Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 1 november 2021, nr. 3612099 strekkende tot een noodoplossing voor het verlengen van boa-aktes naar aanleiding van de grootschalige IT-storing binnen Justis

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 6, tweede en derde lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Besluit:

Voor individuele boa-aktes, alsmede categoriale besluiten, waarvan de geldigheidsduur in de periode van 1 november 2021 tot 2 januari 2022 verloopt geldt dat deze hun geldigheid zullen behouden gedurende twee maanden volgend op de datum waarop de geldigheid zou verlopen. Dit onder dezelfde voorwaarden als waaronder deze aktes reeds waren verleend.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 november 2021

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Sinds vrijdag 15 oktober 2021 is Justis getroffen door een grootschalige IT-storing waardoor de verlening en verlenging van Boa-aktes is komen stil te liggen. Zonder nadere maatregelen heeft dit tot gevolg dat van bestaande boa’s de akte niet op tijd verlengd kan worden waardoor zij hun bevoegdheden niet langer zouden mogen uitoefenen. Het is om die reden dat de geldigheidsduur van bestaande aktes, waarvan de geldigheid in de komende twee maanden zou komen te vervallen, via dit besluit met twee maanden wordt verlengd.

’s-Gravenhage, 1 november 2021

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven