Besluit Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling zonnepark Lanakerveld, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum: 19 januari 2021

Nummer: DGKE-WO/21004356

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

overwegende:

 • dat Sunvest B.V. (hierna: Sunvest) het voornemen heeft zonnepark Lanakerveld te realiseren, een zonnepark in de gemeente Maastricht van ten minste 50 MW;

 • dat dit initiatief op grond van artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder b, van de Elektrici teitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich brengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister van EZK worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking met andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

 • dat de Minister van EZK, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

 • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van zonnepark Lanakerveld benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat het zonnepark Lanakerveld bijdraagt aan de doelstellingen voor grootschalige energieopwekking van de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg (RES-ZL), waarin de provincie Limburg gelijkwaardig partner is en afstemming over dit beoogde zonnepark plaatsvindt in dit traject en omdat de gronden in de Omgevingsvisie Maastricht 2040 zijn aangewezen voor de productie van duurzame energie en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen;

 • dat er ook geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat, gelet op het voorgaande, Sunvest bij e-mail van 5 januari 2021 formeel heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat ter voorbereiding van de beslissing hierop de bij het project betrokken bestuursorganen – de provincie Limburg en de gemeente Maastricht – zijn gehoord over het voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de provincie Limburg bij brief van 22 december 2020 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de gemeente Maastricht bij brief van 17 december 2020 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.

Gelet op:

Artikel 9b, vierde lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op de besluitvorming inzake het in ontwikkeling zijnde zonnepark Lanakerveld, voorzien in de gemeente Maastricht.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: M. Hetem, MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van hoofdstuk 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven