Internationaal Belastingrecht. Wijziging van het Besluit Onderlinge overlegprocedures

Directoraat-generaal Fiscale Zaken, Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden

Besluit van 15 november 2021, Nr. 2021-0000226675

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 11 juni 2020, nr. 2020-0000101607, (Stcrt. 2020, 32689) naar aanleiding van de ondermandatering aan de Algemeen directeur Belastingdienst/Grote Ondernemingen van de competentie om op te treden als bevoegde autoriteit in onderlinge overlegprocedures, BAPA- en MAPA-procedures.

ARTIKEL I

Het besluit van 11 juni 2020, nr. 2020-0000101607, (Stcrt. 2020, 32689) wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel 1.1 worden in de alfabetische volgorde ingevoegd ‘MAP-team Belastingdienst: MAP-team van de Belastingdienst/directie Grote Ondernemingen’ en ‘VDI: Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden’. Voorts vervalt ‘IZV: Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen’.

B

In onderdeel 1.4, eerste alinea, wordt ‘de directie IZV van het Ministerie van Financiën’ vervangen door ‘het MAP-team Belastingdienst’.

C

Aan onderdeel 1.7 wordt een zin toegevoegd, luidende: Voor de in dit onderdeel omschreven bijzondere overlegprocedures is de directie VDI de bevoegde autoriteit, behoudens voor zover het gaat om een verzoek om een BAPA of MAPA.

D

In onderdeel 2.1, tweede alinea, vierde zin, wordt ‘de directie IZV’ vervangen door ‘het MAP-team Belastingdienst’.

E

Onderdeel 3.2 komt te luiden:

3.2 De Nederlandse bevoegde autoriteit

De bevoegde autoriteit voor Nederland is de Minister van Financiën. Aan de Algemeen directeur Belastingdienst/Grote Ondernemingen is het ondermandaat verleend de taak van bevoegde autoriteit uit te voeren.

Een verzoek om in deze zaken in Nederland een onderlinge overlegprocedure te starten dient te worden gestuurd naar:

Belastingdienst/Grote Ondernemingen

T.a.v. MAP-team

Postbus 30206

2500 GE DEN HAAG

Postbus e-mail: internationalezaken@minfin.nl

onder vermelding van ‘onderlinge overlegprocedure’

F

In onderdeel 3.8 wordt ‘t.a.v. Behandelteam IFZ’ vervangen door ‘T.a.v. MAP-team’.

G

Onderdeel 5.3 komt te luiden:

5.3 Ondersteuning bevoegde autoriteit

De Nederlandse bevoegde autoriteit heeft de mogelijkheid om een verzoek voor advies en ondersteuning voor te leggen aan andere onderdelen van de Belastingdienst. Zo adviseert en ondersteunt in verrekenprijszaken de Coördinatiegroep Verrekenprijzen (‘CGVP’) de Nederlandse bevoegde autoriteit.

H

In onderdeel 9.1 wordt ‘de directie IZV’ vervangen door ‘het MAP-team Belastingdienst’.

I

In onderdeel 9.2 komt in het subonderdeel met het opschrift ‘Indiening verzoek’ de eerste zin te luiden:

Een belanghebbende kan een verzoek tot het sluiten van een BAPA of MAPA indienen bij:

Belastingdienst/Grote Ondernemingen

T.a.v. het MAP-team

Postbus 30206

2500 GE DEN HAAG

Postbus e-mail: internationalezaken@minfin.nl

onder vermelding van ‘bilaterale (of multilaterale) APA’.

Voorts wordt in dat subonderdeel in de tweede alinea ‘De directie IZV’ telkens vervangen door ‘Het MAP-team Belastingdienst’.

J

In onderdeel 9.4 wordt ‘de directie IZV’ telkens vervangen door ‘ het MAP-team Belastingdienst’.

K

In Annex A wordt in de eerste zin ‘de directie IZV’ vervangen door ‘het MAP-team Belastingdienst’.

L

In Annex B wordt in de eerste zin ‘de directie IZV’ vervangen door ‘het MAP-team Belastingdienst’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 november 2021

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, R. Janssen directeur Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden

Naar boven