Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2 november 2021, kenmerk 3276496-1019043-CZ, houdende de wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GGZ-vrijgevestigde professional in verband met verlenging van de termijnen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GGZ-vrijgevestigde professional wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2, eerste lid, artikel 6, eerste lid, artikel 8, eerste lid, onder a, en tweede lid, wordt ‘31 december 2021’ vervangen door ‘30 juni 2022’.

B

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘€ 400.000’ vervangen door ‘€ 435.000’.

C

In artikel 13 wordt ‘1 januari 2022’ vervangen door ‘1 juli 2022’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

TOELICHTING

Op grond van de beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GGZ-vrijgevestigde professional (hierna: de beleidsregel) kunnen GGZ-vrijgevestigde professionals een digitaliseringsslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken.

Met het onderhavige besluit worden de termijnen in de beleidsregel verlengd. Tevens wordt extra subsidie beschikbaar gesteld voor de gebruikersstichting in verband met de extra werkzaamheden die de verlengingen met zich meebrengen.

Verlenging van de termijnen

Met dit wijzigingsbesluit zijn de termijnen die zijn opgenomen in de beleidsregel met zes maanden verlengd (artikel I, onderdelen A en C). Met de wijziging van artikel twee is de termijn waarvoor de gebruikersstichting subsidie ontvangt, verlengd met 6 maanden naar 30 juni 2022. Deze verlenging is nodig zodat de gebruikersstichting de activiteiten, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b t/m d, kan blijven uitvoeren. Deze wijziging gaat gepaard met een subsidieverhoging van € 35.000,- (artikel I, onderdeel B), zodat de kosten die gemoeid zijn met de verlenging worden gedekt. De gebruikersstichting dient hiervoor een herziene subsidieaanvraag (inclusief een aangepast activiteitenplan en begroting) in te dienen bij DUS-I. De subsidie is bedoeld voor de activiteiten waarvoor eerder subsidie is verleend.

Door de verlenging van de duur van de projectsubsidie, bedoeld in artikel 6, en de termijnen, opgenomen in artikel 8, hebben ICT-leveranciers 6 maanden extra de tijd om, uiterlijk op 30 juni 2022, te voldoen aan het behalen van een MedMij-label door de Basisgegevensset GGZ (hierna:BgGGZ) in te bouwen. Deze verlenging van de termijn gaat niet gepaard met extra subsidie. De gebruikersstichting heeft namelijk met de desbetreffende ICT-leveranciers reeds overeenkomsten gesloten, waarbij de ICT-leverancier zich committeert aan het realiseren van de activiteit voor de in de overeenkomst afgesproken periode en vaste bedrag.

Een aantal ICT-leveranciers heeft aangegeven dat zij zich, zonder de verlenging, niet tijdig kunnen kwalificeren voor het MedMij-label. Deze situatie is onwenselijk aangezien het doel van de beleidsregel is dat zoveel mogelijk GGZ-vrijgevestigde professionals een digitaliseringsslag kunnen maken. Door de verruiming wordt deze ongewenste situatie voorkomen.

Inwerkingtreding

Gezien de eerder toegelichte verlenging van diverse termijnen is de werkingsduur van de beleidsregel met 6 maanden verlengd. De beleidsregel vervalt met ingang van 1 juli 2022.

Dit besluit tot wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven