Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2021, 4496Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan De Hoge weg ong. in Maarheeze in voorbereiding

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is:

 

De Hoge weg ong. in Maarheeze

Het doel is om drie woningen te realiseren aan De Hoge Weg ong. in Maarheeze op het perceel MHZ E 698.

 

Procedure

Deze kennisgeving betreft een vooraankondiging waarop niet kan worden gereageerd. Ook liggen nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen te zijner tijd worden uitgebracht in het kader van het ontwerp bestemmingsplan. De kennisgeving van de ter inzage legging hiervan wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgevingen wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden. Onafhankelijk instanties zijn in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.