Besluit van het College voor Toetsen en Examens van 27 september 2021 met nummer CvTE-21.00942, houdende wijziging van het besluit Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2022 in verband met de verlenging van de afnameperiode van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken en de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022 wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘4 april’ door ‘16 februari’ en ‘8 juli’ door ’22 juli’ vervangen.

2. In het vierde lid wordt ‘donderdag 23 juni’ vervangen door ‘vrijdag 22 juli’.

B.

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de derde regel van de eerste tabel wordt ‘4 april – 8 juli’ vervangen door ’16 februari – 22 juli’.

2. In de vierde regel van de eerste tabel wordt ’23 juni’ vervangen door ’22 juli’.

C.

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin onder ‘Digitale centrale examens bb en kb’ wordt ‘donderdag 23 juni’ vervangen door ‘vrijdag 22 juli’.

2. In de eerste volzin onder ‘Centraal schriftelijke en praktische examens’ wordt ‘4 april’ vervangen door ’16 februari’ en ‘8 juli’ vervangen door ‘22 juli’.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

TOELICHTING

Steeds jaarlijks stelt het College voor Toetsen en Examens het rooster vast voor de centrale examens voor het voortgezet onderwijs ruim één jaar voor aanvang van de examenperiode.

In de brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2021 van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is door de minister bekend gemaakt, dat hij voornemens is de afnameperiodes van het examenjaar 2022 voor de afname van de centraal schriftelijke en praktische examens (cspe’s) in de beroepsgerichte profielvakken en de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg (bb en kb flex) te verlengen.

Met dit besluit wordt het rooster voor het examenjaar 2022 dat door het College van Toetsen en Examens is vastgesteld in overeenstemming met die toezegging van de minister door het College aangepast.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven