City Deal Een slimme stad zo doe je dat

City Deal Partijen

Het Rijk:

 • 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops, staatssecretaris;

 • 2. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen, minister;

 • 3. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus, minister;

De Provincies:

 • 4. Provincie Overijssel, namens deze: ir. A.P. Heidema, commissaris van de Koning;

 • 5. Provincie Zuid-Holland, namens deze: Dr. W.H. de Zoete-van der Hout, gedeputeerde;

De Waterschappen:

 • 6. Waterschap Vallei en Veluwe, namens deze: P.J. Gaynor, heemraad;

De Gemeenten:

 • 7. Gemeente Almere, namens deze: F.M. Weerwind, burgemeester;

 • 8. Gemeente Amersfoort, namens deze: F. Koşer Kaya, wethouder;

 • 9. Gemeente Apeldoorn, namens deze: W. Willems, wethouder;

 • 10. Gemeente Breda, namens deze: D.J. Quaars, wethouder;

 • 11. Gemeente Capelle aan den IJssel, namens deze: M.J.W. Struijvenberg, wethouder;

 • 12. Gemeente Den Haag, namens deze: S. Bruines, wethouder;

 • 13. Gemeente Deventer, namens deze: C.J. Verhaar, wethouder;

 • 14. Gemeente Enschede, namens deze: J. Nods-Koster, wethouder;

 • 15. Gemeente Heerlen, namens deze: A.W.A. Keulen, wethouder;

 • 16. Gemeente Helmond, namens deze: C.J.M. Dortmans, wethouder;

 • 17. Gemeente ‘s-Hertogenbosch, namens deze: J.M.L.N. Mikkers, burgemeester;

 • 18. Gemeente Maastricht, namens deze: drs. V.L.W.A. Heijnen, wethouder;

 • 19. Stad Roeselare, namens deze: K. Declercq, burgemeester en G. Sintobin, algemeen directeur;

 • 20. Gemeente Rotterdam, namens deze: drs. B.C. Kathmann, wethouder;

 • 21. Gemeente Sittard-Geleen, namens deze: L.G.A.J. Geilen, wethouder;

 • 22. Gemeente Zwolle, namens deze: M.W.J. van Willigen, wethouder;

De Overheidsorganisaties:

 • 23. Stichting ICTU, vertegenwoordigd door mr. drs. A. Regtop, algemeen directeur;

 • 24. De Dienst voor het Kadaster en de openbare registers, gevestigd te Apeldoorn, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. F.L.V.P.L. Tierolff, voorzitter Raad van Bestuur;

 • 25. Politie, vertegenwoordigd door drs. T.G. van der Plas EMPM, nationaal programmadirecteur digitalisering & cybercrime;

De Bedrijven:

 • 26. AM bv, vertegenwoordigd door ing. R.R. Huikeshoven MRE MRICS, directievoorzitter;

 • 27. Arcadis bv, vertegenwoordigd door L. de Haas, directeur Business Development in combinatie met Overmorgen bv, vertegenwoordigd door G. Hop, mede-oprichter;

 • 28. Argaleo bv, vertegenwoordigd door A.J. Steenbakkers, directeur;

 • 29. BPD Ontwikkeling BV, vertegenwoordigd door Ir. F.A. Holleman, directeur BPD Ontwikkeling BV, Regio Noord-Oost & Midden;

 • 30. Civity B.V., vertegenwoordigd door J.F.J. Moonen, managing director;

 • 31. DHM-Infra b.v., vertegenwoordigd door M.D. Martojo, eigenaar;

 • 32. Elba Media bv, handelend onder de naam ELBA\REC, vertegenwoordigd door E.A. van Eekelen, directeur;

 • 33. Heijmans vastgoed B.V., vertegenwoordigd door M.G.J. van Duijn, directievoorzitter Heijmans Vastgoed B.V.;

 • 34. Jelmer BV, vertegenwoordigd door B.S. Martojo-Hermans, directeur;

 • 35. Kennedy Van der Laan nv, vertegenwoordigd door A.M. Nijboer, partner;

 • 36. Pijlhove Bouwmanagement B.V., handelend onder de naam Phbm, vertegenwoordigd door H.J. Pakkert, algemeen directeur;

 • 37. Vodafone Ziggo, vertegenwoordigd door R. Kroes, executive director strategy insights & integration;

 • 38. WeCity (startup vanuit Strukton Civiel Startup & Innovation Centre), vertegenwoordigd door E. van Roekel, directeur Strukton Startup & Innovation Centre;

 • 39. WE Consulting Projects & Venturing bv, vertegenwoordigd door K. Sikkema, algemeen directeur;

De Brancheorganisaties:

 • 40. Vereniging BNA, vertegenwoordigd door F. Schoorl, directeur;

 • 41. Vereniging BNSP, vertegenwoordigd door S. Bödecker, voorzitter;

 • 42. Vereniging BTG, vertegenwoordigd door E.C.W. Reij, voorzitter;

 • 43. FIWARE Foundation, vertegenwoordigd door U. Ahle, CEO;

 • 44. Vereniging FME, vertegenwoordigd door G. Huizinga, directeur belangenbehartiging;

 • 45. Vereniging NVTL, vertegenwoordigd door B. Kuipers, voorzitter;

De Maatschappelijke Organisaties:

 • 46. Amsterdam Smart City, vertegenwoordigd door L.H.C.T.M. van den Beuken, programma directeur en N.N.W. Tellegen, algemeen directeur;

 • 47. Stichting Economic Board Utrecht, vertegenwoordigd door A.J. van Mil, directeur;

 • 48. Stichting Future City Foundation, vertegenwoordigd door Y.C. Kemmerling, voorzitter;

 • 49. Stichting Platform31, vertegenwoordigd door H. Karakus, algemeen directeur Platform31/IVO;

Hierna allen tezamen genoemd: Partijen.

Overwegende:

1 Algemene Context Agenda Stad

Met Agenda Stad hebben gemeenten, rijksoverheid en andere overheden samen met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Dit wordt gedaan door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie- en beheeropgaven. In een City Deal werken ambitieuze partners uit de steden, publiek en privaat, samen met overheden aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken, processen en financieringsmodellen ter discussie staan. Samenwerking binnen deze multiple helix is daarbij cruciaal, plus de doorontwikkeling daarvan in de snel veranderende wereld om ons heen en daarbij de versterking van de wisselwerking tussen rijks- en stedelijk niveau op verschillende beleidsterreinen.

2 Aanleiding City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

 • 2.1 Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren op een ingrijpende wijze het ontwerp, de inrichting, het beheer, het functioneren en het bestuur van regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Daar krijgen alle overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, ontwerpers, maar zeker ook inwoners mee te maken. De voortekenen hiervan zien we nu al, in onze eigen samenleving maar ook in verschillende economische sectoren. Deze voortekenen zijn door te trekken naar ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.

 • 2.2 Partijen stellen dat digitalisering en technologisering moet worden ingezet om de grote opgaven waar Europa en Nederland voor staan, aan te pakken. Het gaat daarbij onder meer om de energietransitie en andere gevolgen van de klimaatverandering; de gevolgen van de groeiende verstedelijking en dan met name de mobiliteitsdruk in steden; het opzetten van een circulaire economie; het inclusief houden van onze samenleving en het leefbaar houden van steden en het platteland. De huidige COVID-19-pandemie is daarbij een uitdaging op zichzelf en versterkt de andere genoemde opgaven. Dit is samen te vatten in het sustainable development goal 11 van de Verenigde Naties: maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

 • 2.3 Partijen stellen dat digitalisering en technologisering moet bijdragen aan een samenleving waarin iedereen in vrijheid kan leven en dat het moet leiden tot het versterken van de democratie. Die samenleving moet veilig zijn met een betrouwbaar maatschappelijk verkeer. Dat is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig: ontwikkelingen door digitalisering en technologisering kunnen deze vrijheid en democratie ook bedriegen. Daarom moeten de ethische dilemma’s die door het Rathenau Instituut zijn benoemd in het rapport ‘Opwaarderen’1 in acht worden genomen. Dat zijn: privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht.

 • 2.4 Partijen zien dat digitalisering en technologisering de volgende verandering behelst: door digitalisering en technologisering worden alle objecten en gebruikers daarvan in het fysieke domein met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Dat betekent dat alle onderdelen van die fysieke ruimte, en alle mensen die daar zijn, met elkaar kunnen communiceren. Hierdoor wordt afstand tussen regio’s, steden en dorpen veel minder relevant en wordt de samenleving veel flexibeler. De verwachting is dat er daardoor meer behoefte komt aan betekenisvolle en uitgesproken plekken die door groepen mensen als aangenaam worden ervaren, want als de samenleving erg flexibel wordt, zijn mensen in principe bij voorkeur op de plek die ze op dat specifieke moment het aangenaamst vinden.

 • 2.5 Partijen stellen zich tot doel om digitalisering en technologisering in te zetten om bij te dragen aan het halen van de doelen die worden genoemd in artikel 2.2 en 2.3. Maar Partijen constateren dat de huidige manier waarop regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, daarvoor vaak minder geschikt is. En dat de huidige processen en instrumenten, niet altijd meer goed functioneren of geschikt zijn. De manier waarop de stad in de toekomst tot stand komt, is anders dan in het heden en verleden en de processen en instrumenten die daarvoor worden gebruikt zullen ook anders zijn.

 • 2.6 Vragen die bestaan, zijn bijvoorbeeld (niet limitatief): Hoe kunnen smartcitytoepassingen in de openbare ruimte door (lokale) wet- en regelgeving worden gereguleerd? Hoe kunnen overheden op een verstandige manier omgaan met de verwerving en opslag van data uit de openbare ruimte? Hoe worden inwoners betrokken bij ‘meet-je-stad’-projecten? Hoe kunnen de uitkomsten van verschillende ‘meet-je-stad’-projecten met elkaar worden vergeleken? Welke vormgeving hoort bij een ‘slimme stad’? Hoe kan men gebruik maken van (realtime) datasets in het ontwerpproces? Wat is het businessmodel voor de smart city? Wat is een goede aanbesteding voor een urban data platform? Hoe voldoen sensoren in de openbare ruimte aan de AVG? Hoe kunnen flexibele en meetbare doelen leiden tot levende omgevingsplannen? Hoe wordt een digitaal platform (voor goederen- en personenverplaatsingen) zo optimaal mogelijk onderdeel van ruimtelijke plannen? Hoe wordt deelmobiliteit gemeengoed in de stad? Hoe kunnen hulpvoertuigen online optimaal communiceren met medeweggebruikers, verkeersregelinstallaties en andere onderdelen van de openbare ruimte?

 • 2.7 Partijen constateren dat om deze en andere vragen goed te kunnen beantwoorden, bestaande processen en instrumenten voor ontwerp, inrichting en beheer van de stad moeten worden aangepast. Dat overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners op een nieuwe manier met elkaar moeten samenwerken. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt, nieuwe werkwijzen worden bedacht. Dat leidt tot grote veranderingen en vraagt om bestuurlijke lef en een praktische benadering passend bij de lokale verschillen, gekoppeld aan Europa en de rest van de wereld. Met oog voor de kansen, bedreigingen en het onverwachte. Als dit alles wordt gedaan, dan wordt optimaal gebruikgemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden.

Komen overeen:

3 Doel van de City Deal

 • 3.1 In deze City Deal stellen de Partijen zich tot doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden.

 • 3.2 De Partijen spannen zich gedurende de looptijd van de City Deal in om ten minste twaalf processen te veranderen, deze processen te borgen, te implementeren en opschaling te bereiken.

 • 3.3 Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor de ontwikkelde oplossingen vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd zijn.

 • 3.4 De Partijen ontwikkelen, per te veranderen proces, een instrument waarmee het veranderde proces kan worden uitgevoerd.

 • 3.5 Het nieuw ontwikkelde proces en het daarbij behorende instrument worden daartoe in de praktijk getest.

 • 3.6 De Partijen ontwikkelen en vullen een online instrumentenkoffer waarin deze nieuwe instrumenten worden verzameld. De instrumentenkoffer wordt aangevuld met reeds bestaande instrumenten uit binnen- en buitenland.

 • 3.7 De Partijen spannen zich in om de nieuw ontwikkelde processen en instrumenten te borgen en bekend te maken in de vakwereld, zodat ze worden toegepast in de praktijk.

 • 3.8 De Partijen onderzoeken daarnaast gedurende de looptijd van deze City Deal de mogelijkheid om op een aantal (her)ontwikkelingslocaties of -gebieden de ontwikkelde instrumenten toe te passen. Dit kan plaatsvinden in een nieuwe, aansluitende City Deal.

 • 3.9 De City Deal heeft daarnaast ook tot doel om de algemene kennis over het onderwerp van instrumenten en de bewustwording van de impact van de digitalisering en technologisering te vergroten binnen het eigen netwerk van de Partijen en daarbuiten.

4 Principes en randvoorwaarden

 • 4.1 Bij het beschrijven van de processen (zoals bedoeld in artikel 3.1) en het ontwikkelen van de instrumenten (zoals bedoeld in artikel 3.4), wordt uitgegaan van de volgende principes en randvoorwaarden:

 • 4.2 Principes zijn dat de processen en instrumenten democratisch zijn en bijdragen aan een duurzame stad.

 • 4.3 Democratisch – Er wordt rekening gehouden met de ethische dilemma’s die door het Rathenau Instituut zijn benoemd in het rapport ‘Opwaarderen’: privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht.

 • 4.4 Duurzaam – Zoals bedoeld in het sustainable development goal 11 van de Verenigde Naties: ‘maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.’

 • 4.5 Overige randvoorwaarden zijn dat de processen en instrumenten haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn.

 • 4.6 Haalbaar – Binnen een afgesproken tijd, met een afgesproken budget wordt een bepaald resultaat behaald. Dit resultaat is toepasbaar in de gangbare praktijk.

 • 4.7 Schaalbaar – Geschikt voor de gangbare praktijk en zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van bestaande uniforme uitgangspunten, zoals standaarden, afspraken en normen.

 • 4.8 Deelbaar – Het resultaat kan breed gebruikt worden. Vendor lockins2 worden voorkomen.

5 Organisatie

 • 5.1 De organisatie van deze City Deal is als volgt ingericht:

 • 5.2 Projectorganisatie – De City Deal wordt aangestuurd en georganiseerd door een projectorganisatie die tenminste bestaat uit een projectmanager en projectsecretaris. De projectmanager is aangesteld door Agenda Stad en de initiërende Partijen in de voorfase van de City Deal. De projectorganisatie is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de City Deal.

 • 5.3 Bestuurdersnetwerk – Een keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle bestuurders die de City Deal hebben getekend (of hun opvolgers). Hierin wordt de voortgang gepresenteerd en vervolgstappen voorgesteld binnen en na de looptijd van de City Deal. Deze bijeenkomst vindt jaarlijks plaats in de eerste week van december.

 • 5.4 Stuurgroep – Deze bestaat uit bestuurders en/of directeuren van de Partijen. De projectmanager rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de City Deal aan de stuurgroep. Op basis van deze evaluatie wordt de opzet van de City Deal geactualiseerd. In de stuurgroep zit tenminste een bestuurder van Stedennetwerk G40 en een vertegenwoordiger van het Ministerie van BZK.

 • 5.5 Kerngroep – Hierin zitten ten minste de projectmanager en afgevaardigden van het Ministerie van BZK en Stedennetwerk G40. De kerngroep is een wendbare, kleinere groep die besluiten voorbereidt en uitvoerende werkzaamheden bespreekt.

 • 5.6 Kwaliteitsteams – Vanuit het netwerk van de City Deal worden kwaliteitsteams samengesteld die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de werkgroepen. Leden van de teams zijn Partij in de City Deal. Het betreft de volgende kwaliteitsteams: een algemeen kwaliteitsteam, een ontwerpkwaliteitsteam, een technisch kwaliteitsteam en een kwaliteitsteam publieke en democratische waarden. De kerngroep kan besluiten om kwaliteitsteams toe te voegen of op te heffen.

 • 5.7 Werkgroep – Per proces (zoals bedoeld in artikel 3.1), wordt een werkgroep geformeerd, waarin de procesvraag stapsgewijs wordt opgelost en instrumenten worden ontwikkeld. Partijen bepalen samen welke werkgroepen worden opgezet. Partijen nemen deel aan de werkgroepen.

6 Werkwijze

 • 6.1 Iedere Partij neemt deel aan tenminste twee werkgroepen.

 • 6.2 In elke werkgroep zitten tenminste drie Partijen waar het ontwikkelde instrument in de praktijk kan worden getest. Hierdoor ontstaan oplossingen die breed toepasbaar zijn en vraaggestuurd kunnen worden ingezet.

 • 6.3 Iedere werkgroep wordt getrokken door een van de deelnemende Partijen aan die werkgroep. Daarnaast kent elke werkgroep een werkgroepsecretaris.

 • 6.4 Werkgroepen komen bijeen tijdens maandelijkse bijeenkomsten.

 • 6.5 De Partijen hebben de intentie om ook naast de maandelijkse bijeenkomsten met elkaar in contact zijn en kennis uit te wisselen.

 • 6.6 De Partijen werken daarbij, waar nodig en relevant, samen met andere partijen, organisaties en overheden daarbuiten.

 • 6.7 De door de werkgroepen ontwikkelde instrumenten worden verzameld in een online instrumentenkoffer waarin deze nieuwe instrumenten worden verzameld.

 • 6.8 Per te ontwikkelen instrument worden de (eigendoms)rechten vastgelegd in een aanvullend convenant.

 • 6.9 De Partijen onderzoeken gedurende de looptijd van deze City Deal de mogelijkheid om op een aantal (her)ontwikkelingslocaties of -gebieden de ontwikkelde instrumenten toe te passen.

 • 6.10 Resultaten en voortgang van lopende processen worden gedeeld met de rest van de vakwereld tijdens bijeenkomsten die tenminste twee keer per jaar worden georganiseerd door de projectorganisatie en in een publicatie die jaarlijks, zowel fysiek als online, verschijnt. Ook wordt er gepubliceerd in relevante vakmedia en waar mogelijk in landelijke publieksmedia.

7 Voortgangsrapportage

 • 7.1 Halfjaarlijks wordt door de projectmanager gerapporteerd aan de stuurgroep over de voortgang van de City Deal. Op basis van deze evaluatie wordt de opzet van de City Deal geactualiseerd.

 • 7.2 Jaarlijks wordt door de projectmanager, in overleg met de stuurgroep, gerapporteerd aan het bestuurdersnetwerk over de voortgang van de City Deal. Hierin wordt de voortgang gepresenteerd en vervolgstappen voorgesteld binnen en na de looptijd van de City Deal.

 • 7.3 Jaarlijks wordt online een voortgangsrapportage gepubliceerd.

8 Financiering

 • 8.1 Partijen dragen in uren en financieel bij aan de totstandkoming en implementatie van de City Deal en externe communicatie daarover.

 • 8.2 Provincies, Waterschappen, Gemeenten, Overheidsorganisaties en Bedrijven dragen per Partij per jaar 9.000 euro (exclusief btw) bij.

 • 8.3 Ministeries (genoemd bij Het Rijk) dragen per Partij per jaar 20.000 euro (exclusief btw) bij.

 • 8.4 Met de overige Partijen wordt de bijdrage in onderling overleg vastgesteld.

 • 8.5 Partijen kunnen zelfstandig besluiten om hun bijdrage te verhogen.

 • 8.6 Als de financiële bijdragen van de Partijen hoger zijn dan de uitgaven, worden extra instrumenten ontwikkeld, of wordt met de stuurgroep vastgesteld op welke andere manier deze onderuitputting wordt bestemd.

 • 8.7 Partijen werken, met ondersteuning van de projectmanager, samen tot het verkrijgen van aanvullende (Europese) fondsen voor het ontwikkelen en implementeren en borgen van de instrumenten.

 • 8.8 Indien er voor de ontwikkeling, toetsing of borging van een specifieke tool aanvullende financiering nodig is, regelen de partijen die met die tool bezig zijn die financiering zelf. Dat kan binnen of buiten de City Deal.

 • 8.9 De restant jaarbijdragen zullen aan einde van de looptijd van de City Deal of bij tussentijds afbreken van de City Deal naar rato worden teruggestort.

 • 8.10 De kassiersfunctie wordt uitgevoerd door de stichting Future City Foundation. Zij draagt hiervoor verantwoording af aan de stuurgroep. En via de stuurgroep aan de deelnemende partijen.

9 Communicatie

Communicatie over de voortgang van de City Deal, is een taak die binnen de City Deal wordt belegd. De projectmanager en projectsecretaris stellen een communicatieplan op en zijn verantwoordelijk voor een continue stroom aan communicatie-uitingen van de City Deal. Partijen kunnen met inachtneming van de huisstijl vrijelijk communiceren over de projecten en instrumenten van de City Deal. Het interbestuurlijke programma Agenda Stad van het Ministerie van BZK ondersteunt de City Deal met haar communicatie. Dit gebeurt onder andere via de website www.agendastad.nl.

Slotbepalingen:

10 Uitvoering in overeenstemming met Unierecht

De afspraken van deze City Deal worden in overeenstemming met het recht van de Europese Unie uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen en voorschriften.

11 Gegevensuitwisseling

 • 11.1 De in het kader van (de uitvoering van) deze City Deal uitgewisselde dan wel uit te wisselen informatie is in beginsel openbaar. Indien een Partij verzoekt om geheimhouding zullen de overige Partijen deze informatie geheimhouden en deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekend maken, behoudens voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet, een rechterlijke uitspraak of deze City Deal.

 • 11.2 Partijen dragen er zorg voor dat concurrentiegevoelige en/of privacygevoelige informatie uitsluitend wordt gedeeld voor zover dit in overeenstemming is met de relevante internationale, Europese en nationale wettelijke kaders. Zij kunnen hiertoe nadere afspraken vastleggen.

12 Inwerkingtreding en looptijd

 • 12.1 Deze City Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en eindigt op 31 december 2022.

 • 12.2 Partijen gaan de samenwerking binnen deze City Deal aan voor de duur van de bij artikel 12.1 genoemde looptijd en kunnen deze niet tussentijds opzeggen, tenzij een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat opzegging is te billijken. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van drie maanden. De al betaalde partnerbijdrage wordt niet teruggestort.

 • 12.3 Partijen treden uiterlijk gedurende de looptijd, doch uiterlijk twee maanden voor de in artikel 12.1, genoemde datum in overleg over voortzetting van deze City Deal. De Partijen onderzoeken daartoe de mogelijkheid om op een aantal (her)ontwikkelingslocaties of -gebieden de ontwikkelde instrumenten toe te passen. Hiervoor kan een nieuwe City Deal wordt gesteld of de bestaande City Deal worden verlengd.

13 Wijzigingen

 • 13.1 Elke Partij kan schriftelijk verzoeken deze City Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de instemming van alle Partijen.

 • 13.2 Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een Partij het verzoek heeft kenbaar gemaakt aan de projectmanager en projectsecretaris. De projectmanager informeert de overige Partijen over de voorgestelde wijziging en vraagt hen om instemming.

 • 13.3 Nadat alle Partijen aan de projectmanager en projectsecretaris kenbaar hebben gemaakt in te stemmen met het verzoek tot wijziging worden de wijziging en de verklaringen tot instemming als bijlage aan deze City Deal gehecht.

14 Toetreding nieuwe partijen

 • 14.1 Zonder bezwaar van andere Partijen kunnen anderen tijdens de looptijd van de City Deal als nieuwe partijen toetreden tot deze deal.

 • 14.2 Het schriftelijke verzoek tot toetreding aan de City Deal wordt gericht aan de projectmanager en de projectsecretaris. De projectmanager informeert Partijen en vraagt hen of er bezwaar bestaat tegen toetreding.

 • 14.3 Als er geen Partijen aan de projectmanager kenbaar hebben gemaakt bezwaar te hebben met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van Partij van de City Deal en gelden voor die partij de voor haar uit de deal voortvloeiende rechten en verplichtingen.

 • 14.4 Het verzoek tot toetreding en de verklaringen tot instemming worden als bijlagen aan de City Deal gehecht.

15 Nakoming

Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken in de City Deal niet in rechte zal worden afgedwongen.

16 Citeertitel

Deze City Deal kan worden aangehaald als City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

17 Openbaarmaking

 • 17.1 Deze City Deal zal net als andere City Deals openbaar worden gemaakt door publicatie in de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de City Deal.

