Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat

Besluiten omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen – gemeente Lingewaard

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat de volgende besluiten zijn genomen.

Welke besluiten zijn genomen en liggen ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15) zijn onderstaande besluiten genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het betreft aanvragen van GelreGroen Construction V.O.F. om omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • Het besluit met zaaknummer ODRA21AB1251 is afgegeven namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard en heeft betrekking op de bouw van een viaduct (KW11) ten behoeve van de ongelijkvloerse kruising van de hoofdrijbanen van de A15 over de A325 (knooppunt Ressen).

 • Het besluit met zaaknummer ODRA21AB1242 is afgegeven namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard en heeft betrekking op de bouw van een fietstunnel (KW64) ten behoeve van de kruising van het fietspad parallel aan de westzijde van de N839, onder de A15 en de Betuweroute bij Bemmel.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. De besluiten zijn op maandag 8 november 2021 aan de aanvrager bekendgemaakt.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 9 november 2021 tot en met maandag 20 december 2021 ter inzage bij de gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ Bemmel.

In verband met maatregelen rondom het coronavirus gelden aangepaste openingstijden en aangescherpte toegangsregels. Om de stukken in te zien dient u een afspraak te maken via het Klantcontactcentrum op het algemene telefoonnummer 026 - 326 01 11.

Hoe kunt u beroep instellen?

De volgende (rechts)personen kunnen vanaf dinsdag 9 november 2021 tot en met maandag 20 december 2021 beroep instellen tegen (een van de) de genoemde besluiten:

 • a. Belanghebbenden.

 • b. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Beroep instellen doet u bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019,

2500 EA Den Haag

of (voor burgers) via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;

 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op deze besluiten is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven wat de beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het nummer of kenmerk van het besluit;

 • de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot de besluiten kunt u zich wenden tot mevrouw J. Elbrecht, telefoon 026 - 377 31 39.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam

Naar boven