Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 27 september 2021 nummer CvTE- 21.00941 houdende vaststelling van de aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nt2 2023 (Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2023)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, eerste lid;

Besluit:

Artikel 1 Aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2023 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022 ten behoeve van de aanmelding voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2023.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2023.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE. AANMELDING STAATSEXAMENS NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL 2023 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1

Wie wil deelnemen aan het Staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2023 kan zich vanaf 1 november 2022 digitaal aanmelden via de internetsite van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

Er zijn twee Programma’s waarin examen afgelegd kan worden. Programma I is bedoeld voor degene die op mbo-niveau een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt wil vervullen of daarvoor een beroepsopleiding wil gaan volgen. Het voorbeeld daarvan is een mbo-vakopleiding bij een regionaal opleidingencentrum (ROC), vakinstelling of agrarisch opleidingscentrum (AOC).

Programma II is bedoeld voor degene die een midden- of hogere kaderfunctie wil gaan vervullen of daarvoor een opleiding wil gaan volgen. Men kan hierbij denken aan een studie in het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs of universiteit).

Aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nt2 Programma I en Programma II 2023

 • 1. De aanmeldprocedure is voor beide programma’s gelijk.

 • 2. Aanmelding gebeurt digitaal via de internetsite www.duo.nl. Kandidaten moeten daar hun gegevens invullen en verzenden.

 • 3. Kandidaten wordt bij hun aanmelding gevraagd naar hun Burgerservicenummer (BSN). Zij moeten erop toezien dat de persoonsgegevens identiek zijn aan de gegevens op hun identiteitsbewijs.

 • 4. Kandidaten krijgen de mogelijkheid om hun voorkeur voor een examenlocatie en examendatum aan te geven. De plaatsen waar de examens worden afgenomen, zijn: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Rijswijk en Zwolle.

 • 5. Bij betaling met iDEAL zit er in ieder geval drie weken tussen aanmelding en afname van het examen. Bij betaling met een betaalverzoek zit er in ieder geval zes weken tussen aanmelding en afname van het examen.

 • 6. Aan kandidaten wordt geadviseerd altijd zelf ook een kopie van de internetaanmelding te maken, zodat zij een eigen overzicht hebben van het programma en de examenonderdelen waarvoor zij zich hebben aangemeld, tot zij een bevestiging in de vorm van een oproepbrief ontvangen.

 • 7. Wie zich aanmeldt, is verplicht voor die examenplek te betalen. Men kan kosteloos annuleren tot zes weken voor het examen.

 • 8. Kandidaten moeten zich voor en tijdens het examen kunnen legitimeren. Zonder geldig legitimatiebewijs kan men niet deelnemen aan het examen.

Bijzondere omstandigheden

 • 9. Bij het maken van het examen kan rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden of ondersteuningsbehoeften van de kandidaat. Kandidaten kunnen examen afleggen onder aangepaste examenomstandigheden of een aangepast examen doen. Kandidaten geven aan bij DUO dat zij een aangepast examen nodig hebben. DUO neemt daarover contact op met de kandidaat.

 • 10. De kandidaat geeft aan welke voorzieningen nodig zijn en stuurt een bevestiging van een (medisch) specialist naar de Nt2-administratie van DUO. Het kan zijn dat voor een aangepast examen een andere examendatum en een andere plaats wordt aangeboden dan de eerste keuze van de kandidaat.

Na het aanmelden

 • 11. Na aanmelding ontvangt men binnen één week een examenoproep of betalingsverzoek.

 • 12. Heeft de kandidaat twee weken na de aanmelding nog geen bericht ontvangen, dan moet de kandidaat direct telefonisch contact opnemen met de Nt2-administratie van DUO via 050-5998933.

Betalen

 • 13. Het verschuldigde examengeld kan bij de aanmelding via iDEAL worden voldaan. Indien de kandidaat hier niet voor kiest, kan DUO een betaalverzoek toezenden. Het verschuldigde bedrag kan ook uit de inburgeringslening worden voldaan.

 • 14. Een ander dan de kandidaat kan het examengeld voldoen. De kandidaat blijft echt verantwoordelijk voor de tijdige betaling.

 • 15. Als het examengeld vier weken voorafgaand aan het gekozen examen nog niet is voldaan, wordt een betalingsherinnering verzonden.

 • 16. Wanneer het examengeld veertien dagen voor het examen niet door DUO is ontvangen, kan de kandidaat niet deelnemen aan het examen.

 • 17. Wanneer in de wijze van betaling gedurende het examenjaar veranderingen worden doorgevoerd door DUO, dan wordt hiervan tijdig mededeling gedaan op de website.

Betalen vanuit het buitenland

 • 18. Eventuele extra kosten voor betaling vanuit het buitenland komen voor rekening van de kandidaat. DUO heeft geen informatie over de hoogte van deze extra kosten.

 • 19. Kandidaten niet woonachtig in Nederland moeten er rekening mee houden dat verzending van correspondentie per post vanuit en naar het buitenland tot aanzienlijke vertragingen kan leiden. Er wordt aangeraden om een correspondentieadres in Nederland te nemen.

Na betaling

 • 20. Als DUO de betaling heeft ontvangen, krijgt de kandidaat ongeveer veertien dagen voor het examen de examenoproep. In de oproep staat wanneer, waar en hoe laat het examen wordt afgenomen. Ook staat in de oproep wat de kandidaat mee moet nemen naar het examen en wat wel en niet toegestaan is in de examenzaal.

 • 21. Wanneer de kandidaat de oproep tien dagen voor het examen nog steeds niet heeft gekregen, moet hij telefonisch contact opnemen met de Nt2-administratie van DUO via 050-5998933.

Annuleren en wijzigen

 • 22. Tot zes weken voor het examen is het mogelijk een examen te annuleren of te wijzigen. Daarna wordt de organisatie van de afname in gang gezet en is er geen restitutie meer mogelijk bij annuleren of wijzigen.

 • 23. Als er sprake is van ziekte van de kandidaat of van overlijden van familie in de eerste graad, kan de kandidaat verzoeken om een uitgesteld examen. De kandidaat moet dit verzoek schriftelijk indienen bij de Nt2-administratie van DUO. Dit kan tot uiterlijk tien dagen na het geplande examen. In geval van ziekte moet met het verzoek een bevestiging van een arts, niet zijnde de eigen huisarts, worden meegestuurd waaruit blijkt dat de kandidaat niet kon deelnemen.

 • 24. Kandidaten kunnen wijzigingen van persoonsgegevens te allen tijde per e-mail doorgeven aan de Nt2-administratie van DUO onder vermelding van ED-nummer en de examendatum.

Naar boven