 • 17.2 Het Ministerie van BZK rapporteert over Agenda Stad, alsmede de hieruit voortvloeiende City Deals naar de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Aldus overeengekomen te Den Haag op 3 december 2020,

Namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops staatssecretaris

Namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen minister

Namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus minister

Namens de provincie Overijssel, A.P. Heidema, commissaris van de Koning

Namens de provincie Zuid-Holland, W.H. de Zoete-van der Hout, gedeputeerde

Namens het waterschap Vallei en Veluwe, P.J. Gaynor, heemraad

Namens de gemeente Almere, F.M. Weerwind, burgemeester

Namens de gemeente Amersfoort, F. Koşer Kaya, wethouder

Namens de gemeente Apeldoorn, W. Willems, wethouder

Namens de gemeente Breda, D.J. Quaars, wethouder

Namens de gemeente Capelle aan den IJssel, M.J.W. Struijvenberg, wethouder

Namens de gemeente Den Haag, S. Bruines, wethouder

Namens de gemeente Deventer, C.J. Verhaar, wethouder

Namens de gemeente Enschede, J. Nods-Koster, wethouder

Namens de gemeente Heerlen, A.W.A. Keulen, wethouder

Namens de gemeente Helmond, C.J.M. Dortmans, wethouder

Namens de gemeente ’s-Hertogenbosch, J.M.L.N. Mikkers, burgemeester

Namens de gemeente Maastricht, V.L.W.A. Heijnen, wethouder

Namens de stad Roeselare, K. Declercq, burgemeester

G. Sintobin, algemeen directeur

Namens de gemeente Rotterdam, B.C. Kathmann, wethouder

Namens de gemeente Sittard-Geleen, L.G.A.J. Geilen, wethouder

Namens de gemeente Zwolle, M.W.J. Willigen, wethouder

Namens Stichting ICTU, A. Regtop, algemeen directeur

Namens de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers, F.L.V.P.L. Tierolff, voorzitter Raad van Bestuur

Namens de Politie, T.G. van der Plas, nationaal programmadirecteur digitalisering & cybercrime

Namens AM bv, R.R. Huikeshoven, directievoorzitter

Namens Arcadis bv L. de Haas, directeur business development Arcadis

Namens Overmorgen bv, G. Hop, mede-oprichter Overmorgen

Namens Argaleo bv, A.J. Steenbakkers, directeur

Namens BPD Ontwikkeling BV, F.A. Holleman, directeur BPD Ontwikkeling BV, Regio Noord-Oost & Midden

Namens Civity B.V., J.F.J. Moonen, managing director

Namens DHM-Infra b.v., M.D. Martojo, eigenaar

Namens Elba Media bv, handelend onder de naam ELBA\REC, E.A. van Eekelen, directeur

Namens Heijmans vastgoed B.V., M.G.J. van Duijn, directievoorzitter Heijmans Vastgoed B.V.

Namens Jelmer BV, B.S. Martojo-Hermans, directeur

Namens Kennedy Van der Laan nv, A.M. Nijboer, partner

Namens Pijlhove Bouwmanagement B.V., handelend onder de naam Phbm, H.J. Pakkert, algemeen directeur;

Namens VodafoneZiggo, R. Kroes, executive director strategy insights & integration

Namens WeCity (startup vanuit Strukton Civiel Startup & Innovation Centre), E. van Roekel, directeur Strukton Startup & Innovation Centre

Namens WE Consulting Projects & Venturing bv, K. Sikkema, algemeen directeur

Namens Vereniging BNA, F. Schoorl, directeur

Namens Vereniging BNSP, S. Bödecker, voorzitter

Namens Vereniging BTG, E.C.W. Reij, voorzitter

Namens FIWARE Foundation, U. Ahle, CEO

Namens Vereniging FME, G. Huizinga, directeur belangenbehartiging

Namens Vereniging NVTL, B. Kuipers, voorzitter

Namens Amsterdam Smart City, L.H.C.T.M. van den Beuken, programma directeur

N.N.W. Tellegen, algemeen directeur

Namens Stichting Economic Board Utrecht, A.J. van Mil, directeur

Namens Stichting Future City Foundation, Y.C. Kemmerling, voorzitter

Namens Stichting Platform31, H. Karakus, algemeen directeur Platform31/IVO


X Noot
1

Bron: Kool, L., J. Timmer, L. Royakkers en R. van Est, Opwaarderen- Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving. Den Haag, Rathenau Instituut 2017

X Noot
2

Vendor lockin: de situatie waarin een klant zo afhankelijk is van een leverancier dat afscheid nemen grote gevolgen heeft.

Naar boven