Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 november 2021, kenmerk 3274960-1018908-WJZ, houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19 in verband met de aanwijzing van de GGD Rotterdam-Rijnmond (Tijdelijke spoedregeling aanwijzing GGD Rotterdam-Rijnmond)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6ba, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

Certificaten als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Tijdelijk besluit DCC worden tevens verstrekt door de gemeentelijke gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid, in de regio Rotterdam-Rijnmond, genoemd in de bijlage, bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke spoedregeling aanwijzing GGD Rotterdam-Rijnmond.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Inleiding

Op 1 juli 2021 is Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (verder: de verordening) in werking getreden. De verordening maakt mogelijk dat ook aan personen die in een derde land zijn gevaccineerd, een vaccinatiecertificaat kan worden afgegeven. In Nederland is op grond van de huidige regelgeving op dit moment de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) van de regio Utrecht en de regio Groningen aangewezen om een papieren vaccinatiecertificaat te verstrekken aan personen die buiten de Europese Unie (EU) zijn gevaccineerd en een Nederlandse nationaliteit hebben of in Nederland woonachtig zijn.

Uitbreiding aantal GGD'en

Hoewel het aanvankelijk wel de bedoeling was dat meer GGD’en deze taak zouden vervullen, is vanwege de specifieke kennis die nodig is om alle mogelijke buitenlandse vaccinatiebewijzen te controleren, deze service eerst alleen centraal aangeboden door de GGD Utrecht. De ervaring die daar inmiddels is opgedaan, maakt het mogelijk om deze service uit te breiden naar andere GGD'en. Met de Tijdelijke spoedregeling aanwijzing GGD Groningen1 is de GGD Groningen reeds aangewezen. Met onderhavige regeling wordt het aantal GGD’en verder uitgebreid. Dit maakt de service toegankelijker en het verkrijgen van een vaccinatiecertificaat voor de betreffende mensen laagdrempeliger is. Dit sluit ook aan op de toegenomen vraag door personen die in derde landen zijn gevaccineerd om een papieren vaccinatiecertificaat te ontvangen, wat zijn oorzaak kan vinden in de brede inzet van coronatoegangsbewijzen in Nederland.

Tijdelijk besluit DCC

Op het moment dat een GGD in staat is om de beschreven service aan te bieden, is het van belang dat deze ook zo snel mogelijk wordt aangewezen. Met een snelle aanwijzing kan aan de toegenomen vraag naar de uitgifte van vaccinatiecertificaten tegemoet worden gekomen. Net als bij de aanwijzing van de GGD Groningen, is daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid een spoedregeling te treffen, omdat onmiddellijke werking van groot belang is en de aanwijzing van de GGD Rotterdam-Rijnmond niet kan wachten tot het moment waarop het Tijdelijk besluit DCC (TbDCC) is gewijzigd. Op grond van de wet geldt deze spoedregeling voor een termijn van ten hoogste drie maanden (artikel 6ba, vierde lid, Wet publieke gezondheid). Een wijziging van het TbDCC wordt daarom in gang gezet. In dat besluit is op dit moment alleen de GGD Utrecht aangewezen. Daar zal naast, zoals eerder is aangekondigd, GGD Groningen ook GGD Rotterdam-Rijnmond aan worden toegevoegd.

Communicatie

Over de mogelijkheid om bij de nieuw aangewezen GGD'en terecht te kunnen voor deze service zal op vergelijkbare wijze worden gecommuniceerd als is gedaan voor de GGD Utrecht en GGD Groningen. Dit houdt in via de verschillende helpdesks en call centers, via de website van de rijksoverheid en via social media. De GGD'en zullen zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie.

Financiering

De uitbreiding van het aantal GGD’en dat aan personen uit derde landen een papieren vaccinatiebewijs kan verstrekken, zal leiden tot extra kosten voor deze GGD’en. Deze kosten zullen, net als de overige kosten die vanwege het uitgeven van certificaten ingevolge de verordening, worden vergoed via de meerkostenregeling.

Regeldruk

Het effect van deze regeling op de regeldruk voor burgers is minimaal. Wel heeft deze enig effect op de regeldruk voor de GGD die de service uitbreidt, nu er een aanvullende werkstroom bijkomt die ook vraagt om het controleren van buitenlandse vaccinatiebewijzen, het controleren van de identiteit van de aanvrager en het afdrukken van een papieren vaccinatiecertificaat.

Deze regeling is op 28 oktober 2021 voor advies voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het ATR heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat de regeling nauwelijks gevolgen heeft voor de regeldruk.

Consultatie

Elke regeling waarmee een GGD wordt aangewezen om vaccinatiecertificaten – en bijgevolg coronatoegangsbewijzen – te verstrekken aan in derde landen gevaccineerde personen, wordt afgestemd met de desbetreffende GGD.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven