Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2021, kenmerk 3281350-1019718-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

Het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage I, tweede lid, wordt het onderdeel ‘Portugal, inclusief de Azoren;’ vervangen door ‘Portugal, inclusief de Azoren en Madeira;’

B

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende onderdelen vervallen:

 • Nieuw-Caledonië;

 • Saint Kitts en Nevis;

2. In de alfabetische volgorde worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

 • de Kaaimaneilanden;

 • Oekraïne;

 • Singapore;

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

In artikel 1a van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire worden in de alfabetische volgorde de volgende onderdelen ingevoegd, luidende:

 • Aruba;

 • Curaçao;

 • Sint Maarten;

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

 • 1. Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van 11 november 2021.

 • 2. Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 13 november 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire. Dit besluit treedt in werking vanaf donderdag 11 november 2021, met uitzondering van de aanwijzing van de hoogrisicogebieden.

Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden

Volgens de RIVM-rapportage ‘Wekelijkse inventarisatie landen binnen en buiten de EU voor risico op import COVID-19 in Nederland’ van 8 november 2021 heeft het volgende gebied een verhoogd risico op infectie met het virus SARS-CoV-2 en kans op import van het virus in Nederland: Madeira. Dit gebied wordt opgenomen in bijlage I van dit besluit en aangewezen als hoogrisicogebied. Deze aanwijzing treedt pas in werking vanaf 13 november 2021 (72 uur na de publicatie van dit besluit), om inreizigers de gelegenheid te geven om een testuitslag te bemachtigen.

Volgens de voornoemde rapportage kunnen de volgende gebieden van een zeer hoogrisiconiveau worden afgehaald:

 • Nieuw-Caledonië;

 • Saint Kitts en Nevis

Deze gebieden worden verwijderd uit de lijst van zeer hoogrisicogebieden in bijlage II van dit besluit.

Volgens de RIVM-rapportage geldt voor de Kaaimaneilanden, Oekraïne en Singapore op dit moment wel een zeer hoogrisico op import van COVID-19 in Nederland. Om die reden worden deze gebieden toegevoegd aan de lijst van zeer hoogrisicogebieden in bijlage II van dit besluit.

Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire

Dit besluit wijzigt tevens het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichting Bonaire. Gezien de aanhoudende daling van het aantal actieve casussen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is het niet langer nodig om deze landen aan te merken als een gebied met een hoogrisiconiveau A. Zij worden nu hoogrisicogebied B (laagrisicogebied).

Door deze landen aan te merken als hoogrisicogebied B is het voor gevaccineerde reizigers niet langer noodzakelijk om een negatieve uitslag van een NAAT-test te kunnen tonen. Dit blijft wel een vereiste voor ongevaccineerde reizigers.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Naar boven