Mededeling van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021, nr. 2021-0000232021, tot bekendmaking van de termijnkoers van het broeikasgasemissierecht ten behoeve van de CO2-heffing industrie voor het kalenderjaar 2022

28 december 2021

Nr. 2021-0000232021

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden

De Staatssecretaris van Financiën maakt, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, het volgende bekend:

  • 1. De termijnkoers van het broeikasgasemissierecht, bedoeld in artikel 71p van de Wet belastingen op milieugrondslag, bedraagt voor het kalenderjaar 2022 € 60,78 per ton kooldioxide-equivalent.

  • 2. De termijnkoers van het broeikasgasemissierecht voor het kalenderjaar 2021 wordt bijgesteld naar € 26,73 per ton kooldioxide-equivalent. In mededeling nr. 2020-0000229917 van 31 december 2020 (Stcrt. 2020, 64293) was eerder een termijnkoers voor het kalenderjaar 2021 bekend gemaakt van € 26,49 per ton kooldioxide-equivalent. Door een administratieve correctie wordt deze termijnkoers verhoogd.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

TOELICHTING

In artikel 71p van de Wet belastingen op milieugrondslag is bepaald dat het tarief van de CO2-heffing industrie wordt verminderd met de termijnkoers van het broeikasgasemissierecht. De termijnkoers van het broeikasgasemissierecht is het gewone gemiddelde, in euro, van de dagelijkse éénjaarstermijnkoersen van broeikasgasemissierechten (slotverkoopkoersen) voor levering in december van het jaar waarvoor het tarief wordt vastgesteld, zoals waargenomen van 1 september tot en met 31 oktober voorafgaand aan dat jaar op de koolstofbeurs in de Europese Unie met het hoogste handelsvolume van broeikasgasemissierechten in die maanden. In de periode 1 september 2021 tot en met 31 oktober 2021 betrof dit de koolstofbeurs ICE Endex Markets.

Voor de berekening van de termijnkoers voor het kalenderjaar 2021 zijn door een administratieve fout de koersen gehanteerd van contracten die in december 2020 expireren. Dit had december 2021 moeten zijn. Deze fout wordt met de huidige mededeling gecorrigeerd zodat de termijnkoers voor het kalenderjaar 2021 stijgt van € 26,49 naar € 26,73. Deze correctie leidt op basis van artikel 71p van de Wet belastingen op milieugrondslag tot een lager belastingtarief voor broeikasgasinstallaties die zijn verschuldigd in het belastingtijdvak 2021. Met deze verlaging kan door belastingplichtige onmiddellijk rekening worden gehouden bij zijn aangifte en voldoening over dat tijdvak, aangezien pas uiterlijk 1 oktober 2022 die aangifte moet zijn ingediend en de belasting moet zijn voldaan.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Naar boven