Besluit van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit van 11 november 2021, houdende de verlening van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directeur-bestuurder en de functionarissen van de Nederlandse Emissieautoriteit (Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa)

Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Awb, artikel 5 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging NEa 2021 en het Bestuursreglement NEa 2021;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de afdelingshoofden:

de afdelingshoofden van de Nederlandse Emissieautoriteit;

b. het bestuur:

het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit;

c. de directeur-bestuurder:

de directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit;

d. de P&O-aangelegenheden:

aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

e. het bedrag:

het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

 • 1. Aan de afdelingshoofden wordt, ieder voor zich, mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met uitzondering van de P&O-aangelegenheden, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 niet te boven gaat.

 • 2. Aan de afdelingshoofden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

 • 3. Aan de afdelingshoofden wordt tevens, ieder voor zich, machtiging verleend voor het voeren van beroep en hoger beroep, waaronder begrepen het instellen van beroep en hoger beroep en het voeren van voorlopige voorziening procedures. Tevens zijn zij bevoegd om voor de behandeling van een geschil één of meer personen als medegemachtigde te introduceren.

Artikel 3

Aan de directeur-bestuurder wordt mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op het werkterrein van de Nederlandse Emissieautoriteit, waaronder begrepen de P&O-aangelegenheden van de Dienst Nederlandse Emissieautoriteit.

Artikel 4

Aan het bestuur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling:

 • 1°. ten aanzien waarvan het bestuur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat ze door hem zullen worden behandeld, of

 • 2°. die door een afdelingshoofd of de directeur-bestuurder aan het bestuur ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij ze naar het oordeel van het bestuur door een ander afdelingshoofd of door de directeur-bestuurder moeten worden behandeld.

§ 3. Vervanging

Artikel 5

 • 1. De uit dit besluit voor de afdelingshoofden voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van hun afwezigheid over op de overige afdelingshoofden.

 • 2. De uit dit besluit voor de directeur-bestuurder voortvloeiende bevoegdheden gaan in zijn afwezigheid over op een door hem aan te wijzen afdelingshoofd.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 6

Het Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 september 2021.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 november 2021

Namens het bestuur, De directeur-bestuurder, M.P.C. Bressers

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van uitgifte van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit, Postbus 91503, 2509 EC ’s-Gravenhage.

TOELICHTING

Dit besluit is het sluitstuk van het inregelen van het nieuwe bestuurs- en organisatiemodel NEa dat eind 2019 is ingegaan. Het model is als volgt ingericht.

 • In het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019 is de Dienst NEa onder leiding van het bestuur in de organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingebed. De Dienst is immers een agentschap van het Ministerie van EZK;

 • In het Besluit mandaat, volmacht en machtiging NEa 2021 wordt door de Minister van EZK aan het bestuur van de NEa mandaat en volmacht verleend voor aangelegenheden die de organisatie van de Dienst NEa betreffen. Dit betreft in hoofdzaak een privaatrechtelijke volmacht. In het Bestuursreglement NEa 2021 worden de verhoudingen en taakverdeling binnen het bestuur geregeld, waarin o.a. is opgenomen dat de directeur-bestuurder primair verantwoordelijk is voor de P&O-zaken;

 • De wettelijke bevoegdheden worden door de Wet milieubeheer rechtstreeks aan het bestuur geattribueerd.

Met dit ondermandaatbesluit regelt het bestuur het mandaat en ondermandaat aan de afdelingshoofden van de geattribueerde en gemandateerde bevoegdheden respectievelijk. Met betrekking tot de wettelijke bevoegdheden geeft het bestuur de afdelingshoofden de ruimte om op hun werkterrein o.a. primaire besluiten te nemen. Bij afwezigheid van een afdelingshoofd is het afdelingshoofd van een ander domein bevoegd om de primaire besluiten te tekenen. De bevoegdheid tot het nemen van beslissing op bezwaar blijft bij het bestuur.

De wijze waarop de afdelingshoofden invulling geven aan de aan hen (onder)gemandateerde bevoegdheden en de wijze waarop zij daarin het bestuur meenemen is onderdeel van de werkafspraken die de directeur-bestuurder als hun leidinggevende met hen maakt.

De directeur-bestuurder kan desgewenst ook namens het bestuur primaire besluiten nemen en namens het bestuur ondertekenen. Het voltallig bestuur is in die gevallen bevoegd om de beslissing op bezwaar nemen, maar de beslissing zal door een ander bestuurslid dan de directeur-bestuurder ondertekend worden.

De gemandateerde bevoegdheden van de Minister op het terrein van bedrijfsvoering en P&O zijn in het bestuursreglement bij de directeur-bestuurder belegd. In dit besluit worden deze bevoegdheden ten dele aan de afdelingshoofden gemandateerd. Het gaat met name om de bedrijfsvoeringsaangelegenheden, ‘kleine’ P&O-zaken en het aangaan van de financiële verplichtingen niet hoger dan € 50.000,–. De vervangingsregeling is gelijk aan die voor de wettelijke bevoegdheden: in afwezigheid van een afdelingshoofd neemt het andere het over.

Voor de overige P&O-zaken en grotere financiële verplichtingen blijft de directeur-bestuurder primair verantwoordelijk. In zijn afwezigheid is een door hem nader aan te wijzen afdelingshoofd bevoegd inzake alle P&O-zaken en ook om financiële verplichtingen boven € 50.000,– aan te gaan.

Naar boven