragen voor vrijstellingen van biociden.

 

De ingangsdatum van dit aanvraagtype wordt in de loop van 2022 bekendgemaakt. Dit aanvraagtype is op basis van nacalculatie en werkelijke kosten.

 

Let op: aanvragen voor vrijstellingen dienen bij het Ministerie van I&W ingediend te worden.

Jaarlijkse vergoeding

 

(biociden)

Het tarief voor biociden is geïndexeerd met 2%.

 

Het tarief voor een biocidenfamilie is gelijk aan het tarief voor een reguliere toelating biociden.

 

Het tarief voor een additioneel familielid is verlaagd met ca. 30% naar € 146,– per lid.

 

Het dat maximaal voor een biocidenfamilie in rekening wordt gebracht is verhoogd naar € 7.500,– per jaar.

Hoofdstuk 6 – Tarieven Servicedesk

Verzoeken

Omschrijving

Bedrag

Categorie

1

Servicedeskvragen beantwoord door frontoffice

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

2

Servicedeskvragen, beantwoord door backoffice

Werkelijke kosten

worden maandelijks gefactureerd.

3

Pre-submission meeting (PSM)

Meeting voor (deel)vragen over dossiervoorbereiding

Werkelijke kosten

met een voorschot van

€ 1.000,– per in te schakelen expertise

4

Workshop

Bijeenkomst om aanvragers op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk.

Werkelijke kosten worden per workshop bepaald

Hoofdstuk 7 – Tarieven aanvraag Gewasbescherming

Algemeen

Aanvragen met betrekking tot werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn op basis van nacalculatie met een voorschot op verschillende facturatie momenten (zie ook hoofdstuk 4). De genoemde voorschotbedragen betreffen een indicatie en zijn gebaseerd op een gemiddeld dossier.

 • 1. Aanvraag werkzame stof

 • 2. Aanvraag gewasbeschermingsmiddelen

  • a. Aanvraag Nederland als zonale rapporteur

  • b. Aanvraag Nederland als concerned member state

  • c. Aanvraag wederzijdse erkenning

  • d. Aanvraag maximale residu limiet (MRL)

  • e. Aanvraag nationale uitbreiding kleine toepassingen

  • f. Aanvraag nationale wijziging

1. Aanvraag werkzame stof

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

TGEURAP, TGEURAPR

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof m.u.v. van een werkzame stof op basis van low risk stoffen, micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 
 

Aanvraagkosten

€ 20.000,–

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

€ 150.000,–

 

Werkzaamheden ter afronding van een aanvraag voor goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

€ 75.000,–

TGEURAPM, TGEURPRM

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof op basis van low risk stoffen, micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 
 

Aanvraagkosten

€ 15.000,–

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

€ 50.000,–

 

Werkzaamheden ter afronding van een aanvraag voor goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

€ 30.000,–

TGEUCORA

Ctgb Co-rapporteur stofdossier

 
 

Kosten becommentariëren stofbeoordeling RMS

€ 20.000,–

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

€ 50.000,–

 

Co-rapporteur werkzaamheden ter afronding van een aanvraag voor goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof (Peer review en Europese besluitvorming)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

€ 25.000,–

TGEURPCD

Ctgb rapporteur voor het beoordelen van confirmatory data

 
 

Beoordeling confirmatory data

€ 25.000,–

TGDM

Data matching van het werkzame stofdossier

Beoordeling van data matching voor stofdossiers van niet-notifiers van de EU-goedkeuring van de werkzame stof, inclusief het vaststellen van Categorie 4 data indien van toepassing, zoals bedoeld in het EU GD art 43 PPP renewals; SANCO/2010/13170 rev. 14 d.d. 7 Oktober 2016.

€ 10.000,–

TGDM-C4

Data matching nageleverde data Cat. 4

Indien Categorie 4 data zijn geclaimd en vastgesteld bij de primaire beoordeling voor datamatching, dan dient de aanvrager deze data op de gestelde deadline te leveren en moet beoordeeld worden of de geleverde data voldoende zijn om de datamatching volledig te verklaren.

€ 2.000,–

2. Aanvraag gewasbeschermingsmiddelen

a. Aanvraag Nederland als zonale rapporteur

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

ZTG, ZTG-LR

Zonale aanvraag nieuwe toelating NL = zRMS

De toevoeging -LR staat voor een middelaanvraag waarvoor de procedure van laag-risicomiddelen wordt gevolgd.

 

Aanvraagkosten

€ 10.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 70.000,–

ZWTG, ZWTG-LR

Wijzigingsaanvraag

De toevoeging -LR staat voor een middelaanvraag waarvoor de procedure van laag-risicomiddelen wordt gevolgd.

 

Aanvraagkosten

€ 10.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 60.000,–

ZRG

Renewal-aanvragen (Renewal van een middel met Nederland als zRMS),

 
 

Aanvraagkosten

€ 10.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 75.000,–

b. Aanvraag Nederland als concerned member state

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

NLTG, NLRG

Zonale aanvraag nieuwe toelating/verlenging toelating NL = CMS

 
 

Aanvraagkosten nieuwe toelating (NLTG) en renewal (NLRG)

€ 10.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 16.000,–

NLWTG

Wijzigingsaanvraag NL = CMS

 
 

Aanvraagkosten

€ 7.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 10.000,–

c. Aanvraag wederzijdse erkenning

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

NLWERGZ, NLWERG

Aanvraagkosten

€ 5.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 12.000,–

d. Aanvraag maximale residu limiet (MRL)

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

MRL

Afleiden van Maximaal Residu Limiet MRL

 
 

Aanvraagkosten

€ 4.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 15.000,–

e. Aanvraag nationale uitbreiding kleine toepassingen

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

NLKUG

Aanvraag tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen

 
 

Aanvraagkosten

€ 6.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 8.000,–

f. Aanvraag nationale wijziging

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

NLWG

Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating

 
 

Aanvraagkosten

€ 3.500,–

 

Beoordelingskosten

€ 3.500,–

3. Overige aanvraag Gewasbescherming

Dit betreft aanvragen en beoordelingen op basis van een vast tarief.

 • a. Overige aanvraag gewasbescherming waarbij geen beoordeling plaatsvindt

 • b. Overige aanvraag gewasbescherming waarvoor naast het aanvraagtarief tevens beoordelingskosten in rekening kunnen worden gebracht

a. Overige aanvraag zonder beoordeling

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

 

Administratieve wijzigingen

 

WNT

Wijziging naam toegelaten middel

€ 290,–

WNAW

Wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder

€ 290,–

WYG-AG

Wijziging etikettering van afgeleide en parallel vergunningen

€ 290,–

OT

Overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 290,–

INTR

Intrekking van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel

geen kosten

 

Kleine wijzigingen

 

WSGNW

Niet wezenlijke wijziging van de samenstelling

€ 950,–

Toevoegen of wijzigen fabrikant middel, wijzigen productielocatie

Wijziging productieproces middel (overgangsrecht)

geen kosten

NLWATG

Administratieve wijzigingen WGGA/WG (taalkundige wijzigingen en beperkingen toepassingsgebied)

€ 290,–

 

Overige type toelatingen

 
 

Afgeleide aanvragen

 

AG

Nieuwe afgeleide vergunning

€ 950,–

VAG

Verlenging afgeleide vergunning

€ 950,–

UAG

Uitbreiding afgeleide vergunning

€ 950,–

 

Parallel aanvragen

 

PAG

Parallel vergunning

€ 950,–

VPAG

Verlenging parallel vergunning

€ 950,–

UPAG

Uitbreiding parallel vergunning

€ 950,–

 

Proefontheffing

 

PGN

Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen worden gebracht

€ 290,–

PGR

Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen in de voedselketen worden gebracht, basisbedrag

€ 370,–

PGR

Aanvullend bedrag per 5 gewastoepassingen waarbij het behandelde gewas in de voedselketen wordt gebracht (regels in de tabel)

€ 150,–

VIG

Verzoek inlichtingen dierproeven

€ 590,–

TT

Aanvraag tot goedkeuring van een toevoegingsstof

€ 950,–

TT-W

Aanvraag voor het wijzigen van een toevoegingsstof

€ 290,–

EXV

Exportverklaring

€ 290,–

b. Overige aanvraag met beoordeling

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag1

WYG

Wijziging verpakking, houdbaarheidstermijn of etikettering

€ 440,–

PWSG

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie beoordeling t/m TIER 1- Equivalentie nog niet beoordeeld in andere lidstaat

€ 1.900,–

PWSGC

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie is beoordeeld door andere lidstaat en gepubliceerd op CircaBC.

€ 290,–

MTR

Aanvraag tot afleiden norm in het kader van de KRW (afleiden AA-EQS/MAC-EQS)

€ 2.190,–

IKV

In kennisstellingsverplichting

Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, vierde lid

€ 290,–

ART38

Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van Verordening (EG) 1107/2009:

Werkelijke kosten

X Noot
1

Mocht een beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

4. Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

 

Jaarlijkse Vergoeding

Bedrag

JV

Toelating gewasbeschermingsmiddel

€ 1.575,–

Hoofdstuk 8 –Tarieven aanvraag Biocide

1. Aanvraag onder BPR

Algemeen

Aanvragen tot (verlenging van) goedkeuring van werkzame stoffen, aanvragen tot (verlenging van) Unietoelating, vereenvoudigde toelating en nationale toelating onder de Verordening (EU) 528/2012 (BPR), waarbij het Ctgb als beoordelende lidstaat optreedt, worden gefactureerd op basis van nacalculatie met een voorschot op verschillende facturatiemomenten. De genoemde voorschotbedragen betreffen een indicatie en zijn gebaseerd op een gemiddeld dossier.

Voor aanvragen die het Ctgb als betrokken lidstaat (CMS) uitvoert, aanvragen voor Same Biocidal Product, administratieve en kleine wijzigingen van toelatingen, wordt een vast tarief in rekening gebracht.

Voor aanvullende en of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

De volgende categorieën worden onderscheiden voor aanvragen onder de BPR:

 • a. Aanvraag werkzame stof – Nacalculatie

 • b. Aanvraag tot toelating van een middel of tot wijziging of verlenging van een middeltoelating, waarbij het Ctgb de beoordelende autoriteit is (eCA) – Nacalculatie

 • c. Aanvraag tot toelating van een middel of tot wijziging of verlenging van een middeltoelating, waarbij Nederland als betrokken lidstaat optreedt – Vast tarief

 • d. Overige of administratieve aanvraag – Vast tarief

a. Aanvraag werkzame stof

Aanvraagtype

Aanvraag type R4BP

Omschrijving

Bedrag

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Aanvraagkosten

Eén producttype (PT)

€ 20.000,–

Aanvullend tarief per PT indien goedkeuring voor meerdere PT’s wordt aangevraagd

€ 5.000,–

Beoordelingskosten

dossier voor aanvraag tot inclusie in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

€ 100.000,–

Beoordeling dossier

€ 200.000,–

Kosten voor werkzaamheden ten behoeve van de Europese besluitvorming

 

€ 75.000,–

b. Aanvraag met Nederland als de beoordelende autoriteit (eCA)

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP

Omschrijving

Bedrag enkel product

Bedrag productfamilie

Unie aanvraag:

B-UTN, B-UTH B-UTFN, B-UTFH

UA-APP

Aanvraagkosten

€ 20.000,–

€ 30.000,–

Beoordelingskosten

€ 70.000,–

€ 110.000,–

Nationale aanvraag:

       

B-TN, B-TH, B-TFN, B-TFH

NA-APP

Aanvraagkosten

€ 20.000,–

€ 30.000,–

Beoordelingskosten

€ 45.000,–

€ 70.000,–

Vereenvoudigde aanvraag:

B-ET, B-ETF

SA-APP

Aanvraagkosten

€ 2.500,–

€ 5.000,–

Beoordelingskosten

€ 7.500,–

€ 12.000,–

Verlenging van een toelating:

B-TR, B-TRF

NA-RNL

Aanvraagkosten

€ 10.000,–

€ 15.000,–

Beoordelingskosten

€ 35.000,–

€ 60.000,–

Grote wijziging van een toelating:

B-GW, B-GWF

NA-MAC, SA-MAC, UA-MAC

Aanvraagkosten

€ 10.000,–

€ 15.000,–

Beoordelingskosten

€ 35.000,–

€ 60.000,–

c. Aanvraag met Nederland als betrokken lidstaat

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag enkel product

Bedrag productfamilie

Wederzijdse erkenning in parallel:

B-TWENP,

B-TWEHP,

B-TWEFNP,

B-TWEFHP

NA-MRP

Aanvraagkosten

€ 3.940,–

€ 5.550,–

Evaluatiekosten

€ 7.890,–

€ 9.780,–

Additionele kosten:

   

Comparative assessment

€ 1.460,–

€ 1.460,–

Extra werkzame stof

€ 730,–

€ 730,–

Extra PT

€ 1.020,–

€ 1.020,–

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

nvt

€ 1.020,–

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag enkel product

Bedrag biocide productfamilie

Wederzijdse erkenning opeenvolgend (in sequence):

B-TWENS,

B-TWEFNS

NA-MRS

Kosten (aanvraag + evaluatie)

€ 11.830,–

€ 15.330,–

Additionele kosten:

   
     

Comparative assessment

€ 1.460,–

€ 1.460,–

Extra werkzame stof

€ 730,–

€ 730,–

Extra PT

€ 1.020,–

€ 1.020,–

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

nvt

€ 1.020,–

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag enkel product

Bedrag productfamilie

Verlenging van een toelating:

B-TWER,

B-TWEFR

NA-RNL

Aanvraagkosten

€ 3.940,–

€ 5.550,–

Evaluatiekosten

€ 7.890,–

€ 9.780,–

Additionele kosten:

   

Comparative assessment

€ 1.460,–

€ 1.460,–

Extra werkzame stof

€ 730,–

€ 730,–

Extra PT

€ 1.020,–

€ 1.020,–

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

nvt

€ 1.020,–

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag enkel product

Bedrag productfamilie

Grote wijziging van een toelating:

B-GWC,

B-GWFC

NA-MAC

Aanvraagkosten

€ 3.940,–

€ 5.550,–

Evaluatiekosten

€ 7.890,–

€ 9.780,–

d. Overige of administratieve aanvraag

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag1

Administratieve wijziging van een toelating:

B-AW, B-AWF

NA-ADC, NA-TRS, NA-CCL, NA-MRG, SA-ADC, SA-TRS, UA-ADC, UA-TRS

Aanvraag tot administratieve wijziging van een enkel middel of biocidenfamilie volgens Uitvoeringsverordening (EU) 354/2013

€ 290,–

Kleine wijziging van een toelating:

B-KW, B-KWF

NA-MIC, SA-MIC, UA-MIC

Aanvraag tot kleine wijziging van een enkel middel of biocidenfamilie volgens Uitvoeringsverordening (EU) 354/2013

€ 1.320,–

Same Biocidal Product:

B-ST, B-STF,

B-STR en B-STFR

NA-BBS, NA-BBP, SA-BBP, NA-RNL

Aanvraagkosten tot toelating of verlenging van een middel of een biocidenfamilie via de procedure in Uitvoeringsverordeningen (EU) 414/2013 en (EU) 1802/2016 (Same biocidal product)

€ 1.610,–

Overige aanvragen:

B-FL

NA-NPF, SA-NPF, UA-NPF

Aanvraag tot toevoeging van producten aan een biocidenfamilie (tot een maximum van 4 producten)

€ 1.460,–

   

Additionele kosten per product (boven de 4 producten)

€ 145,–

PB

ET-NOT

Kennisgeving van experiment of proef

€ 1.170,–

PAB,VPAB, UPAB,

PP-APP

Aanvraag voor vergunning voor parallelhandel

€ 880,–

IKV-B

UE-NOT

NE-NOT

SE-NOT

Aanvraagtarief In Kennisstelling Verplichting Biociden (melding nieuwe informatie)

€ 290,–

B-EM

SN-NOT

Notificatie van vereenvoudigde toelating, toegelaten in een andere lidstaat

€ 290,–

X Noot
1

Mocht een beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

2. Aanvraag onder overgangsrecht

Algemeen

Indien één of meer werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening (EU) 528/2012, is het Overgangsrecht van toepassing.

Voor aanvragen onder het Overgangsrecht worden vaste tarieven in rekening gebracht. Aanvragen tot toelating, verlenging of grote wijziging van biociden onder Overgangsrecht die aan specifieke voorwaarden voldoen, kunnen gebruikmaken van een beperkte beoordeling. De voorwaarden zijn gepubliceerd op de Ctgb-website.

Voor aanvullende en/of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

De volgende categorieën worden onderscheiden voor aanvragen onder het Overgangsrecht:

 • a. Aanvraag volledige of beperkte beoordeling

 • b. Aanvraag verlenging van een toelating

 • c. Overige aanvraag

a. Aanvraag volledige of beperkte beoordeling

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

 

Aanvraag tot toelating, of majeure wijziging van een toelating

 

TB, TBL, WB

Aanvraagkosten

€ 5.260,–

TB, UB, WB

Beoordelingskosten bij een volledige beoordeling

 
 

Werkzaamheid

€ 2.190,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel en analysemethoden

€ 1.020,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en toepasser

€ 1.610,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.190,–

 

Projectbegeleiding

€ 2.630,–

 

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

Werkelijke

kosten

TBL, UB, WB

Beoordelingskosten bij een beperkte beoordeling

 
 

Werkzaamheid

€ 590,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel en analysemethoden

€ 290,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en toepasser

€ 590,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 590,–

 

Projectbegeleiding

€ 1.750,–

KB

Aanvraag tot vaststellen kaderformulering

€ 2.920,–

b. Aanvraag verlenging van een toelating

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag1

TVB

Verlenging van een toegelaten middel

€ 5.260,–

X Noot
1

Mocht een beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

*Mocht een beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

c. Overige aanvraag

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag1

WBA

Wijziging biocide administratief

Waarbij het gaat om een administratieve wijziging volgens Uitvoeringsverordening (EU) 354/2013

€ 290,–

WBK

Wijziging biocide klein

Waarbij het gaat om een kleine wijziging volgens Uitvoeringsverordening (EU) 354/2013

€ 1.320,–

Overige aanvragen

AB, VAB, UAB

Aanvraag tot toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide

€ 880,–

PAB, VPAB, UPAB

Parallel vergunning biocide, verlenging parallel vergunning biocide, overige aanvragen betreffende parallel vergunning biocide

€ 880,–

EXV

Exportverklaring

€ 290,–

VIB

Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide

€ 590,–

ART46

Vrijstellingen biociden conform Verordening (EU) 528/2012 art.55

Werkelijke kosten

X Noot
1

Mocht een beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

3. Jaarlijkse vergoeding biocide

JV

Jaarlijkse vergoeding

Bedrag

 

Toelating biocide

€ 1.290,–

 

Toelating biocidenfamilie*

€ 1.290,–

 

Additioneel per familielid*

€ 146,–

 

* Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie wordt zowel voor de familie als voor de individuele leden een vergoeding in rekening gebracht.

 
 

Jaarlijks tarief dat maximaal voor een familie in rekening wordt gebracht.

€ 7.500,–

Naar boven