Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2021, 4699Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Garrelsflat 2021' en ontwerpomgevingsvergunning voor het oprichten van 12 huurwoningen in de plint van de Garrelsflat en het wijzigen van de bestaande entrees van de flat op het perceel R. Garrelsstraat 274 t/m 296 even (gecoördineerde procedure)

Logo Purmerend

 

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Garrelsflat 2021’ ter inzage ligt. Tevens ligt het ontwerp-besluit tot afgifte van een omgevingsvergunning voor het oprichten van 12 huurwoningen in de plint van de Garrelsflat en het wijzigen van de bestaande entrees van de flat op het perceel Rudolf Garrelsstraat 274 t/m 296 even ter inzage. Dit is in overeenstemming met artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbestemmingsplan beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor het oprichten van 12 huurwoningen in de plint van de Garrelsflat en het wijzigen van de bestaande entrees van de flat. Deze ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Wheermolen 2012’. Om deze reden is het ontwerp-bestemmingsplan ‘Garrelsflat 2021’ voorbereid. Dit beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor genoemd project en bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. Ten behoeve van de ontwikkeling is op 17 september 2020 een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend. Burgemeester en wethouders staan positief tegenover deze ontwikkeling en hebben op basis van de ‘Beleidsregels coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening gemeente Purmerend 2011’ besloten de voorbereidingen ten behoeve van vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning te coördineren. Dit betekent dat voor de ontwerpbesluiten de procedure ingevolge afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt gevolgd. Het ontwerpbestemmingsplan (ID-code: NL.IMRO.0439.BPGARRELSFLAT2021-on01) en de ontwerpomgevingsvergunning liggen met ingang van maandag 1 februari 2021 tot en met maandag 15 maart 2021 ter inzage. In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met team Vergunningen, Beleid en Advies per e-mail (vergunning@purmerend.nl (o.v.v. het project en het locatieadres)) of telefonisch (0299-452452). De stukken worden u dan toegezonden. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende bovenstaande termijn van (ruim) zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen de uiteindelijke besluiten beroep te kunnen instellen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Purmerend, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met mevr. S. Koot van het Ruimtelijk domein, team Ontwikkeling, (via telefoonnummer 0299-452 452). U kunt uw zienswijze ook langs digitale weg indienen, via www.purmerend.nl/zienswijze-indienen. U dient hiervoor over een DigiD-account te beschikken. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.