Regels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit inzake de verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

gelet op artikel 31m van de Wet op de kansspelen en artikel 17 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen,

Besluit de volgende regels vast te stellen:

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1.1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. besluit:

Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen;

2. gegevens:

gegevens en analyses met betrekking tot het speelgedrag van de speler als bedoeld in artikel 31m, eerste lid, van de wet;

3. onderzoeksinstelling:

een instelling, zoals een universiteit of onderzoeksorganisatie, ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich bezighoudt met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en die de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit onderschrijft;

4. raad van bestuur:

raad van bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 33a van de wet;

5. vergunning:

vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a van de wet;

6. vergunninghouder:

houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a van de wet;

7. verzoek:

verzoek van een onderzoeksinstelling om verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het besluit;

8. wet:

Wet op de kansspelen.

Paragraaf 2 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Reikwijdte

Deze regeling heeft uitsluitend betrekking op de verplichting van de vergunninghouder om op verzoek van een onderzoeksinstelling gegevens te verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving, als bedoeld in artikel 31m, vijfde lid, van de wet en artikel 17 van het besluit.

Artikel 2.2 Taal

Het formulier als bedoeld in artikel 3.1 van deze regeling, de daarbij behorende bijlagen en alle overige bij het verzoek behorende documenten worden ingevuld dan wel aangeleverd in de Nederlandse taal, tenzij anders is bepaald.

Paragraaf 3 Verzoek

Artikel 3.1 Verzoek en formulier

 • 1. De vergunninghouder neemt het verzoek in behandeling indien:

  • a. het verzoek rechtstreeks afkomstig is van de onderzoeksinstelling;

  • b. de onderzoeksinstelling gebruik heeft gemaakt van het in bijlage 1 van deze regeling opgenomen formulier dat daartoe door de Kansspelautoriteit beschikbaar is gesteld op haar website; en

  • c. het verzoek in ieder geval de in het tweede lid van dit artikel genoemde gegevens en de in het derde lid van dit artikel genoemde verklaringen van de onderzoeksinstelling bevat.

 • 2. De in het eerste lid, onder c, van dit artikel bedoelde gegevens zijn:

  • a. de naam en de contactgegevens van de onderzoeksinstelling;

  • b. de namen van de personen die bij of voor de onderzoeksinstelling werkzaam zijn en die het onderzoek uitvoeren;

  • c. de naam van de vergunninghouder tot wie het verzoek zich richt en een motivering van de keuze voor deze vergunninghouder;

  • d. de concrete onderzoeksvraag of onderzoeksvragen op het gebied van kansspelverslaving;

  • e. een plan van aanpak en/of abstract;

  • f. een omschrijving van de wijze waarop en binnen welke termijn de resultaten van het onderzoek naar verwachting worden gepubliceerd;

  • g. een omschrijving van de financieringsbronnen en eventuele opdrachtgevers van het onderzoek;

  • h. de gevraagde variabelen en het niveau van de gegevens; en

  • i. de periode waarop het verzoek betrekking heeft.

 • 3. De in het eerste lid, onder c, van dit artikel bedoelde verklaringen betreffen de verklaring van de onderzoeksinstelling:

  • a. dat het onderzoek wordt uitgevoerd door bij of voor de onderzoeksinstelling werkzame personen die blijkens wetenschappelijke publicaties ervaring hebben met het doen van onderzoek op het gebied van verslaving;

  • b. dat de onderzoeksinstelling en daarmee de onder a genoemde personen de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit onderschrijven;

  • c. dat de onderzoeksinstelling adequate maatregelen treft om de veiligheid en bedrijfsvertrouwelijkheid van de gegevens van de vergunninghouder te waarborgen;

  • d. dat de onderzoekinstelling geen gegevens publiceert of anderszins kenbaar maakt die inzicht geven in het relatieve marktaandeel van de vergunninghouder; en

  • e. of sprake is van een mogelijk belangenconflict, en in dat geval een toelichting op de aard daarvan.

 • 4. Een verzoek heeft slechts betrekking op en is gericht aan één vergunninghouder.

 • 5. De vergunninghouder maakt een e-mailadres kenbaar op zijn website, waar een verzoek aan moet worden gericht.

Artikel 3.2 Periodieke verzoekmogelijkheid

 • 1. De vergunninghouder neemt een verzoek in behandeling indien dit is ingediend in de maand april 2022 of in de daaropvolgende maanden juli en januari van ieder kalenderjaar.

 • 2. In onderling overleg en met wederzijdse instemming kunnen de vergunninghouder en de onderzoeksinstelling afwijken van het eerste lid.

 • 3. Een verzoek kan worden aangevuld buiten de in het eerste lid genoemde maanden, voor zover deze aanvulling hetzelfde onderzoek betreft. In dit geval treden de vergunninghouder en de onderzoeksinstelling in overleg over de toepassing van artikel 4.2, vijfde lid, van deze regeling.

Paragraaf 4 Ontvangst verzoek, verstrekking gegevens en melding Kansspelautoriteit

Artikel 4.1 Ontvangst van het verzoek en melding aan de Kansspelautoriteit

 • 1. De vergunninghouder bevestigt de ontvangst van het verzoek binnen één week na de ontvangst aan de onderzoeksinstelling.

 • 2. De vergunninghouder doet binnen één week na de ontvangst van het verzoek melding van het verzoek aan de raad van bestuur. De vergunninghouder stuurt daartoe een afschrift van het verzoek, inclusief het formulier en de daarbij behorende documenten, naar de raad van bestuur via een daartoe beschikbaar gesteld e-mailadres op de website van de Kansspelautoriteit.

Artikel 4.2 Verstrekking van de gegevens en melding aan de Kansspelautoriteit

 • 1. De vergunninghouder is uitsluitend gehouden gegevens te verstrekken over een periode dat hij over een vergunning beschikt, met dien verstande dat geen gegevens worden verstrekt voor zover de toepasselijke bewaartermijn voor deze gegevens is verstreken.

 • 2. De vergunninghouder bewerkt de gegevens in overeenstemming met het bepaalde in artikel 31m, vijfde lid, van de wet, alvorens deze digitaal aan de onderzoeksinstelling worden verstrekt.

 • 3. De verstrekking van de gegevens gaat vergezeld van een toelichting op de gegevens en een toelichting op de wijze waarop de onderzoeksinstelling toegang krijgt tot de gegevens.

 • 4. De vergunninghouder voldoet aan het verzoek binnen 28 kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan eenmalig door de vergunninghouder worden verlengd met 28 kalenderdagen.

 • 5. Verdere verlenging van de termijn als bedoeld in het vierde lid van dit artikel is mogelijk voor zover de onderzoeksinstelling daarmee instemt.

 • 6. De vergunninghouder stelt de raad van bestuur via het in artikel 4.1, tweede lid, van deze regeling bedoelde e-mailadres op de hoogte zodra de gegevens zijn verstrekt.

Paragraaf 5 Overleg en toezicht

Artikel 5.1 Overleg en toezicht

 • 1. De vergunninghouder en de onderzoeksinstelling treden met elkaar in overleg, in ieder geval voor zover dat in het kader van het voldoen aan de verplichting om gegevens te verstrekken nodig is.

 • 2. De raad van bestuur ziet toe op de naleving door vergunninghouders van de verplichting om gegevens te verstrekken als bedoeld in artikel 31m, vijfde lid, van de wet en artikel 17 van het besluit, alsmede op de naleving van de regels die zijn opgenomen in deze regeling.

Paragraaf 6 Overige regels

Artikel 6.1 Overige regels

 • 1. De onderzoeksinstelling stelt de raad van bestuur en de vergunninghouder die gegevens heeft verstrekt binnen 14 kalenderdagen na de publicatie op de hoogte van de publicatie en vindplaats van het onderzoek waarvoor door de vergunninghouder verstrekte gegevens zijn gebruikt.

 • 2. Indien blijkt dat de onderzoeksinstelling de onderzoeksresultaten niet binnen een jaar na afronding van het onderzoek publiceert, kan de raad van bestuur bepalen dat de verplichting voor vergunninghouders om op verzoek van die onderzoeksinstelling gegevens te verstrekken vervalt.

 • 3. De onderzoeksinstelling is geen vergoeding verschuldigd voor het bewerken of verstrekken van de gegevens.

Paragraaf 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Inwerkingtreding

Deze regeling wordt met de toelichting en de bijlage gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 7 december 2021.

Artikel 7.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving.

Den Haag, 30 november 2021

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, R.J.P. Jansen Voorzitter

BIJLAGE I

VERZOEKFORMULIER GEGEVENS VOOR ONDERZOEK NAAR KANSSPELVERSLAVING

Verzoek van [INVULLEN NAAM ONDERZOEKSINSTELLING] aan [INVULLEN NAAM VERGUNNINGHOUDER] inzake de verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving.

