Kennisgeving terinzagelegging besluiten Porthos, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 1 oktober 2021 tot en met vrijdag 12 november 2021 liggen de besluiten ter inzage voor Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage). U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

Het project

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Energie Beheer Nederland B.V. en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding. Deze CO2- leiding loopt door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee. In deze opslaglocatie wordt de CO2 vanuit de Rotterdamse industrie opgeslagen.

Waarom is dit project nodig?

De overgang van de huidige fossiele economie naar een duurzame economie inclusief een andere grondstoffenbasis neemt geruime tijd in beslag. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn maatregelen nodig die CO2-uitstoot op korte en middellange termijn beperken. CO2- afvang en -opslag is een technologie die hiervoor ingezet kan worden. Door CO2 bij de industrie af te vangen en ondergronds op te slaan, wordt voorkomen dat de CO2 in de atmosfeer terechtkomt.

Het Rotterdamse havengebied (inclusief Moerdijk) heeft in het kader van het klimaatbeleid een opgave om te verduurzamen en te komen tot een CO2-arme haven en tegelijkertijd internationaal competitief te blijven. Bedrijven in het havengebied hebben tijd nodig om nieuwe CO2-arme technieken te ontwikkelen en testen en om de installaties aan te passen. In de tussentijd is het afvangen van CO2, gezamenlijk transporteren via de Porthos infra- structuur en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee noodzakelijk voor de Rotterdamse industrie en voor Nederland om de klimaatafspraken voor 2030 te realiseren.

Het kabinet beschouwt CO2-opslag als een belangrijk onderdeel in de mix van maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen in industriële sectoren waarvoor geen kosteneffectief alternatief is. Het project Porthos past daarmee binnen de afspraken in het regeerakkoord (2017) en het Klimaatakkoord (2019).

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat in een inpassingsplan de route van de ondergrondse transportleiding (in gemeentelijk ingedeeld gebied) en de locatie voor het compressorstation worden vastgelegd. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan vast door middel van een besluit. Andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en een viertal besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Het gaat om de volgende vier besluiten:

  • Omgevingsvergunning op grond van de Mijnbouwwet voor het compressorstation

  • Omgevingsvergunning op grond van de Mijnbouwwet voor het P18-A platform

  • Vergunning op grond van de Mijnbouwwet voor de offshore CO2-transportleiding

  • Wijziging vergunning op grond van de Mijnbouwwet voor permanent opslaan van CO2 in voorkomen P18-4

Bij de ontwerpen voor bovengenoemde besluiten heeft ook een ontwerp ter inzage gelegen voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze vergunning heeft Porthos ingetrokken als gevolg van het in werking treden van de partiële bouwvrijstelling. In de plantoelichting van het inpassingsplan wordt hier uitgebreid op ingegaan. Er ligt daarom geen Wnb-vergunning (meer) ter inzage.

Terinzageleggingen andere besluiten

Voor het project Porthos zijn nog meer vergunningen nodig, waaronder opslagvergunningen voor het opslaan van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. Deze vergunningen doorlopen een eigen procedure van zienswijzen en beroep, waarvan apart een kennisgeving zal worden gepubliceerd.

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van vrijdag 1 oktober 2021 tot en met vrijdag 12 november 2021 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten.

Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

In deze periode zijn de documenten met informatie over de besluiten online te bekijken. Bezoek hiervoor de website www.rvo.nl/porthos.Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. U kunt op deze locatie alleen op afspraak de documenten inzien. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 070 379 89 79.

U kunt op twee manieren beroep instellen:

Post: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Digitaal: via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl

Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

Zoals hierboven aangegeven stuurt u uw beroep naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroep te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het beroepschrift moet u toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit. Doet u dat niet, dan wordt het beroep niet in behandeling genomen. Na 12 november 2021 kunt u geen nieuwe redenen meer aanvoeren waarom u het niet eens bent met het besluit. Vermeld in het beroep dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Porthos en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/porthos. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Informatie over het project zelf kunt u vinden op website van Porthos: https://www.porthosco2.nl

Naar boven