Regeling van de Minister van Financiën van 11 oktober 2021, houdende wijziging van de Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen in verband met het wijzingen van de definitie van daggeldrente

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5.9 van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluiten:

De Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I

In artikel 1 van de Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen wordt

‘daggeldrente:

de dagelijkse vaststelling door de Europese Centrale Bank van de Euro OverNight Index Average, zijnde de rente waartegen in de geldmarkt voor één dag kan worden geleend zonder onderpand’ gewijzigd in ‘daggeldrente: de dagelijkse vaststelling door de Europese Centrale Bank van de Euro Short Term Rate (€STR), zijnde de rente waartegen gemiddeld genomen overnight en zonder onderpand liquiditeiten zijn geleend in de eurogeldmarkt (afgerond op 2 decimalen)’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

TOELICHTING

Overgang van de referentierente voor de daggeldrente van EONIA naar €STR

Op dit moment wordt de daggeldrente voor gelden die door deelnemers in de schatkist worden aangehouden gebaseerd op Euro Overnight Index Average (EONIA). Deze daggeldrente is ook de basis indien er sprake is van een rekening-courant krediet.

De methode van vaststellen van de EONIA voldoet niet meer aan de eisen in de EU Benchmark Verordening (EU 2016/1011). Daarom heeft het European Money Markets Institute, de beheerder van EONIA, besloten dat per eind 2021 EONIA zal verdwijnen. Per 3 januari 2022 zal EONIA niet meer worden gepubliceerd. Een werkgroep van de Europese Centrale Bank (ECB) die zich bezig houdt met referentierente gerelateerd aan de Euro heeft Euro short-term rate (€STR) benoemd als opvolger van EONIA. Deze nieuwe referentierente, €STR, wordt samengesteld en gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van transacties die banken dagelijks aan de ECB rapporteren. Daarmee is €STR een rente die banken betalen aan financiële partijen om voor één dag ongedekte geld te lenen. Met ingang van 1 oktober 2019 is €STR gepubliceerd door de ECB. Op dat moment is ook de methode voor het vaststellen van EONIA aangepast door de beheerder van EONIA. Daarbij is ook vastgezet dat EONIA 8,5 basispunt (0,085 procent) hoger is dan €STR.

Het verdwijnen van EONIA en de overgang naar het daggeldrentetarief €STR is verwerkt in de wijziging van de definitie van ‘daggeldrente’ in artikel 1 van de Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven