Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 41953ander besluit van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 september 2021, kenmerk 3258146-1015501-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire in verband een wijziging in de aangewezen gebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

Bijlage II bij het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende onderdelen vervallen:

 • Amerikaanse Maagdeneilanden;

 • Fiji;

2. In de alfabetische volgorde worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • Antigua en Barbuda;

 • Grenada;

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Hoogrisicogebieden A

Als hoogrisicogebieden A, waarvoor de artikelen 6.11, 6.12 en 6.12a, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire gelden, worden aangewezen alle gebieden buiten Bonaire, met uitzondering van:

 • China;

 • Polen;

 • Singapore.

B

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende onderdelen vervallen:

 • China;

 • Duitsland;

 • Finland;

 • Frankrijk, alleen maar Corsica;

 • Griekenland;

 • Hongarije;

 • Ierland;

 • Kroatië;

 • Luxemburg;

 • Noorwegen;

 • Oostenrijk;

 • Polen;

 • Singapore;

 • Zwitserland.

2. Het volgende onderdeel wordt ingevoegd, luidende:

 • Peru;

 • Uruguay;

 • Zweden.

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van 23 september 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire.

Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden

Blijkens de RIVM-rapportage ‘Wekelijkse inventarisatie landen binnen en buiten de EU voor risico op import COVID-19 in Nederland’ van 20 september 2021 zijn in de Amerikaanse Maagdeneilanden en in Fiji minder dan 500 infecties per 100.000 inwoners geweest over de afgelopen 14 dagen (in de Amerikaanse Maagdeneilanden betreft dit 407 infecties en in Fiji 330 infecties). Daarom vervallen deze gebieden in de lijst van zeer hoogrisicogebieden in bijlage II van dit besluit. Voor inreizigers uit deze gebieden geldt vanaf 23 september 2021 geen quarantaineplicht meer.

Antigua en Barbuda kent 596 infecties en Grenada 1857 infecties per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. Deze gebieden worden opgenomen in de lijst van zeer hoogrisicogebieden in bijlage II van dit besluit. Voor inreizigers uit deze gebieden geldt vanaf 23 september 2021 een quarantaineplicht en zij moeten bij inreis beschikken over een juist en volledig ingevulde quarantaineverklaring, ook als zij uitgezonderd zijn op de quarantaineplicht.1

Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire.

De systematiek van Bonaire verschilt licht van de systematiek van Europees Nederland, gezien Bonaire een extra risiconiveau kent. Hierdoor vielen China, Duitsland, Finland, Corsica, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Singapore en Zwitserland voorheen onder hoogrisicogebieden B, ook wel bekend als laagrisicogebieden. China, Polen en Singapore hebben inmiddels een incidentie van onder de 25 infecties per 100.000 per 14 dagen, waardoor zij nu uitgezonderd kunnen worden van de testverplichting. In de overige genoemde landen ligt de incidentie op dit moment boven de 150 infecties per 100.000 inwoners per 14 dagen. Zij worden daarom aangemerkt als hoogrisicogebied. Dit houdt in dat niet alleen niet (volledig) gevaccineerde reizigers zich dienen te testen, maar ook volledig gevaccineerde reizigers. Voor niet (volledig) gevaccineerde reizigers uit hoogrisicogebieden is het daarnaast verplicht om een antigeentest te laten afnemen direct bij aankomst.

Ten slotte worden Peru, Uruguay en Zweden aangemerkt als laagrisicogebied, wegens een incidentie van respectievelijk 36, 55 en 147 per 100.000 inwoners per 14 dagen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn


X Noot
1

Artt. 58nb en 58ne van de Wet publieke gezondheid (Wpg).