Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 4545Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021, kenmerk 1812483-217091-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen

De Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de artikelen 58e, eerste lid, 58f, vijfde lid, 58g, eerste lid, 58h, eerste lid, 58i en 58j, eerste lid, aanhef en onder a en e, van de Wet publieke gezondheid;

Besluiten:

ARTIKEL I

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 wordt als volgt gewijzigd:

Na paragraaf 6.7 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 6.8 Fieldlab evenementen

Artikel 6.13 Onderzoeksprogramma Fieldlab

In deze paragraaf wordt verstaan onder Fieldlab: het publiek-privaat onderzoeksprogramma, waarin het Rijk, het bedrijfsleven en de wetenschap samenwerken, om via praktijktesten kennis te vergaren over het virus SARS-CoV-2, de epidemie en de bestrijding daarvan, met het oog op het vergroten van de doelmatigheid van maatregelen ter bestrijding van de epidemie en mogelijkheden voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen.

Artikel 6.14 Fieldlab evenementen
 • 1. Artikel 5.1 geldt niet voor een evenement dat plaatsvindt in het kader van Fieldlab.

 • 2. Tijdens en op de locatie van een evenement dat plaatsvindt in het kader van de Fieldlab gelden de veiligeafstandsnorm en de artikelen 2a.1, eerste lid, onder a, 3.1, eerste lid, 4.a1, eerste lid, 4.1, 4.2, eerste lid, 4.4, eerste lid, 4.5, 4.7, 6.3, eerste lid, 6.4, lid a1, eerste en derde lid, en 6.9, eerste lid, niet.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

Veel evenementen kunnen als gevolg van de coronamaatregelen in geen enkele vorm doorgang vinden. Als gevolg hiervan zit een groot deel van de evenementensector sinds de covid-19-uitbraak op slot. Het kabinet is zich ervan bewust dat zowel de evenementensector als de culturele sector hierdoor al geruime tijd grote economische schade ondervindt. Daarnaast bestaat in de samenleving een grote wens om evenementen op een veilige manier weer mogelijk te maken. Om gehoor te geven aan deze wens en perspectief te bieden aan de getroffen sectoren, wil het kabinet onderzoeken onder welke voorwaarden evenementen op een veilige manier in een coronasamenleving kunnen worden georganiseerd. De data die hiervoor nodig zijn, worden vergaard middels praktijktesten uit het publiek-private onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen. Het Rijk, de evenementenbranche (zoals festivals, theater, sportevents, muziekoptredens en zakelijke congressen) en de wetenschap (zoals TNO, Technische Universiteit Delft en de Radboud Universiteit) maken deel uit van deze samenwerking. Ook met betreffende gemeenten is vanuit de organisatie van Fieldlab overleg gaande over de voorgenomen praktijktesten, mede gegeven hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zowel regulier bij evenementen als nu in het bijzonder.

De praktijktesten moeten meer inzicht geven in het gedrag van bezoekers, de onderlinge contactmomenten, de inzet van verschillende preventieve maatregelen en de logistiek daarvan. Hierdoor wordt duidelijk aan welke gezondheids- en veiligheidseisen de verschillende soorten evenementen moeten voldoen. Gelet op de duur van de organisatie en voorbereiding van evenementen, is het belangrijk om op korte termijn met deze testen te starten. Zo is het voor de voorbereidingen van evenementen die mogelijk in het voorjaar en in de zomer gaan plaatsvinden, noodzakelijk om in februari, uiterlijk maart, over de eerste testresultaten te beschikken. Het kabinet heeft daarom op 8 december 2020 aangekondigd dat in januari 2021 zal worden gestart met de praktijktesten voor de evenementen. De eerste uitkomsten hiervan worden in maart verwacht. Verder is het onderzoeksplan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM) van advies voorzien.

In het 95e OMT-advies van 11 januari 2021 moedigt het OMT de Fieldlabs-experimenten aan, ook omdat deze op een strikt gecontroleerde wijze het mogelijk maakt te experimenteren met een veilige heropening van de maatschappij en perspectief kan bieden voor deelname aan evenementen. Echter, in dit OMT-advies is tevens vermeld dat met de huidige onzekerheid rondom de Britse variant van het virus en de grote aantallen besmettingen op dit moment, het OMT de risico’s te groot acht om de geplande praktijktesten al vanaf 22 januari 2021 plaats te laten vinden. In het 96e OMT-advies (deel 2) heeft het OMT de verwachting uitgesproken dat een verdere vermindering van het aantal besmettingen, door aanscherping van de maatregelen, zal leiden tot een belangrijke en relevante extra vermindering van het totaal aantal gevallen van covid-19 tegen 9 februari 2021. Het OMT schetst in haar advies dat de verwachte afname perspectief biedt voor de mogelijkheid om versoepelingen door te voeren, bijvoorbeeld ten aanzien van de nu uitgestelde Fieldlab-experimenten.1

Het kabinet hecht belang aan het uitvoeren van de praktijktesten in het kader van de Fieldlabs Evenementen. Deze praktijktesten maken het mogelijk om op een gecontroleerde wijze te experimenteren met een veilige heropening van (sectoren van) de maatschappij en zij bieden mogelijk perspectief voor een veilige en verantwoorde organisatie van en deelname aan toekomstige evenementen. Gezien het grote belang om kennis en inzicht te vergaren en vanwege voornoemd perspectief dat de Fieldlabs-experimenten mogelijk bieden voor de evenementensector, heeft het kabinet besloten om de praktijktesten, die zijn opgenomen in het onderzoeksprogramma en waarvan de eerste is voorzien op 14 februari aanstaande, mogelijk te maken.

2. Hoofdlijn van het voorstel

Onderzoeksprogramma en borging veiligheid & volksgezondheid

In het onderzoeksprogramma (Pilots voor Low-Contact-Events en de bijbehorende plannen van aanpak) worden de praktijktesten nader toegelicht en wordt uitgewerkt welke set van preventieve maatregelen tijdens het evenement in acht moeten worden genomen. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen omtrent ventilatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, kuchschermen, track and trace en testen op locatie. De praktijktesten verzamelen data over welke set van maatregelen de optimale bescherming oplevert voor de deelnemers van diverse toekomstige evenementen. Daarbij geldt nadrukkelijk dat deelname aan de praktijktesten door (onder meer) evenementenorganisaties en bezoekers geheel op vrijwillige basis plaatsvindt. Voor laatstgenoemde categorie geldt in het verlengde daarvan dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming plaatsvindt.

De borging van de veiligheid en volksgezondheid van de praktijktesten staat centraal in het onderzoek. Daarom geldt een aantal aanvullende gezondheids- en veiligheidseisen. Zo wordt van alle deelnemers kort voor de start van het evenement een negatieve PCR-test geëist van ten hoogste 48 uur oud. Deze test moet zijn afgenomen door een daartoe aangewezen en gecertificeerd bureau. Bij de toegangspoorten van de praktijktesten vinden daarnaast steekproefsgewijs sneltesten plaats en wordt een temperatuurmeting verricht. Ook zullen de deelnemers vijf dagen na het evenement wederom gevraagd worden om een PCR-test te ondergaan en wordt de deelnemer dringend geadviseerd om na het evenement zo min mogelijk contact te hebben met andere personen. Buitende locaties gelden de normale generieke coronamaatregelen. Op locatie wordt een andere preventieve set van maatregelen toegepast, zoals het gebruik van mondmaskers. Hierdoor wordt het risico om besmet te raken en anderen te besmetten zoveel mogelijk voorkomen. Ook de andere voorwaarden waaronder de praktijktesten mogen worden uitgevoerd, staan in het onderzoeksplan nader toegelicht. Het gaat hierbij onder meer om de volgende condities:

 • alle deelnemers nemen vrijwillig deel en worden vooraf geïnformeerd dat ze deelnemen aan het onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen en welke voorwaarden die vanuit de organisatie van het evenement daaraan verbonden zijn;

 • bij deelname aan de praktijktest is de deelnemer verplicht om mee te werken aan het onderzoek, zoals hiervoor beschreven;

 • deelname is alleen mogelijk na het tonen van bewijs van een negatieve PCR-test uitslag;

 • de deelnemers moeten traceerbaar zijn ten behoeve van de praktijktest en worden geadviseerd om de app Corona melder te installeren;

 • de gegevens van de deelnemers worden ten behoeve van het onderzoek geanonimiseerd;

 • het personeel dat aanwezig is bij de praktijktesten wordt niet verplicht om zich te onderwerpen aan alle bovengenoemde corona-gerelateerde testen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de temperatuurmeting, ademtest en PCR-test. Het personeel wordt wel dringend geadviseerd om vooraf aan het evenement een test te ondergaan;

 • openbare plaatsen en openbaar vervoer worden zoveel mogelijk ontzien, zo worden de deelnemers geadviseerd om zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen;

 • de testevenementen duren niet langer dan 24 uur.

Doel praktijktesten

De praktijktesten hebben als doel om data te verzamelen over, en een oplossing te vinden voor, een veilig en verantwoorde organisatie van evenementen in een coronasamenleving waarin de veiligeafstandsnorm centraal staat. De praktijktesten moeten inzicht geven in welke combinatie van preventieve maatregelen de optimale bescherming oplevert en op welke wijze de bezoekcapaciteit eventueel kan worden vergroot. Daarom worden data verzameld over onder andere groepsdynamica, de duur van onderlinge contactmomenten, individueel gedrag, logistieke inzet van sneltesten in combinatie met maatregelen aan de poort (temperatuurmeting en steekproefsgewijs ademtests), inzet van beschermende materialen (zoals mondmaskers, face shields, isolatiejassen, kuchschermen), ventilatie, track and trace en triage. De data worden gebruikt om voor elk van de verschillende typen evenementen een optimale set van maatregelen te formuleren die een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt als bijvoorbeeld het houden van de veilige afstand. Alle te organiseren praktijktesten zijn terug te brengen tot vier types die elk een eigen optimale set van preventieve maatregelen kennen. Het betreft de volgende vier types evenementen:

 • Type 1: Evenementen die passief binnen plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan het zittend kijken naar een film, concert of theatervoorstelling.

 • Type 2: Evenementen die actief binnen plaatsvinden. Hier kan worden gedacht aan dansen in een concertzaal.

 • Type 3: Evenementen die passief buiten plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan het zittend kijken naar een voetbalwedstrijd.

 • Type 4: Evenementen die actief buiten plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan een festival.

Voor al deze type evenementen zullen op korte termijn praktijktesten worden georganiseerd, omdat, gelet op de benodigde voorbereidingstijd voor de evenementenorganisatoren, snel duidelijk moet zijn onder welke voorwaarden al deze verschillende soorten evenementen eventueel zouden kunnen worden toegestaan. De praktijktesten zullen worden gemonitord en de resultaten worden gerapporteerd. Het vergt daarbij enige tijd om de onderzoeksresultaten te vertalen naar concrete aanbevelingen en regels voor de inzet van deze preventieve maatregelen.

Tijdelijke uitgezonderde coronamaatregelen

Om de praktijktesten uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat verschillende coronamaatregelen voor de organisatie en de uitvoering van het evenement worden uitgezonderd. Zonder deze uitzonderingen kunnen de praktijktesten namelijk niet plaatsvinden. Zo zijn momenteel bijvoorbeeld in beginsel alle voor publiek plaatsen gesloten voor publiek.2 Dit heeft tot gevolg dat een theater niet mag worden geopend voor publiek waardoor geen praktijktest kan plaatsvinden. Ook is het door de huidige maatregelen niet mogelijk om een voetbalwedstrijd te bezoeken. Zoals beschreven hebben de praktijktesten als doel om data te verzamelen over een veilig en verantwoorde organisatie van evenementen in een coronasamenleving waarin de veiligeafstandsnorm centraal staat. Daarvoor moet kunnen worden getest met verschillende combinaties van maatregelen die een optimale bescherming opleveren. Derhalve is het belangrijk om te kunnen afwijken van de geldende coronamaatregelen zoals de veiligeafstandsnorm, de alcoholverboden na 20.00 uur, het groepsvormingsverbod en de mondkapjesplicht. Het is noodzakelijk dat de praktijktesten toekomstige evenementen zo goed mogelijk nabootsen. Alleen dan dragen de verzamelde data bij aan het doel van de praktijktesten. De volgende maatregelen worden tijdens de praktijktesten uitgezonderd:

 • De veiligeafstandsnorm (de norm bedoeld in artikel 58f, eerste lid, Wpg);

 • de mondkapjesplicht in publieke binnenruimten (artikel 2a.1);

 • het groepsvormingsverbod buiten (artikel 3.1, eerste lid)

 • het verbod op de openstelling van publieke plaatsen (artikel 4.a1);

 • de voorwaarden voor de openstelling van publieke plaatsen die wel geopend mogen zijn (artikel 4.1);

 • het maximum aantal personen publiek per zelfstandige ruimte (artikel 4.2, eerste lid);

 • het verbod op de openstelling van eet- en drinkgelegenheden en de daarbij behorende dansvoorzieningen (artikel 4.4, eerste lid);

 • het verbod op de openstelling van winkels tussen 20.00 en 06.00 uur (artikel 4.5);

 • het verbod op de verkoop van alcoholhoudende drank tussen 20.00 en 06.00 uur (artikel 4.7);

 • het verbod op toeschouwers bij sportwedstrijden (artikel 6.3, eerste lid);

 • het verbod op de openstelling van douches en kleedkamers in sportaccommodaties en de plicht om met reserveringen van maximaal vier personen te werken en een gezondheidscheck uit te voeren (artikel 6.4, eerste en derde lid);

 • verbod op gebruik of voor consumptie gereed hebben van alcoholhoudende drank op openbare plaatsen (artikel 6.9, eerste lid).

3. Verhouding tot gemeentelijke regelgeving

Het niet van toepassing verklaren van een aantal bepalingen uit de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 op evenementen in het kader van Fieldlab heeft geen invloed op mogelijke vergunningplichten. In de meeste Algemene plaatselijke verordeningen staat een vergunnings- of meldplicht voor evenementen. Voor een vergunning van de burgemeester geldt het reguliere toetsingskader van de betreffende gemeente.

De zorgplicht uit artikel 58k van de Wet publieke gezondheid is niet van toepassing bij het toezicht op de evenementen waarvoor in deze regeling uitzonderingen zijn gemaakt. De voorzitter van de veiligheidsregio – van de regio waar het evenement plaatsvindt kan – in samenspraak met de burgemeester van de plaats waar het evenement plaatsvindt – wel maatregelen treffen op grond van artikel 47 van de Wet publieke gezondheid. Ook de instrumenten voor handhaving van de openbare orde die de burgemeester op grond van de artikelen 172 en verder van de Gemeentewet heeft zijn onverminderd van kracht.

4. Regeldruk

Op grond van deze regeling kunnen in het kader van Fieldlab in beperkte mate een aantal evenementen georganiseerd worden onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden brengen regeldruk met zich voor de aanbieder van het evenement. Deze regeldruk is echter noodzakelijk om enerzijds de veiligheid van de deelnemers aan het evenement te borgen en om anderzijds de beoogde onderzoeksresultaten te kunnen behalen. Daarnaast gaat het om slechts een kleine groep organisatoren die met deze regeling in aanmerking komt voor het organiseren van een evenement. Hoewel op een aantal punten de regeldruk toeneem, neemt de regeldruk ook af omdat de organisator zich niet langer aan alle Coronamaatregelen hoeft te houden. Bij de evenementen hoeft bijvoorbeeld geen afstand gehouden te worden.

5. Inwerkingtreding en parlementaire betrokkenheid

Deze ministeriële regeling wordt in overeenstemming met artikel 58c, tweede lid, Wpg binnen twee dagen nadat zij is vastgesteld aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De regeling treedt niet eerder in werking dan een week na deze overlegging. Onmiddellijk na die week treedt deze regeling in werking, hierbij wordt afgeweken van de zogeheten vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn van drie maanden.3

Artikelsgewijs

Artikel I

Artikel I voegt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 een nieuwe paragraaf, bestaande uit twee artikelen, in.

In artikel 6.13 is een definitie opgenomen van Fieldlab. Uit de begripsbepaling volgt dat het moet gaan om een publiek-privaat onderzoeksprogramma. Dit onderzoeksprogramma moet tot doel hebben via praktijktesten kennis te vergaren over het virus, de epidemie en de bestrijding daarvan, met het oog op de mogelijkheden voor een veilige en verantwoorde organisatie van evenementen. De maatregelen die een veilige en verantwoorde organisatie van evenementen borgen, kunnen op termijn als voorwaarden worden gesteld aan de organisatie van evenementen (via het maatregelenpakket, het toetsingskader voor het verlenen van evenementenvergunningen en door opname in de veiligheidsprotocollen van de sector).

Om het onderzoeksprogramma Fieldlab te kunnen organiseren, is het noodzakelijk een aantal van de maatregelen, zoals opgenomen in het Tijdelijk besluit veilige afstand covid-19 en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 niet te laten gelden voor de praktijktesten. Artikel 6.14, eerste lid, regelt dat het verbod op evenementen niet geldt voor evenementen georganiseerd in het kader van het onderzoeksprogramma Fieldlab. Op grond van het tweede lid gelden de maatregelen, zoals opgesomd in paragraaf 2, niet.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze ministeriële regeling wordt in overeenstemming met artikel 58c, tweede lid, Wpg binnen twee dagen nadat zij is vastgesteld aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De regeling treedt niet eerder in werking dan een week na deze overlegging. Gelet op het belang van een veilige en verantwoorde heropening van de evenementensector, treedt deze regeling onmiddellijk na die week in werking, tenzij de Tweede Kamer besluit niet in te stemmen met de regeling. Hierbij wordt afgeweken van de zogeheten vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn van drie maanden.4

Op grond van artikel 8.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 vervalt die regeling op het tijdstip waarop hoofdstuk Va Wpg vervalt. Het gaat hier om een uiterste vervaldatum. Als de noodzaak al eerder ontvalt aan deze regeling of onderdelen ervan, zal de regeling eerder worden ingetrokken of aangepast. In artikel 58c, zesde lid, Wpg is immers geëxpliciteerd dat maatregelen zo spoedig mogelijk worden gewijzigd of ingetrokken als deze niet langer noodzakelijk zijn.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge


X Noot
1

OMT-advies nav 96e OMT, 19 januari 2021

X Noot
2

Artikel 4.a1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

X Noot
3

Vgl. Kamerstukken II 2019/20, 35 526, nr. 3, artikelsgewijze toelichting op artikel X.

X Noot
4

Vgl. Kamerstukken II 2019/20, 35 526, nr. 3, artikelsgewijze toelichting op artikel X.