Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Dienst JustisStaatscourant 2021, 43431ander besluit van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 28 september 2021 nr. BOACAT2021/041, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Groningen in het domein I, Openbare Ruimte

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van de gemeente Groningen van 11 augustus 2021 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

 • artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

 • artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

 • artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten;

 • de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van, medewerker handhaving I (cm), II (cm), III en IV, Operationeel leidinggevende III en medewerker beleidsuitvoering III in dienst van de gemeente Groningen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 1. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I, Openbare ruimte, zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2. De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3. De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 90 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

 • 1. Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland.

 • 2. Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.

Artikel 6

 • 1. De gemeente Groningen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister voor Rechtsbescherming goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2. Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren domein I, Openbare Ruimte gemeente Groningen 2016 van 3 november 2016, BOACAT2016/060 zal vervallen op 3 november 2021.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 november 2021 en vervalt met ingang van 3 november 2026.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Groningen in het domein I, Openbare Ruimte 2021.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 september 2021.

De Minister voor Rechtsbescherming, namens deze, I.M. Koster-Boer Operationeel manager V&T

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij de Minister voor Rechtsbescherming. U doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Justis

Afdeling V&T

Postbus 20300

2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde in laten dienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • uw naam en adres;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de beslissing meesturen;

 • de gronden van uw bezwaar;

 • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.