Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën van 1 december 2021 (kenmerk 3513924), houdende de instelling van het Agentschap Justitiële Informatiedienst

De Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 2.20 van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluiten:

Artikel 1

  • 1. Er wordt een agentschap ingesteld, waarvan de naam komt te luiden: Justitiële Informatiedienst (Justid).

  • 2. Aan het Agentschap Justid wordt de status van baten-lastenagentschap als bedoeld in artikel 2.20 van de Comptabiliteitswet 2016, verleend.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Agentschap Justid.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift van dit besluit wordt aan de Algemene Rekenkamer gestuurd.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

TOELICHTING:

Dit besluit tot instelling van het agentschap Justid vloeit voort uit het besluit van de Ministerraad van 17 september 2021.

Met dit besluit vindt de instelling per 1 januari 2022 plaats van het Agentschap Justid als baten-lastenagentschap. De instelling als baten-lastenagentschap past bij de aard van de werkzaamheden (in hoge mate gestandaardiseerde en uniforme processen) van het agentschap en de wijze waarop de bekostiging plaatsvindt. De baten-lastenstatus brengt geen verandering in de politieke verantwoordelijkheid teweeg.

Het Agentschap Justid is een uitvoerend organisatieonderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna JenV) en heeft als kerntaak het leveren van cruciale informatie in het strafrecht-, migratie- en jeugddomein. Dit doet Justid door het opbouwen en ontsluiten van persoonsinformatie, zaken en dossiers voor ketenpartners. Justid voorziet ook in de informatie-uitwisseling en archivering voor de ketenpartners. Door de status van baten-lastenagentschap is Justid als agentschap beter in staat om in de dienstverlening te anticiperen op de ontwikkelingen binnen JenV, het Rijk en de maatschappij. Justid kan als agentschap bedrijfsmatiger en doelmatiger de dienstverlening aan haar opdrachtgevers verzorgen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven