Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit watervergunning watersysteem – Waterschap Rijn en IJssel

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van GelreGroen Construction V.O.F. om een watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, voor het aanpassen en herinrichten van het watersysteem langs het tracé van de A15 en A12 in het gebied tussen de primaire waterkering Kandiadijk te Groessen en toekomstig knooppunt De Liemers (A15) en tussen de aansluiting Westervoort en knooppunt Oud-Dijk (A12), ten behoeve van de eindsituatie van het project ViA15. Deze aanvraag betreft de permanente ingrepen in de waterhuishouding. Het ontwerpbesluit met zaaknummer 14947 is afgegeven door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 18 november 2021 tot en met woensdag 29 december 2021 ter inzage bij Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem.

In verband met maatregelen rondom het coronavirus gelden aangepaste openingstijden en aangescherpte toegangsregels. Om de stukken in te zien dient u een afspraak te maken met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer 0314 – 36 93 69.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van donderdag 18 november 2021 tot en met woensdag 29 december 2021 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact opgenomen worden met de unit Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 0314 – 36 93 69.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot mevrouw A. Jaakke van Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 36 93 69.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam

Naar boven