Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 november 2021, IENW/BSK-2021/323470, tot wijziging van de Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 5.10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart en artikel 24 van de Luchtvaartwet BES;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 2, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. Malawi.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 28 november 2021, 00.01 uur plaatselijke tijd.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en van de inhoud van deze regeling zal mededeling worden gedaan in de luchtvaartpublicaties.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser

TOELICHTING

Op 26 november 2021 zijn vliegverboden ingesteld voor enkele landen in het zuiden van Afrika, met het oog op een daar gevonden nieuwe virusvariant die die de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Deze virusvariant is mogelijk besmettelijker en vaccins werken er mogelijk minder goed tegen. Om te voorkomen dat deze variant zich verspreidt naar Nederland en de BES zijn vliegverboden ingesteld voor passagiersvluchten uit de volgende landen waar de nieuwe variant van het virus is aangetroffen: Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, Botswana, Namibië, Zimbabwe en Mozambique. Inmiddels is bevestigd dat ook in Malawi de desbetreffende nieuwe virusvariant is aangetroffen. Met onderhavige regeling is op verzoek van de Minister van VWS na advies van het RIVM de lijst met landen van waaruit een vliegverbod geldt uitgebreid met Malawi.

De vliegverboden zijn ingegaan op 26 en 27 november 2021, respectievelijk 12.00 uur en 00.01 uur. Onderhavige uitbreiding van het vliegverbod met Malawi treedt op zondag 28 november 2021 in werking, om 00.01 uur plaatselijke tijd. Het vliegverbod geldt tot en met zaterdag 4 december 2021, 23.59 uur plaatselijke tijd. Wanneer de noodzaak van het vliegverbod wijzigt, kan tot verlenging of intrekking van het vliegverbod worden besloten.

Onderhavige uitbereiding van het verbod wordt tevens bekendgemaakt via een Notice to Airmen (NOTAM). De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de naleving van deze regeling en draagt zorg voor de handhaving daarvan.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser

Naar boven