Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 september 2021, kenmerk 3253562-1015086-Z, houdende Indexering per 1 januari 2022 van bedragen met betrekking tot de eigen bijdrage in het Besluit langdurige zorg, de Regeling langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3.3.1.7, 3.3.2.3, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van het Besluit langdurige zorg en artikel 3.7 en 3.13, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.3.1.2, eerste lid, onderdeel b, wordt '€ 10.376' telkens vervangen door '€ 10.542'.

B

In artikel 3.3.2.1, tweede lid, wordt '€ 2.469,20' vervangen door '€ 2.506'.

C

Artikel 3.3.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt '€ 171,40' vervangen door '€ 174,00' en wordt '€ 899,80' vervangen door '€ 913,20'.

2. In het vierde lid wordt '€ 147,00' vervangen door '€ 149,20'.

D

In artikel 3.3.2.3, eerste lid, onderdeel b, onder 4° en 5°, wordt '€ 20.540' vervangen door '€ 20.869'.

E

Artikel 3.3.2.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt '€ 6.226' vervangen door '€ 6.325'.

2. In het tweede en vierde lid wordt '€ 2.653' vervangen door '€ 2.695'.

F

Artikel 3.3.2.4a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en derde lid wordt '€ 20.540' vervangen door '€ 20.869'.

2. In het vierde lid wordt '€ 6.226' vervangen door '€ 6.325'.

ARTIKEL II

De Regeling langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt '€ 3.906' vervangen door '€ 4.011'.

2. In onderdeel b wordt '€ 6.076' vervangen door '€ 6.239'.

B

Artikel 4.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt '€ 1.609' vervangen door '€ 1.642', wordt '5,70%' vervangen door '5,45%', wordt '€ 2.493,56' vervangen door '€ 2.514,36' en wordt '€ 4.796,84' vervangen door '€ 4.761,14'.

b. In onderdeel b wordt '€ 1.609' vervangen door '€ 1.642', wordt '5,70%' vervangen door '5,45%' en wordt '€ 4.796,84' vervangen door '€ 4.761,14'.

c. In onderdeel c wordt '€ 1.609' vervangen door '€ 1.642', wordt '5,70%' vervangen door '5,45%', wordt '€ 2.217,95' vervangen door '€ 2.240,56' en wordt '€ 4.796,84' vervangen door '€ 4.761,14'.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt '€ 1.189' vervangen door '€ 1.250', wordt '€ 20.941' telkens vervangen door '€ 21.431' en wordt '13,52%' vervangen door '13,55%'.

b. In onderdeel b wordt '€ 2.314' vervangen door '€ 2.397', wordt '€ 20.941' telkens vervangen door '€ 21.431' en wordt '13,52%' vervangen door '13,55%'.

C

Artikel 4.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt '€ 1.867' vervangen door '€ 1.895'.

2. In het tweede lid wordt '€ 1.044' vervangen door '€ 1.059'.

D

Artikel 4.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt '€ 9.264' vervangen door '€ 9.672'.

2. In onderdeel b wordt '€ 11.023' vervangen door '€ 11.452'.

3. In onderdeel c wordt '€ 7.041' vervangen door '€ 7.319'.

4. In onderdeel d wordt '€ 14.313' vervangen door '€ 14.831'.

ARTIKEL III

Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.2, eerste lid, onderdeel b, aanhef, wordt '€ 10.376' telkens vervangen door '€ 10.542'.

B

In artikel 3.9, tweede en vierde lid, wordt '€ 2.653' vervangen door '€ 2.695'.

C

In artikel 3.11, tweede lid, wordt '€ 2.469,20' vervangen door '€ 2.506'.

D

In artikel 3.12, derde lid, wordt '€ 171,40' vervangen door '€ 174' en wordt '€ 899,80' vervangen door '€ 913,20'.

E

In artikel 3.13, eerste lid, onderdeel b, onder 4° en 5°, wordt '€ 20.540' vervangen door '€ 20.869'.

F

In artikel 3.14, tweede en vierde lid, wordt '€ 2.653' vervangen door '€ 2.695'.

G

In artikel 3.14a, eerste en derde lid, wordt '€ 20.540' vervangen door '€ 20.869'.

ARTIKEL IV

De Uitvoeringsregeling Wmo 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt '€ 3.906' vervangen door '€ 4.011'.

2. In onderdeel b wordt '€ 6.076' vervangen door '€ 6.239'.

B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt '€ 1.609' vervangen door '€ 1.642', wordt '5,70%' vervangen door '5,45%', wordt '€ 2.493,56' vervangen door '€ 2.514,36' en wordt '€ 4.796,84' vervangen door '€ 4.761,14'.

b. In onderdeel b wordt '€ 1.609' vervangen door '€ 1.642', wordt '5,70%' vervangen door '5,45%' en wordt '€ 4.796,84' vervangen door '€ 4.761,14'.

c. In onderdeel c wordt '€ 1.609' vervangen door '€ 1.642', wordt '5,70%' vervangen door '5,45%', wordt '€ 2.217,95' vervangen door '€ 2.240,56' en wordt '€ 4.796,84' vervangen door '€ 4.761,14'.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt '€ 1.189' vervangen door '€ 1.250', wordt '€ 20.941' telkens vervangen door '€ 21.431'en wordt '13,52%' vervangen door '13,55%'.

b. In onderdeel b wordt '€ 2.314' vervangen door '€ 2.397', wordt '€ 20.941' telkens vervangen door '€ 21.431' en wordt '13,52%' vervangen door '13,55%'.

C

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt '€ 1.867' vervangen door '€ 1.895'.

2. In onderdeel b wordt '€ 1.044' vervangen door '€ 1.059'.

D

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt '€ 9.264' vervangen door '€ 9.672'.

2. In het tweede lid wordt '€ 11.023' vervangen door '€ 11.452'.

3. In het derde lid wordt '€ 7.041' vervangen door '€ 7.319'.

4. In het vierde lid wordt '€ 14.313' vervangen door '€ 14.831'.

ARTIKEL V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

1. Inleiding

Met deze regeling zijn de bedragen voor 2022 vastgesteld die relevant zijn voor de berekening van de eigen bijdrage voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) respectievelijk voor maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015).

Hieronder zijn de wijzigingen nader toegelicht.

2. Eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015

Op grond van de Wlz wordt de eigen bijdrage voor zorg vastgesteld aan de hand van het bijdrageplichtig inkomen. Op grond van de Wmo 2015 geldt voor vrijwel alle voorzieningen een eigen bijdrage van € 19 per maand (het zogenaamde abonnementstarief) en is het bijdrageplichtig inkomen alleen relevant voor de vaststelling van de eigen bijdrage voor beschermd wonen of indien een gemeente een minimabeleid hanteert (op grond van een dergelijk beleid hoeven cliënten tot een bepaald bijdrageplichtig inkomen geen eigen bijdrage te betalen).

In beginsel wordt het bijdrageplichtig inkomen over het peiljaar t-2 berekend.1 Het gaat hierbij om het inkomen en vermogen van het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de verzekerde (Wlz) of cliënt (Wmo 2015) zijn recht op zorg of ondersteuning te gelde maakt.

In het Besluit langdurige zorg (hierna: Blz) en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (hierna: Ub Wmo 2015) is bepaald dat de diverse bedragen die van belang zijn voor de vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen, jaarlijks worden geïndexeerd.2 Via voorliggende regeling zijn de bedragen vastgesteld voor 2022.

3. Gevolgen voor de regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het – behoudens eenmalige kennisnemingskosten – geen gevolgen voor de regeldruk heeft.

4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport H.M. de Jonge


X Noot
1

Artikel 3.3.2.1 in verbinding met artikel 3.3.2.3, eerste lid, van het Blz, respectievelijk artikel 3.9, eerste lid, van het Ub Wmo 2015.

X Noot
2

Artikelen 3.3.1.7 en 3.3.2.3, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van het Blz respectievelijk 3.7 en artikel 3.13, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van het Ub Wmo 2015.

Naar boven