Regeling tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op artikel 1, onder a sub ii van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

overwegende dat het gewenst is de werking van de Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek te verlengen om bibliotheken nog een jaar de gelegenheid te bieden de activiteiten zoals vermeld onder artikel 2 van die Tijdelijke subsidieregels uit te voeren;

besluit:

vast te stellen de navolgende wijziging van de Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek worden als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 3 wordt ‘2019 tot en met 2021’ vervangen door ‘2019 tot en met 2022’ en wordt ‘2020 en 2021’ vervangen door ‘2020, 2021 en 2022’.

B.

Aan artikel 4, eerste lid, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. voor het jaar 2022 € 0,83

In artikel 4, tweede lid wordt ‘en 2021’ vervangen door: , 2021 en 2022 en na € 100.000,–, € 200.000,–, € 200.000,– wordt toegevoegd ‘en € 100.000,–’.

C.

In artikel 9, eerste lid, wordt 31 december 2021 vervangen door: 31 december 2022.

D.

In artikel 10 wordt ‘1 januari 2022’ vervangen door: 1 januari 2023.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuurscollege op 21 oktober 2021

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, T.H.J. Joustra

Naar boven