TOELICHTING FORMULIER

Een onderzoeksinstelling kan een houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand verzoeken om gegevens te verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving. De vergunninghouder is verplicht om gegevens met betrekking tot het speelgedrag te verstrekken. Dit is geregeld in artikel 31m van de Wet op de kansspelen en artikel 17 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, alsmede in de Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving.

In deze regeling is bepaald dat voor een dergelijk verzoek gebruik moet worden gemaakt van dit door de Kansspelautoriteit beschikbaar gestelde formulier. De onderzoeksinstelling moet het formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en rechtstreeks indienen bij de betreffende vergunninghouder. Het formulier en de daarbij behorende bijlagen moeten in de Nederlandse taal worden aangeleverd, tenzij anders is bepaald. Na de ontvangst van het verzoek dient de vergunninghouder een afschrift van het verzoek per e-mail toe te zenden aan: ***@kansspelautoriteit.nl.

Voor de verdere regels en voorschriften, alsmede een toelichting daarop, wordt verwezen naar de Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving.

Dit formulier is te vinden via www.kansspelautoriteit.nl/***.

1. ONDERZOEKSINSTELLING

1.1. Naam onderzoeksinstelling: .............................................................................................................

Vermeld hier de naam van de onderzoeksinstelling die het verzoek om gegevens indient.

1.2. Contactgegevens:

Adres: .......................................................................................................................................................

Postcode: .................................................................................................................................................

Plaats: .......................................................................................................................................................

Land: .........................................................................................................................................................

Contactpersoon: .....................................................................................................................................

E-mailadres: .............................................................................................................................................

Telefoonnummer: ..................................................................................................................................

Vermeld hier de contactgegevens en de contactpersoon van de onderzoeksinstelling.

1.3. Naam/namen onderzoeker(s): ..............................................................................................................

Vermeld hier de naam of namen van de personen die bij of voor de onderzoeksinstelling werkzaam zijn en die het onderzoek uitvoeren.

2. VERGUNNINGHOUDER KANSSPELEN OP AFSTAND

2.1.Naam vergunninghouder: ............................................................................................................................

Vermeld hier de naam van de vergunninghouder tot wie het verzoek zich richt. Indien een onderzoeksinstelling bij meerdere vergunninghouders een verzoek wil indienen, dient de onderzoeksinstelling bij iedere vergunninghouder een afzonderlijk verzoek in.

2.2. Motivering relevantie vergunninghouder: ................................................................................................

Geef hier de motivering van de keuze voor deze vergunninghouder.

3. ONDERZOEK

3.1. Onderzoeksvraag/onderzoeksvragen: .......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Vermeld hier de concrete onderzoeksvraag of onderzoeksvragen op het gebied van kansspelverslaving.

3.2. Plan van aanpak en/of abstract: Voeg deze documenten toe als bijlage(n) bij dit formulier. De documenten moeten in de Nederlandse of Engelse taal worden aangeleverd.

3.3. Publicatie onderzoek: ....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Vermeld hier waar, wanneer en de wijze waarop de resultaten van het onderzoek naar verwachting worden gepubliceerd. Het is van groot belang dat alle analyses en resultaten van het onderzoek worden vastgelegd en op zijn minst in een open repository worden gepubliceerd.

3.4. Financieringsbron(nen) en eventuele opdrachtgevers: ...........................................................................

.............................................................................................................................................

Vermeld hier uit welke bron of bronnen het onderzoek wordt gefinancierd en de eventuele (uiteindelijke) opdrachtgevers van het onderzoek.

4. GEVRAAGDE ONDERZOEKSGEGEVENS

4.1. Gevraagde variabelen en het niveau van de gegevens:

Voeg een bijlage toe waarin wordt toegelicht om welke gegevens wordt gevraagd. Vermeld daarbij de gevraagde variabelen en het niveau van de gegevens. Geef, voor zover van toepassing, een nadere specificatie van het verzoek om gegevens. Bijvoorbeeld: alle records of een willekeurige steekproef, alleen van spelers in een bepaalde leeftijdscategorie, alle spelers die meer dan X euro inzetten, alle spelers die dagelijks actief zijn, alleen records van een bepaald spel enzovoorts.

4.2. Periode verzoek: ...........................................................................................................................................

Vermeld hier de periode waar het verzoek om gegevens betrekking op heeft. Het verzoek kan uitsluitend betrekking hebben op een periode dat de vergunninghouder over een vergunning beschikt en de bewaartermijn voor de gegevens nog niet is verstreken.

5. VERKLARINGEN ONDERZOEKSINSTELLING

5.1. Namens de onderzoeksinstelling wordt verklaard dat:

[...] a. het onderzoek wordt uitgevoerd door bij of voor de onderzoeksinstelling werkzame personen die blijkens wetenschappelijke publicaties ervaring hebben met het doen van onderzoek op het gebied van verslaving;

[...] b. de onderzoeksinstelling en daarmee de onder a genoemde personen de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit onderschrijven;

[...] c. de onderzoeksinstelling adequate maatregelen treft om de veiligheid en bedrijfsvertrouwelijkheid van de gegevens van de vergunninghouder te waarborgen; en

[...] d. de onderzoekinstelling geen gegevens publiceert of anderszins kenbaar maakt die inzicht geven in het relatieve marktaandeel van de vergunninghouder.

De bovenstaande verklaringen kunnen worden gegeven door de daarvoor bestemde vakjes aan te kruisen met een ‘X’.

5.2. Verklaring omtrent mogelijk belangenconflict: ........................................................................................

.............................................................................................................................................

Vermeld hier eventuele financiële en persoonlijke relaties met andere mensen of organisaties die het werk van de onderzoekers op ongepaste wijze zouden kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van potentiële concurrerende belangen zijn onder meer werkrelaties, adviesbureaus, aandelenbezit, honoraria, betaalde getuigenissen van deskundigen, octrooiaanvragen/registraties en subsidies of andere financiering. Als er geen belangen zijn om aan te geven, vermeld dan dit: “geen”.

6. TOELICHTING VERZOEK (OPTIONEEL)

6.1. Eventuele nadere toelichting: ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. ONDERTEKENING

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en geen onjuiste gegevens te hebben verstrekt.

Door dit verzoekformulier te ondertekenen en in te dienen bij de vergunninghouder, verzoekt u de vergunninghouder namens de onderzoeksinstelling om gegevens te verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving, als bedoeld in artikel 31m van de Wet op de kansspelen, artikel 17 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en de Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving.

De vergunninghouder stuurt na de ontvangst van het verzoek een afschrift van dit verzoek naar de Kansspelautoriteit: ***@kansspelautoriteit.nl.

Naar waarheid ingevuld en ondertekend namens de onderzoeksinstelling,

Naam: .....................................................................................................................................................................

Plaats: .....................................................................................................................................................................

Datum: ...................................................................................................................................................................

Handtekening: .......................................................................................................................................................

Functie: ...................................................................................................................................................................

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Onderzoeksinstellingen en de daarvoor werkzame of daaraan verbonden personen die onderzoek doen naar kansspelverslaving komen in de praktijk niet altijd even gemakkelijk aan de benodigde onderzoeksgegevens. Om dit te vergemakkelijken is in de wet en het besluit geregeld dat alle online vergunninghouders verplicht, onder voorwaarden, aan onderzoeksinstellingen op verzoek geanonimiseerde gegevens beschikbaar stellen voor onderzoek naar kansspelverslaving.

Kader

Ingevolge artikel 31m, eerste lid, van de wet registreert en analyseert de houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand – onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 4a van de wet – systematisch gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de speler. Dit moeten vergunninghouders doen, zodat zij risicovol speelgedrag kunnen onderkennen en vroegtijdig in het speelgedrag van de betrokken speler kunnen ingrijpen.

Ingevolge het vijfde lid van artikel 31m van de wet stelt de vergunninghouder deze gegevens en analyses geanonimiseerd beschikbaar voor onderzoek naar kansspelverslaving. In het besluit is in artikel 17 bepaald dat de vergunninghouder deze geanonimiseerde gegevens op verzoek van een onderzoeksinstelling, overeenkomstig door de raad van bestuur gestelde regels, beschikbaar stelt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving, en dat aan de gegevensverstrekking voorwaarden kunnen worden verbonden.

Uit de artikelen 13 tot en met 16 van het besluit en de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen volgt dat het bij gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de speler onder meer gaat om:

 • interne en externe signalen wijzend op onmatige deelneming aan de vergunde kansspelen of risico’s op kansspelverslaving;

 • interventies door de vergunninghouder en de reactie van de speler daarop;

 • de frequentie waarmee de speler zich aanmeldt ter verkrijging van toegang tot de spelersinterface;

 • de inschrijving, bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit kansspelen op afstand, en de beëindiging daarvan;

 • de aanmelding, bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit kansspelen op afstand;

 • de leeftijd, voor zover de speler de leeftijd van 24 jaar nog niet heeft bereikt;

 • de duur van de deelname aan de kansspelen;

 • de frequentie van de deelname aan de kansspelen;

 • de kansspelen waaraan de speler deelneemt;

 • de grenzen van het speelgedrag, bedoeld in artikel 4.14, eerste lid, van het Besluit kansspelen op afstand;

 • de aanpassing van de grenzen van het speelgedrag;

 • de overschrijding van de grenzen van het speelgedrag;

 • de inzetten en speluitkomsten;

 • de betalingstransacties met de speler;

 • de mutaties op de speelrekening, bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit kansspelen op afstand;

 • de schorsing van de mogelijkheid tot deelname.

Dergelijke gegevens zijn van belang voor wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten in problematisch speelgedrag, en de ontwikkeling van op de speler toegespitste interventiemethoden om de ontwikkeling van het recreatieve naar een problematisch speelgedrag zo veel mogelijk te voorkomen. In het document ‘Datamodel CDB’, dat is gepubliceerd op de website van de Kansspelautoriteit, staat specifiek omschreven welke gegevens vergunninghouders in ieder geval dienen te registreren.

Onderhavige regeling bevat regels volgens welke de verstrekking van de geregistreerde spelersgegevens en de analyse daarvan plaats moet vinden. De in deze regeling opgenomen voorschriften, waaronder het verplicht voorgeschreven formulier en de periodieke verzoekmogelijkheid, waarborgen onder meer dat de verplichting voor de vergunninghouder om gegevens te verstrekken niet leidt tot de onnodige belasting van zijn organisatie. Verder biedt de regeling duidelijkheid over welke organisaties verzoeken kunnen indienen.

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

In deze regeling wordt verwezen naar de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit: onderzoeksinstellingen in de zin van deze regeling dienen de meest recente versie van deze code te onderschrijven. Deze code wordt in ieder geval onderschreven door de KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Deze organisaties dragen er zorg voor dat de instituten, universitair medische centra, hogescholen en universiteiten die zij vertegenwoordigen of die onder hen ressorteren, deze code onderschrijven. Ook andere instellingen kunnen deze code onderschrijven.

De gedragscode definieert vijf principes van wetenschappelijke integriteit: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Verder zijn in de gedragscode 61 normen voor goede onderzoekspraktijken uitgewerkt. Ook bevat de gedragscode zorgplichten voor de onderzoekinstellingen, die onder meer betrekking hebben op databeheer, openbaarmaking en verspreiding.

Overeenkomsten

Onderzoeksinstellingen sluiten in de regel overeenkomsten met partijen die betrokken zijn bij een onderzoek, zoals de verstrekkers van de onderzoeksgegevens. Deze regeling staat niet in de weg aan het sluiten van overeenkomsten tussen onderzoeksinstelling en vergunninghouder, zolang deze niet in de weg staan aan de verplichting als bedoeld in artikel 31m van de wet en artikel 17 van het besluit. Ook mogen de afspraken de vergunninghouder niet verplichten te handelen in strijd met het bepaalde in artikel 31m van de wet, artikel 17 van het besluit of de voorschriften in deze regeling.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1.1 Definities

Uit de wet volgt dat de gegevens worden verstrekt ten behoeve van het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook volgt uit de wet dat het verzoek afkomstig is van een onderzoeksinstelling. Daarom is onder 3. bepaald dat de instelling zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek. De rechtsvorm of financieringswijze van de onderzoeksinstelling is in het kader van deze regeling niet relevant, zolang de instelling zich aantoonbaar bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek en de instelling de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit onderschrijft. In artikel 3.1, derde lid, van deze regeling staan nadere voorschriften vermeld die gelden voor de onderzoeksinstelling, en voor de personen die daarbij of daarvoor werkzaam zijn.

