Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2021, nr. 2021-0000613321, tot wijziging van het Mandaatbesluit RVO Regelingen Wonen en Bouwen in verband met de uitvoering van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

Besluit:

ARTIKEL I

In Bijlage 1 bij het Mandaatbesluit RVO Regelingen Wonen en Bouwen wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van het laatste onderdeel een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Mandaatbesluit RVO Regelingen Wonen en Bouwen ten behoeve van de uitvoering van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO.nl) verzamelt de subsidieaanvragen van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting via het door RVO.nl opgestelde aanvraagformulier. RVO.nl beoordeelt vervolgens de aanvragen en neemt namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten over het verlenen en vaststellen van de subsidies.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven