Verkeersbesluit het instellen van een verplicht fietspad op het Fioringras (verkeersbord G11)

Logo Rotterdam

 

Rotterdam Prins-Alexander 21/0000816 AS21/00580

 

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • dat de Fioringras is gelegen in het gebied Prins-Alexander van de gemeente Rotterdam;

 • dat op 5 augustus 2020 een verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant voor het instellen van een (brom)fietspad in twee richtingen tussen de Fioringras en de Nieuwe Ommoordseweg onder kenmerk 20/0008627 – AS20/0589;

 • dat naar aanleiding van diverse bezwaarschriften het verkeersbesluit met publicatie van 11 november 2020 in de Staatscourant is ingetrokken, onder kenmerk 20/0020708 – AS20/13628;

 • dat bewoners altijd te horen hebben gekregen dat het hier zou gaan om het instellen van een verplicht fietspad in plaats van een bromfietspad;

 • dat dit één van de redenen was om het verkeersbesluit in te trekken;

 • dat op basis van de bezwaarschriften de gemeente Rotterdam proactief opnieuw heeft onderzocht of de brommer op een andere manier door de wijk geleid kan worden;

 • dat door de gemeente Rotterdam hiervoor een alternatief is gevonden, namelijk door na de herinrichting van de Prins Alexanderlaan de brommer toe te staan op de rijbaan;

 • dat deze herinrichting plaatsvindt in 2021;

 • dat de herinrichting start einde derde, begin vierde kwartaal van 2021 en dat de werkzaamheden gereed zullen zijn in 2022;

 • dat de brommer hierdoor niet meer direct vanaf de Prins Alexanderlaan naar de Nieuwe Ommoordseweg kan en vice versa;

 • dat het verplaatsen van de brommers naar de rijbaan op de Prins Alexanderlaan een voorwaarde is voor het instellen van een verplicht fietspad op het Fioringras;

 • dat middels dit verkeersbesluit een verplicht fietspad wordt ingesteld;

 • dat het instellen van een verplicht fietspad is genoemd in het intrekkingsbesluit van 11 november 2020, gepubliceerd in de Staatscourant onder kenmerk 20/0020708 – AS20/13628 ;

 • dat diverse mogelijkheden voor inpassing van een fietspad zijn onderzocht en verwerkt in het ontwerp;

 • dat tijdens het Verkeersoverleg het instellen van een fietsverbinding als een wenselijke maatregel werd gezien;

 • dat dit als wenselijk werd gezien omdat deze fietsverbinding een ontbrekende schakel is tussen de wijk en de hoofdfietsstructuur (langs de Prins Alexanderlaan) en de halte Graskruid en de achterliggende wijk;

 • dat behoefte is aan deze ontbrekende schakel gezien het gebruik;

 • dat (brom)fietsers in de huidige situatie gebruik maken van het voetpad tussen de Nieuwe Ommoordseweg en het Fioringras, veelal met als doel de Prins Alexanderlaan te bereiken en vice versa;

 • dat het volledig tegengaan van fietsverkeer op het fietspad niet mogelijk is zonder het de voetganger zeer moeilijk of onmogelijk te maken van het voetpad gebruik te kunnen maken;

 • dat tijdens een bewonersbijeenkomst in 2019 is gebleken dat niet iedereen voorstander is voor het instellen van een verplicht fietspad;

 • dat verschillende alternatieven zijn aangedragen door de bewoners en dat deze alternatieven zijn besproken in het Verkeersoverleg;

 • dat na afweging uiteindelijk is gekozen voor het instellen van een verplicht fietspad (verkeersbord G11) omdat de aangedragen alternatieven niet het oneigenlijk gebruik van het huidige voetpad door (brom)fietsers tegen gaat;

 

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 • dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de Politie, eenheid Rotterdam, te kennen heeft gegeven akkoord te zijn met de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

Besluit:

 • Tot het instellen van een verplicht fietspad (G11) op het Fioringras, middels

 • Het plaatsen van twee borden G11 (fietspad) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op het Fioringras;

 • Het plaatsen van drie borden B06 (haaientanden) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van de daarbij horende markering op het Fioringras;

 • De verkeersmaatregelen uit te voeren conform bijgevoegd bordenplan.

 •  

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt zowel in de Staatscourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Rotterdam, 25 januari 2021

Namens het College van Burgemeester en Wethouders

de directeur Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Afdeling Mobiliteit

M.A. van Kruiningen

Niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken

na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,

faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan

· uw naam, adres en handtekening;

· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de

beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

· de datum waarop u bezwaar maakt;

· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

· de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen,

m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,

die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift

niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

Naar boven