Artikel 2.1 Reikwijdte

In dit artikel is bepaald dat deze regeling uitsluitend voorschriften van de raad van bestuur bevat waaraan de (verplichte) verstrekking van gegevens op grond van de wet en het besluit moet voldoen. De regeling laat onverlet dat vergunninghouders met organisaties, waaronder onderzoeksinstellingen, of personen, zelf onverplicht afspraken kunnen maken over gegevensverstrekking waarbij de gegevens – al dan niet – niet geanonimiseerd zijn, voor zover dit mogelijk is met inachtneming van de relevante (privacy)regelgeving. Op die afspraken en gegevensverstrekking zijn de wet, het besluit en deze regeling niet van toepassing. Er geldt voor die gegevensverstrekking dan geen recht van de onderzoeker en geen corresponderende – en op grond van de wet afdwingbare – plicht voor de vergunninghouder.

Artikel 2.2 Taal

Het formulier, de daarbij behorende bijlagen en alle overige bij het verzoek behorende documenten moeten worden ingevuld dan wel aangeleverd in de Nederlandse taal, tenzij anders is bepaald. In het formulier is bepaald dat het plan van aanpak en/of abstract in de Engelse taal mag worden bijgevoegd.

Artikel 3.1 Verzoek en formulier

De onderzoeksinstelling moet zich met het verzoek rechtstreeks – met gebruikmaking van het voorgeschreven formulier – wenden tot de vergunninghouder. Het voorgeschreven formulier biedt vooraf duidelijkheid voor zowel de onderzoeksinstelling als de vergunninghouder. Daarnaast waarborgt het formulier de uniformiteit en volledigheid in de verzoeken aan de vergunninghouders. In het formulier beschrijft de onderzoeksinstelling de in artikel 3.1, tweede lid, genoemde aspecten, en verklaart de onderzoeksinstelling te voldoen aan de in het derde lid genoemde voorwaarden.

Het vermelden van de naam van de onderzoeksinstelling, de namen van de personen die het onderzoek gaan uitvoeren, de concrete onderzoeksvragen op het gebied van kansspelverslaving, en het bijvoegen van een plan van aanpak en/of abstract maakt de wetenschappelijke context waarbinnen het verzoek is gedaan duidelijk en controleerbaar: het moet duidelijk zijn dat het verzoek om gegevens te verstrekken wordt gedaan met het oog op wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving.

De motivering omtrent de relevantie van de gegevens van deze vergunninghouder voor het onderzoek biedt inzicht in de motieven van de onderzoeksinstelling voor de keuze voor de gegevens van een bepaalde vergunninghouder.

Het is van belang dat alle resultaten van het onderzoek naar de gegevens die op basis van de wet en het besluit zijn verstrekt worden vastgelegd en op zijn minst in een open repository worden gepubliceerd. Het is van groot belang dat alle opgevraagde gegevensbestanden worden geanalyseerd en dat de resultaten daarvan gepubliceerd worden, ongeacht of er significante verbanden gevonden worden. De kans op publicatie in wetenschappelijke tijdschriften is hoger als er significante en merkwaardige verbanden worden gevonden. Voor verslavingspreventiebeleid is echter ook van belang om zicht te hebben op studies waar geen effecten (of geen merkwaardige effecten) worden aangetoond. Anders kan een vertekend beeld ontstaan. Daarom wordt gevraagd dat onderzoeksinstellingen een omschrijving geven van de wijze waarop, waar en wanneer de resultaten van het onderzoek naar verwachting worden gepubliceerd.

De onderzoeksinstelling dient het verzoek om gegevens te specificeren. De onderzoeksinstelling dient daartoe de variabelen en het niveau van de gevraagde gegevens (unit of observation) aan te geven, alsmede de periode waarop het verzoek betrekking heeft. Daarnaast dient het verzoek om gegevens te worden gespecificeerd, indien sprake is van een selectie van gegevens en/of bijzonderheden bij een steekproef. Dat geeft de vergunninghouder houvast bij het verstrekken van de gegevens en verminderd de belasting voor de vergunninghouder. Het draagt er bovendien aan bij dat onderzoekinstellingen slechts concrete verzoeken indienen bij vergunninghouders.

Tot slot waarborgt de verklaring van de onderzoeksinstelling dat de personen die het onderzoek gaan uitvoeren blijkens wetenschappelijke publicaties ervaring hebben met het doen van onderzoek op het gebied van verslaving, en dat de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit wordt onderschreven (en zodoende bindend is). Dit draagt er aan bij dat het onderzoek onder meer gedegen en integer is en dat sprake moet zijn van goed databeheer. Ook buitenlandse onderzoeksinstellingen kunnen deze gedragscode onderschrijven. Voorts wordt de onderzoeksinstelling aanvullend hierop gevraagd om te verklaren dat zij adequate maatregelen treft om de veiligheid en bedrijfsvertrouwelijkheid van de gegevens van de vergunninghouder te waarborgen en dat zij geen gegevens publiceert of anderszins kenbaar maakt die inzicht geven in het relatieve marktaandeel van de vergunninghouder

Indien een onderzoeksinstelling bij meerdere vergunninghouders een verzoek wil indienen, zal zij bij iedere vergunninghouder een afzonderlijk verzoek moeten indienen (lid 4). Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat de verplichting voor iedere vergunninghouder afzonderlijk geldt. Om duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop een verzoek moet worden ingediend, is in het vijfde lid bepaald dat de vergunninghouder hiervoor een e-mailadres kenbaar maakt op zijn website.

Artikel 3.2 Periodieke verzoekmogelijkheid

Om de organisatie van de vergunninghouders niet onnodig te belasten, is in de regeling bepaald dat verzoeken slechts op bepaalde momenten in een jaar kunnen worden gedaan door een onderzoeksinstelling, namelijk in de maanden januari en juli van ieder kalenderjaar. Dit loopt parallel met de momenten waarop de vergunninghouders op grond van de wet en regelgeving moeten voldoen aan de rapportageverplichtingen die zij hebben jegens de raad van bestuur. Omdat de eerste vergunningen voor kansspelen op afstand per 1 oktober 2021 zijn verleend en er naar verwachting pas na een half jaar waardevolle informatie is voor de onderzoekers (die zich vooral op trends en patronen richten) is bepaald dat – in afwijking van het voorgaande – de eerste mogelijkheid tot het indienen van een verzoek de maand april 2022 is. Na april 2022 zal de gebruikelijke openstelling in de maanden juli en januari van ieder kalenderjaar gelden. De vergunninghouder en de onderzoeksinstelling kunnen in onderling overleg afwijken van de periodieke verzoekmogelijkheid. Een aanvulling op een verzoek om gegevens kan door de onderzoeksinstelling ook buiten de genoemde maanden worden gedaan, voor zover de aanvulling hetzelfde onderzoek betreft en de onderzoeksinstelling, voor zover nodig, met de vergunninghouder in overleg treedt over de termijn waarbinnen de vergunninghouder moet voldoen aan het verzoek.

Artikel 4.1 Ontvangst van het verzoek en melding aan de Kansspelautoriteit

De raad van bestuur heeft gekozen voor een systeem waarbij de onderzoeksinstelling zich met zijn verzoek rechtstreeks tot de vergunninghouder dient te wenden. De vergunninghouder bevestigt de ontvangst van het verzoek binnen één week aan de onderzoeksinstelling. Na de ontvangst van het verzoek dient de vergunninghouder melding te doen van het feit dat het verzoek is ingediend, door toezending van een afschrift van het verzoek aan de raad van bestuur. Deze melding is in beginsel voldoende. De raad van bestuur neemt geen besluit op de melding.

Het systeem van melden aan de Kansspelautoriteit bestaat uit een paar stappen. Naast het melden van de ontvangst van het verzoek door de vergunninghouder, dient de vergunninghouder melding te doen van het verstrekken van de gegevens (artikel 4.2), en dient de onderzoeksinstelling melding te doen van de publicatie van het onderzoek (artikel 6.1). Dit systeem maakt het mogelijk dat de onderzoeksinstelling en de vergunninghouder gegevens kunnen uitwisselen zonder afhankelijk te zijn van tussentijdse toestemmingen van de raad van bestuur. Tegelijk kan de raad van bestuur het proces aan de hand van de meldingen monitoren en zo nodig ingrijpen als bijvoorbeeld blijkt dat de vergunninghouder de wettelijke plicht niet of niet conform de in deze regeling gestelde voorschriften nakomt.

Artikel 4.2 Verstrekking van de gegevens en melding aan de Kansspelautoriteit

De in het eerste lid opgenomen eis dat het verzoek uitsluitend betrekking heeft op een periode dat de vergunninghouder over een vergunning beschikt vloeit voort uit het feit dat het aanbieden van kansspelen op afstand zonder vergunning illegaal is. Omdat de vergunninghouder is gebonden aan wettelijke bewaartermijnen, kunnen ook geen gegevens worden verstrekt waarvoor de bewaartermijn is verstreken.

In het tweede lid is bepaald dat de vergunninghouder de gegevens in overeenstemming met het bepaalde in artikel 31m, vijfde lid, van de wet dient te bewerken alvorens deze aan de onderzoeksinstelling worden verstrekt. Dit is relevant omdat de gegevens met betrekking tot het speelgedrag (bijzondere) persoonsgegevens betreffen. De gegevens moeten door de vergunninghouder voorts digitaal worden verstrekt aan de onderzoeksinstelling.

De vergunninghouder dient na de ontvangst van het verzoek binnen 28 kalenderdagen te voldoen aan het verzoek. Deze termijn kan de vergunninghouder eenmalig verlengen met 28 kalenderdagen (lid 4). Gelet op de periodieke verzoekmogelijkheid kan de vergunninghouder zich voorbereiden op eventuele verzoeken die in de genoemde maanden kunnen worden ingediend. Verdere verlenging van de termijn is mogelijk inden de onderzoeksinstelling daarmee instemt (lid 5). In een voorkomend geval kan het immers zo zijn dat ook de eenmalige verlengingsmogelijkheid van de vergunninghouder onvoldoende ruimte biedt om op een zorgvuldige wijze te voldoen aan het verzoek. Van de onderzoeksinstelling wordt verwacht dat zij zich redelijk opstelt wat betreft de verdere verlenging van de termijn.

Artikel 5.1 Overleg en toezicht

In het eerste lid is bepaald dat de vergunninghouder en de onderzoeksinstelling met elkaar in overleg treden, voor zover dat in het kader van het voldoen aan de verplichting om gegevens te verstrekken nodig is. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over de door de onderzoeksinstelling gevraagde gegevens of de in deze regeling genoemde termijnen. Van de vergunninghouder en de onderzoeksinstelling wordt verwacht dat zij, waar nodig, wat betreft de meer praktische zaken eveneens in overleg treden, teneinde de voortgang en doeltreffendheid van de gegevensverstrekking te waarborgen.

In het tweede lid is benadrukt dat de raad van bestuur toezicht houdt op de naleving door vergunninghouders van de verplichting om gegevens te verstrekken als bedoeld in artikel 31m, vijfde lid, van de wet en artikel 17 van het besluit, alsmede op de naleving van de regels die zijn opgenomen in deze regeling. De raad van bestuur en de door hem aangewezen toezichthouders kunnen in dit verband ook gebruikmaken van de aan hun in de wet toegekende bevoegdheden. In een voorkomend geval kan de raad van bestuur bovendien gebruikmaken van zijn bevoegdheid om jegens de vergunninghouder handhavend op te treden.

Verder volgt uit artikel 17, tweede lid, van het besluit dat de raad van bestuur voorwaarden kan verbinden aan de gegevensverstrekking. Voorwaarden kunnen – onder meer – betrekking hebben op een specifieke termijn en op het voorkomen van een onevenredige belasting van de organisatie van de vergunninghouder in verband met een of meerdere verzoeken.

Artikel 6.1 Overige regels

In het eerste lid is bepaald dat de onderzoeksinstelling zowel de raad van bestuur als de betreffende vergunninghouder(s) op de hoogte stelt van de publicatie van het onderzoek. Zoals toegelicht bij artikel 3.1 acht de Kansspelautoriteit het van groot belang dat alle opgevraagde gegevensbestanden worden geanalyseerd en dat de resultaten daarvan gepubliceerd worden, ongeacht of er significante verbanden gevonden worden. Daarom is in het tweede lid bepaald dat indien blijkt dat een onderzoeksinstelling de onderzoeksresultaten niet binnen een jaar na afronding van het onderzoek publiceert, de raad van bestuur kan bepalen dat de plicht voor vergunninghouders om op verzoek van die onderzoeksinstelling gegevens te verstrekken, vervalt. Dit draagt er bovendien aan bij dat niet onnodig veel verzoeken worden ingediend bij vergunninghouders en voorkomt daarmee de onnodige belasting van de organisatie van vergunninghouders. Voordat de raad van bestuur toepassing geeft aan het tweede lid, stelt hij de betreffende onderzoeksinstelling in de gelegenheid om haar zienswijze te geven.

Omdat sprake is van een wettelijke verplichting waarvan een onderneming zich bewust kan zijn op het moment dat hij een vergunning aanvraagt, is in het derde lid bepaald dat de onderzoeksinstelling geen vergoeding is verschuldigd voor het bewerken of verstrekken van de gegevens.

Naar boven