Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 september 2021, nr. WJZ/ 21201919, tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven in verband met de invoering van aanvullende tarieven voor documentencontroles

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EU) nr. 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB EU 2017, L 095), en artikel 9.1 van de Wet dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling NVWA-tarieven wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling ‘uitvoeringsverordening (EU) 2019/627’ wordt vervangen door ‘verordening (EU) 2019/627’.

2. Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van het laatste onderdeel wordt het volgende onderdeel toegevoegd:

verordening (EU) 2019/2130:

uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie van 25 november 2019 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens en na documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van dieren en goederen die onderworpen zijn aan officiële controles aan grenscontroleposten (PbEU 2019, L 321).

B

Na artikel 7a worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 7b

De aanbieder is naast de ingevolge artikel 7 en 7a verschuldigde retributies voor de documentencontrole, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625, een retributie van € 101,28 verschuldigd voor:

  • a. de controle van elk document dat een eerder gecontroleerd document vervangt dat niet voldoet aan de voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening 2019/2130, en waarvan correctie alleen mogelijk is door indiening van een vervangend document;

  • b. de controle van een document, wanneer eerder een digitale versie van het desbetreffende document is gecontroleerd en blijkt dat het originele document niet overeenstemt met de digitale versie.

Artikel 7c

  • 1. In afwijking van artikel 7, tweede, derde en vierde lid, en artikel 7a is de aanbieder een retributie verschuldigd van € 67,52 indien de kennisgeving door middel van het document, bedoeld in artikel 56 van verordening (EU) 2017/625, voor aankomst van de zending in Nederland op zijn verzoek wordt ingetrokken.

  • 2. In aanvulling op het eerste lid is een retributie verschuldigd van € 67,52 indien voorafgaand aan de intrekking werkzaamheden in het kader van de documentencontrole, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625, zijn aangevangen.

C

In artikel 16 wordt ‘en artikel 1 van verordening (EU) 2019/1013’ vervangen door ‘voor diervoeders van niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel d, e en f van verordening (EU) 2017/625’.

D

In bijlage C, onderdeel II, onder a, wordt ‘als bedoeld in als bedoeld in’ vervangen door ‘als bedoeld in’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 september 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Inleiding

Deze wijzigingsregeling van de Regeling NVWA-tarieven (hierna: regeling) strekt tot invoering van nieuwe retributies voor keurings- en controlewerkzaamheden bij import die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) verricht in het kader van veterinaire en hygiëneregelgeving. Het betreft werkzaamheden die de NVWA uitvoert op grond van de Europese wetgeving.

2. Algemeen

De kosten van het uitvoeren van importcontroles door de NVWA bij invoer en doorvoer als beschreven in bijlage C, onderdeel II, van de Regeling NVWA-tarieven werden vóór deze wijziging onder andere door middel van retributies doorberekend aan het bedrijfsleven via een tarief per kilogram geïmporteerde dieren of goederen (artikel 7 Regeling NVWA-tarieven). Het tarief per kilogram kan uitsluitend worden toegepast wanneer veterinaire zendingen het volledige controleregime hebben ondergaan. Dat wil zeggen: documentencontroles, overeenstemmingscontroles en in voorkomende gevallen materiële controles.

Sinds de afloop van de transitieperiode inzake de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 1 januari 2021 komt het regelmatig voor dat documenten niet voldoen aan de daaraan op EU-niveau gestelde eisen en dat de kennisgeving (deel I van het Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (hierna: GGB)) op verzoek van de verantwoordelijke aanbieder buiten werking wordt gesteld. De NVWA heeft dan al wel de nodigde handelingen verricht, die tijd en daarmee geld kosten. Het hiervoor genoemd tarief per kilogram kan niet worden toegepast omdat niet het volledige controleregime is doorlopen. De NVWA kan de in dat verband gemaakte extra kosten niet direct doorberekenen aan de verantwoordelijke aanbieder die deze kosten heeft veroorzaakt, maar alleen generiek via het kg tarief.

Als deze kosten worden opgenomen in het tarief per kilogram dan zouden alle aanbieders hieraan moeten meebetalen. Dit is niet gerechtvaardigd en ook niet in lijn met het 'veroorzaker betaalt'-beginsel. Beter is het om deze kosten direct in rekening te brengen bij alleen die aanbieders die verantwoordelijk zijn voor zendingen waarbij genoemde situaties zich voordoen. Deze aanbieders worden dan gestimuleerd om correcte documenten in te dienen en voor eenmaal door hen aangemelde zendingen niet het GGB buiten werking te laten stellen, waardoor een doelmatige documentencontrole wordt bevorderd. Er is daarom voor gekozen om met ingang van 1 oktober 2021 specifieke retributies in te voeren in de Regeling NVWA-tarieven voor:

  • het buiten werking stellen van een GGB

  • controle van een document dat wordt geweigerd door onvolkomenheden in dat document en waarvoor een vervangend document moet worden ingediend.

Onvolkomenheden zijn bijvoorbeeld het ontbreken van gegevens in officiële certificaten, officiële verklaringen en andere documenten, met inbegrip van handelsdocumenten, die de zending moeten vergezellen of het niet indienen van het juiste model gezondheidscertificaat waardoor de zending niet gecontroleerd kan worden conform de EU eisen voor volks- en diergezondheid. De aanbieder zal dan door de NVWA in de gelegenheid worden gesteld een vervangend document in te dienen, tenzij sprake is van een dusdanige omissie dat verbetering door middel van het indienen van een vervangend document niet meer mogelijk is. Als er geen vervangend document wordt of kan worden ingediend, is de documentencontrole niet conform. Dan worden de controles in het kader van de import gecontinueerd waarna de zending zal worden geweigerd en wordt het kilotarief in rekening gebracht.

Van onvolkomenheden in het document is daarnaast sprake indien de voorcontrole van een document op basis van een digitale versie van het desbetreffende document plaatsvindt en bij aankomst van de zending blijkt dat het orginele document niet overeenstemt met de gecontroleerde digitale versie.

Gelet op bovenstaande zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de retributie van kosten voor documentencontroles bij import vanuit derde landen in de zin van artikel 49 van verordening (EU) 2017/625 (hierna: ‘OCR’). Hieronder vallen de controles van zowel invoer als doorvoer, als beschreven in Bijlage C, onderdeel II, van de Regeling NVWA-tarieven. Er wordt gerekend met de NVWA-tarieven 2021 (€ 33, 76 per kwartier). Het betreft:

  • 1. voor het buiten werking stellen van een GGB zonder dat werkzaamheden in het kader van een documentencontrole zijn verricht een vast bedrag van € 67,52 (is gebaseerd op gemiddeld 2 kwartieren werk) per GGB (artikel 7c, eerste lid);

  • 2. voor het buiten werking stellen van een GGB waarbij werkzaamheden in het kader van een documentencontrole zijn aangevangen een vast bedrag van € 135,04 (€ 67,52 + € 67,52, en is gebaseerd op gemiddeld 4 kwartieren werk) per GGB (artikel 7c, tweede lid);

  • 3. voor werkzaamheden die zijn besteed aan een digitale versie van het desbetreffende document dat afwijkt van het originele document een vast bedrag van € 101,28 (is gebaseerd op gemiddeld 3 kwartieren werk) per geweigerde digitale versie (artikel 7b, onderdeel b);

  • 4. voor werkzaamheden die zijn besteed aan een (voorlopig) document dat wordt geweigerd door onvolkomenheden in dat document, en waarvoor een vervangend document wordt ingediend een vast bedrag van € 101,28 (is gebaseerd op gemiddeld 3 kwartieren werk) per geweigerd document (artikel 7b, onderdeel a).

De intrekking van de kennisgeving is alleen mogelijk als de zending nog niet in Nederland is aangekomen. Bij het buitenwerking stellen van de kennisgeving (situatie 1 en 2) zullen alleen de aangegeven retributies conform de NVWA-tarieven berekend worden.

De kosten voor een vervangend document of een afwijking tussen de digitale versie van een document en het originele document (situatie 3 en 4) komen bovenop het kg-tarief als de zending alsnog het volledige controleregime ondergaat en er vervolgens een beslissing over de zending wordt genomen.

De retributie bedoeld onder 2 wordt in rekening gebracht als werkzaamheden in het kader van de documentencontrole zijn aangevangen en de kennisgeving wordt ingetrokken. De retributie onder 4 (€ 101,28) wordt in rekening gebracht als een document niet voldoet, een vervangend document wordt ingediend en een nieuwe documentencontrole wordt aangevangen.

3. Maat houden 2014 en OCR

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en in overeenstemming met de OCR. Het betreft hier kosten van controles die op basis van artikel 79, eerste en tweede lid, OCR verplicht moeten worden doorberekend aan het bedrijfsleven.

4. Regeldrukeffecten

De regeling heeft geen effect op de regeldruk. Het betreft hier een wijziging van tarieven en retributies. Dit zijn financiële lasten en die vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk.

5. Vaste verandermomenten

De regeling treedt in werking per het reguliere vaste verandermoment van 1 oktober 2021. Het wordt van belang geacht dat doorberekening van kosten tijdig kan plaatsvinden. Vanwege de aard van de wijziging, indexering en aanpassingen, wordt daarom afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden. Het georganiseerde bedrijfsleven is ruim voor 1 oktober 2021 over de voorgenomen wijzigingen geconsulteerd.

6. Consultatie

Het georganiseerde bedrijfsleven is over de voorgenomen wijzigingen geïnformeerd. Op 30 augustus 2021 is een reactie ontvangen van het Agrarisch import Platform (AIP). Het AIP begrijpt de achtergrond en de bedoeling van dit voornemen en is van mening dat het goed is dat de kwaliteit van de vereiste documentatie verbetert en dat deze maatregel daartoe kan bijdragen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onder A, C en D

Artikel I, onder A, C en D, zijn wijzigingen van technische aard.

Artikel I, onder B

Voor de toelichting van dit artikel wordt verwezen naar het algemene deel van de toelichting.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven