Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2021, 4506Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan IJsselvere 17-19 met gecoordineerde omgevingsvergunning

Logo Oudewater

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘IJsselvere 17-19’.

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Oudewater maken op grond van artikel 3.9a en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor een ieder ter inzage ligt van 3 februari tot en met 16 maart 2021:

 • 1.

  Het ontwerp bestemmingsplan ‘IJsselvere 17-19’ (planidentificatienummer NL.IMRO.0589.bpIJsselvere1719-ON01).

 • 2.

  De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning (OLO nummer OLO4772853).

Plangebied en doel

Het plangebied ligt aan de IJsselvere in Oudewater. De noordzijde van het plangebied wordt begrensd door de IJsselvere. Aan de oostzijde bevindt zich een tandartsenpraktijk en aan de westzijde wijnwinkel Grandi Vini. De zuidzijde wordt begrensd door de tuinen van omliggende woningen.

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om 12 woningen te realiseren.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zich voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Samenloop van procedures

De procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn gecoördineerd behandeld. Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Oudewater 2010 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld.

Inzien

Het bestemmingsplan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien via onze website www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl (digitale planidentificatie NL.IMRO.0589.bpIJsselvere1719-ON01).

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

Zienswijzen indienen

Van 3 februari tot en met 16 maart 2021 kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze sturen aan de Gemeenteraad van Oudewater, postbus 100, 3420 DC Oudewater.

Belangrijk is dat u het volgende in uw zienswijze zet:

 • 1.

  naam en adresgegevens

 • 2.

  een dagtekening en handtekening

 • 3.

  een omschrijving van het voorgenomen besluit (incl. datum)

 • 4.

  waarom u het niet eens bent met het voorgenomen besluit

Het is niet mogelijk om een zienswijze in te dienen via de e-mail. Wel kunt u via internet een zienswijze indienen via onze website (met DigiD’).

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met M.S.M. van Kats (0348-428563).