Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 42622ander besluit van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 september 2021, kenmerk 3262289-1016037-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire in verband een periodieke wijziging in de aangewezen gebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

Het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage I, tweede lid, wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • Slowakije;

B

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende onderdelen vervallen:

 • Azerbeidzjan;

 • Iran;

 • Noord-Macedonië;

 • Zuid-Afrika;

2. De puntkomma achter ‘Verenigde Staten’ wordt vervangen door een punt.

3. In de alfabetische volgorde worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

 • Belize;

 • Dominica;

 • Nieuw-Caledonië;

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

In artikel 1a van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire vervalt het onderdeel ‘Israël;’.

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

 • 1. Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van 1 oktober 2021.

 • 2. Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 3 oktober 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire.

Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden

Blijkens de RIVM-rapportage ‘Wekelijkse inventarisatie landen binnen en buiten de EU voor risico op import COVID-19 in Nederland’ van 27 september 2021 zijn in de volgende gebieden meer dan 500 infecties per 100.000 inwoners geweest over de afgelopen 14 dagen:

 • Belize;

 • Dominica; en

 • Nieuw-Caledonië.

Deze gebieden worden toegevoegd aan de lijst van zeer hoogrisicogebieden in bijlage II van dit besluit.

In de volgende gebieden zijn minder dan 500 infecties per 100.000 inwoners geweest over de afgelopen 14 dagen:

 • Azerbeidzjan;

 • Iran;

 • Noord-Macedonië; en

 • Zuid-Afrika.

Daarom vervallen deze gebieden in de lijst van zeer hoogrisicogebieden in bijlage II van dit besluit. Voor inreizigers uit deze gebieden geldt vanaf 1 oktober 2021 geen quarantaineplicht meer. Deze gebieden zijn nog wel hoogrisicogebieden. Zij vallen, als gebieden buiten de Europese Economische Ruimte, onder het eerste lid van bijlage I van dit besluit.

Daarnaast blijkt uit de voornoemde rapportage van het RIVM dat in Slowakije een verhoogd risico op infectie van het virus SARS-CoV-2 bestaat, en daarmee kans op import van het virus in Nederland en risico’s voor de volksgezondheid in Nederland. Daarom wordt Slowakije aangewezen als hoogrisicogebied.

Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire.

Israël heeft volgens de rapportage van het RIVM meer dan 500 infecties per 100.000 inwoners geweest over de afgelopen 14 dagen. De vermelding als hoogrisicogebied B, waarvoor artikel 6.12 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire (negatieve testuitslag direct na aankomst in Bonaire) niet geldt, vervalt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn