Wijzigingsplan Terkaple – Buorren 4

Logo De Fryske Marren

Met ingang van 29 januari 2021 ligt gedurende 6 weken het op 7 januari 2021 ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Terkaple – Buorren 4 met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

 

Plangebied

 

Het plangebied betreft het perceel Terkaple – Buorren 4.

 

 

Doel

Op het perceel Buorren 4 Terkaple ligt een agrarisch-bedrijf bestemming. Deze bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming.

 

 

Wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld

 

Ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan zijn geen wijzigingen in het plan aangebracht.

 

 

Waar ter inzage

 

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over het wijzigingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op die site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via welke het wijzigingsplan zelf is te bekijken. De planid is NL.IMR0.1940.BWTER2OBUORREN4-VA01.

 

 

Beroep

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

• een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

 

Inwerkingtreding

 

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 27 januari 2021

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

Naar boven