Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2021, houdende wijziging van de Warenwetregeling doorberekening kosten in verband met aanvullende tarieven bij de invoercontrole van een zending producten van dierlijke oorsprong

3284688-1020219-VGP

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95), en artikel 13b van de Warenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Warenwetregeling doorberekening kosten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie van 25 november 2019 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens en na documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van dieren en goederen die onderworpen zijn aan officiële controles aan grenscontroleposten (PbEU 2019, L321);.

B

Na artikel 2 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

 • 1. De NVWA berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor een op grond van artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven controle van elk document dat een eerder gecontroleerd document vervangt dat niet voldoet aan de voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130, en waarvan correctie alleen mogelijk is door indiening van een vervangend document.

 • 2. De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 101,28.

Artikel 2b

 • 1. De NVWA berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor een op grond van artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven controle van een document wanneer eerder een digitale versie van het desbetreffende document is gecontroleerd en gebleken is dat het originele document niet overeenstemt met de digitale versie.

 • 2. De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 101,28.

Artikel 2c

 • 1. De NVWA berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor de intrekking op zijn verzoek, voor aankomst van de lading in Nederland, van de kennisgeving door middel van het document, bedoeld in artikel 56 van verordening (EU) 2017/625.

 • 2. De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. € 67,52; of

  • b. € 135,04, indien voorafgaand aan de intrekking werkzaamheden in het kader van de documentencontrole, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625, zijn aangevangen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

TOELICHTING

1. Algemeen

Bij de import van dierlijke producten vanuit derde landen naar de Europese Unie vinden er invoercontroles plaats. Daarbij wordt onder meer getoetst of de zending voldoet aan de geldende regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. Bij de Nederlandse grenscontroleposten is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) verantwoordelijk voor deze invoercontroles. De NVWA berekent de kosten voor haar invoercontrole door aan de belanghebbende bij de lading.

Het is echter regelmatig voorgekomen dat de NVWA de kosten voor bepaalde handelingen niet kon doorberekenen aan de belanghebbende, hoewel zij die handelingen had verricht op verzoek of door toedoen van die belanghebbende. Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kwam dit zelfs steeds vaker voor. De NVWA is aan dergelijke inspanningen wel tijd kwijt en maakt daarmee dus ook kosten.

De onderhavige wijziging van de Warenwetregeling doorberekening kosten (hierna: regeling) maakt het daarom mogelijk voor de NVWA om aan de belanghebbende óók de kosten door te berekenen van de volgende werkzaamheden:

 • 1.) handelingen in verband met de buitenwerkingstelling van een gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (hierna: GGB) op verzoek van de belanghebbende bij de lading zonder voorafgaande documentencontrole (gemiddeld 30 minuten werk).1 De buitenwerkingstelling van het GGB is alleen mogelijk als de zending nog niet in Nederland is aangekomen.

 • 2.) handelingen in verband met de buitenwerkingstelling van een GGB op verzoek van de belanghebbende bij de lading met voorafgaande documentencontrole (gemiddeld 60 minuten werk);2

 • 3.) werkzaamheden die zijn besteed aan een kopie-gezondheidscertificaat dat afwijkt van het originele gezondheidscertificaat. Hiervan is sprake indien de voorcontrole van een document plaatsvindt op basis van een digitale versie en bij aankomst van de zending blijkt dat het orginele document niet overeenstemt met de gecontroleerde digitale versie (gemiddeld 45 minuten werk);3

 • 4.) werkzaamheden die zijn besteed aan een gezondheidscertificaat dat wordt geweigerd door onvolkomenheden in dat certificaat, en waarvoor een vervangend certificaat wordt ingediend (gemiddeld 45 minuten werk).4 Onvolkomenheden zijn bijvoorbeeld het ontbreken van gegevens in officiële certificaten, officiële verklaringen en andere documenten, met inbegrip van handelsdocumenten, die de zending moeten vergezellen of het niet indienen van het juiste model gezondheidscertificaat waardoor de zending niet gecontroleerd kan worden conform de EU-eisen voor volksgezondheid. De belanghebbende bij de lading zal dan door de NVWA in de gelegenheid worden gesteld een vervangend document in te dienen, tenzij sprake is van een dusdanige omissie dat verbetering door middel van het indienen van een vervangend document niet meer mogelijk is. Als er geen vervangend document wordt of kan worden ingediend, is de documentencontrole niet conform. Dan worden de controles in het kader van de import gecontinueerd waarna de zending zal worden geweigerd en wordt een tarief in rekening gebracht.

In 2021 geldt bij de invoercontrole door de NVWA een tarief van € 33,76 per kwartier.

2. Doorberekening kosten

De officiële controleverordening en artikel 13b van de Warenwet maken het mogelijk dat de NVWA de kosten horende bij de officiële controles doorberekent aan de belanghebbende bij de lading. De onderhavige wijziging is hiermee in overeenstemming.

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407).

3. Regeldrukeffecten

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het – behoudens beperkte eenmalige kennisnemingskosten – geen gevolgen voor de regeldruk heeft.

4. Consultatie

Deze regeling is ter consultatie voorgelegd aan het Regulier Overleg Warenwet. Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de regeling.

5. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De situatie waarin de NVWA de kosten voor bepaalde handelingen niet kan doorberekenen aan de belanghebbende, hoewel zij die handelingen verricht op verzoek of door toedoen van de belanghebbende, is ongewenst. Om deze ongewenste situatie snel te kunnen beëindigen, wordt daarom afgeweken van een vast verandermoment en van een minimale publicatietermijn van twee maanden.

Overigens gelden er sinds 1 oktober 2021 dezelfde tarieven voor het uitvoeren van importcontroles door de NVWA bij invoer van dieren: zie de artikelen 7b en 7c van de Regeling NVWA-tarieven.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Zie artikel 2c, eerste lid en tweede lid, onderdeel a, van de Warenwetregeling doorberekening kosten [nieuw].

X Noot
2

Zie artikel 2c, eerste lid en tweede lid, onderdeel b, van de Warenwetregeling doorberekening kosten [nieuw].

X Noot
3

Zie artikel 2b van de Warenwetregeling doorberekening kosten [nieuw].

X Noot
4

Zie artikel 2a van de Warenwetregeling doorberekening kosten [nieuw].

Naar boven