Kennisgeving inspraaktermijn ontwerpwijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Rijntakken, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft kennis van het voornemen het Natura 2000-gebied Rijntakken te wijzigen. Het wijzigingsbesluit zal worden genomen op grond van artikel 2.1, zevende lid van de Wet natuurbescherming.

Voordat het definitieve wijzigingsbesluit wordt genomen, wordt het ontwerpwijzigingsbesluit overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd om eenieder in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen.

Dit ontwerpwijzigingsbesluit regelt binnen het eerder aangewezen Natura 2000-gebied de uitbreiding van het Habitatrichtlijngebied Rijntakken met circa 91 ha, waarvan circa 82 ha langs de IJssel tussen Westervoort en Rheden, en circa 9 ha tussen Oud Zevenaar en Babberich. Deze percelen zijn reeds beschermd als Vogelrichtlijngebied. Daarnaast regelt het een uitbreiding van zowel het Habitatrichtlijngebied als het Vogelrichtlijngebied Rijntakken met circa 1 ha in de Koppenwaard bij Lathum.

Er zijn drie aanleidingen voor deze wijzigingen: de natuurontwikkeling in de IJsseldijkerwaard, de Velperwaarden en de Koppenwaard als onderdeel van of samenhangend met het LIFE-project 'Floodplain development', het compensatieproject D'n Nootenboom tussen Oud Zevenaar en Babberich en een kleine aanpassing van een enclave in de Geitenwaard ten westen van Lobith vanwege een noodzakelijke Rivierenwetvergunning.

Op de kaartbladen 13 en 21 wordt de begrenzing van het Natura 2000-gebied overeenkomstig aangepast.

Waar en hoe kunt u het ontwerpaanwijzingsbesluit inzien?

Tijdens de periode van terinzagelegging van 11 december 2021 tot en met 21 januari 2022 kunt u het ontwerpwijzigingsbesluit digitaal raadplegen via de website www.natura2000.nl. Daarnaast kunt u de papieren versie inzien op de vestiging van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC in Den Haag. Houdt u daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Hoe kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsbesluit?

Eenieder kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren brengen. U kunt een zienswijze indienen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2021 tot en met 21 januari 2022. U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit.

Degenen die een zienswijze binnen de gestelde termijn naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende zes weken ná de bekendmaking beroep instellen tegen het definitieve besluit. Degenen die geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen ten aanzien van alle punten van het besluit beroep instellen als ze belanghebbende zijn; als ze geen belanghebbende zijn, kunnen ze alleen beroep instellen ten aanzien van punten die inhoudelijk verschillen van het ontwerpbesluit.

Bij voorkeur dient u uw zienswijze in op internet via www.natura2000.nl. Indien u schriftelijk reageert kunt u uw reactie, onder vermelding van de naam van het gebied – Rijntakken – sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

T.a.v. Natura 2000 o.v.v. Rijntakken

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

Indien u mondeling wilt inspreken, wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk 21 januari 2022 te doen via het klantcontactcentrum van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, telefoon 088 – 042 42 42. Overeenkomstig artikel 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een verslag gemaakt van hetgeen mondeling naar voren is gebracht.

Iedereen die een reactie heeft ingediend, ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure. Na afloop van de inspraakprocedure worden alle reacties gebundeld. Mede op basis van de reacties neemt Onze Minister het definitieve wijzigingsbesluit.

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 - 042 42 42 (lokaal tarief).

Naar boven