Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 oktober 2021, kenmerk 3268234-1017664-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant in verband met het verlengen van de werkingsduur

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 7, tweede lid, van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant wordt ‘1 juli 2022’ vervangen door ‘1 juli 2023’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Algemeen

De Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (hierna: de Subsidieregeling) ziet op de financiering van de opleidingen van advanced nurse practitioner en physician assistant. Beide opleidingen betreffen een duaal traject: werken-leren. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert de binnenschoolse kosten per student. De Minister van VWS financiert met de Subsidieregeling de buitenschoolse kosten (de salariskosten voor de vervanging van de student).

De evaluatie van de Subsidieregeling is reeds in gang gezet. De voorbereidingen voor het schooljaar 2022–2023 starten evenwel reeds in het najaar van 2021. Er dient dan ook reeds in het najaar van 2021 duidelijkheid te zijn omtrent de voortzetting van de Subsidieregeling voor het jaar schooljaar 2022–2023. Gelet hierop en gelet op de demissionaire status van het kabinet wordt met de onderhavige wijzigingsregeling enkel de werkingsduur van de Subsidieregeling verlengd met 1 jaar. Het nieuwe kabinet kan dan vervolgens een beslissing nemen over eventuele inhoudelijke wijzigingen, naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie ten aanzien van de Subsidieregeling.

Artikelsgewijs

Artikel I

In artikel 7, tweede lid, is de vervaldatum van de Subsidieregeling aangepast. De Subsidieregeling vervalt hiermee zoals gezegd per 1 juli 2023.

Artikel II

In afwijking van de systematiek van de vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM) treedt deze wijzigingsregeling in werking op de dag na datum van publicatie in de Staatscourant. Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt om duidelijkheid te bieden over het voortzetten van de Subsidieregeling, met het oog op de instroom voor het studiejaar 2022–2023.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven